پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3258)

1-2-9- روش‌های آماری در آنالیز پوشش گیاهی141-2-9-1- روش طبقه‌بندی141-2-9-2-روش رسته‌بندی15فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های انجام شده2-1- مطالعات صورت گرفته در زمینه گروه گونه‌های اکولوژیک و ارتباط آن با عوامل محیطی172-2- مطالعات صورت گرفته در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3248)

1-7-آنتی کنسر(ضدسرطان)…………………………………………………………………………………………………………………………181-7-1-تاریخچه سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………181-7-2-تعریف سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………….191-7-3-نحوه پیدایش سرطان ………………………………………………………………………………………………………………………..19 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3260)

1-7-2- محدوده زمانیپژوهش حاضر به لحاظ زمانی محدود به 6 ماهه دوم سال 1392 می باشد. 1-7-3- محدوده مکانی شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3249)

2-5-6 رطوبت پیوندی …………………………………………………………………………..182-5-7 رطوبت غیرپیوندی……………………………………………………………………….182-5-8 رطوبت نمودار بیشینه…………………………………………………………………….192-5-9 رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………192-5-10 رطوبت نهایی……………………………………………………………………………192-6 پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..212-6-1 مشخصات مواد……………………………………………………………………………212-6-2 خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..212-6-3 وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..222-6-4 نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….222-7 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3250)

1-8-2. کاهش:201-8-3. سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها211-9. کاربرد کینوکسالین ها221-9-1. فعالیت آنتی باکتریایی221-9-2. فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها23 فصل دوم: بحث و بررسی2-1. روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها252-2. روش کلی سنتز Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3251)

1-9-5. ایندول -3- کربینول (I3C) 221-9-6. دی ایندولیل متان23فصل دوم: بحث و بررسی2-1. روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها252-2. روش کلیسنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها272-3. مکانیسم سنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3252)

1-2-2-6 استفادهاز 2،1-دیفنیلاتانون251-2-3 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطفراصوت261-2-3-1 استفادهاز 3،1-اینداندیاون261-2-3-2 استفادهازپیرازولآمین26فصل دوم2-1 هدفتحقیق292-2 روشتحقیق302-2-1 تهیهترکیب 7-آمینو-3،1-دیمتیل-5-(4-کلروفنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)302-3 مکانیسمپیشنهادیواکنش332-4 بررسیعواملموثردرواکنش342-4-1 اثرکاتالیزگرهایمختلفبرواکنش342-4-2 اثرمقدارکاتالیزگرK2CO3برپیشرفتواکنش352-4-3 بررسیاثردمابرپیشرفتواکنش362-4-4 بررسیاثرحلالبرپیشرفتواکنش372-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرK2CO3372-6 نتیجهگیری422-7 پیشنهادبرایکارهایآینده42فصل سوم3-1 تکنیکهایعمومی443-2 روشعمومیتهیهمشتقاتپیریدو]3،2-[dپیریمیدین443-3 تهیه.7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)453-4 تهیه 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b93(463-5 تهیه 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین47-6-کربونیتریل (c93)473-6 تهیه 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3253)

2-3-7-نرم افزارهای مورد استفاده392-3-8-تئوری اکسایتون کاشا402-3-9-روش کلی برای تحلیل دادهها403فصل سوم : بحث ونتایج423-1آنالیز FT-IR423-1-1-آنالیز FT-IR مواد اولیه423-1-2-آنالیز FT-IR برای اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان RF443-1-3-آنالیز FT-IR برای اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان DC523-2-آنالیز UV/VIS61 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3254)

1-2-6-5- اساس غنی سازی خوب……………………………………………………..15 1-2-6-6- انواع رژیم های غذایی برای غنی سازی اسیدهای چرب آرتمیا ……………………161-2-6-6- 1- غنی سازی با امولسیون چربی و اسیدهای چرب……………………………171-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17 در این سایت فقط Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3255)

2-4-11 روشهای تطبیقی332-4-12 شبکهها Networks332-4-13 تجزیه و تحلیل مکانی- سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS342-5 انتخاب روش مناسب CEA352-5-1 نکات کلیدی برای انتخاب روشها352-5-2 ویژگیهای روشهای CEA362-6 فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)362-6-1 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی372-6-2 مراحل فرایند Read more…

By 92, ago