عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل بودجه ریزی در ایران:

در هر کشوری که بودجه آن از نظام پارلمانی پیروی می کند با تغییرات جزئی از چهار مرحله جداگانه تشکیل می گردد که مجموع این چهار مرحله را دوره بودجه یا سیکل بودجه می نامند که عبارتند از: الف)مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. ب)مرحله تصویب بودجه. ج) مرحله اجرای بودجه. د) مرحله نظارت بر بودجه.

در کشور ما مراحل اول و سوم از وظایف قوه مجریه و مرحله دوم و چهارم از وظایف قوه مقننه می باشد.(فرزیب،1387، 57)

2-1-3-1) مرحله تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه:

تهیه و تدوین بودجه ، با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز و با ابلاغ قانون بودجه خاتمه می یابد.این قسمت مهمترین ،اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه می باشد.لیکن این نکته قابل ذکر می باشد که هرقدر بودجه به صورت علمی و فنی و دقیق تهیه گردد،اما دقیقا به مورد اجرا در نیایدنتیجه ای عاید نمی گرددو این مشکل اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد.در ایران این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای مقام رئیس جمهور یا معاون ایشان به تمام وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،نهادهای انقلابی و کلیه دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می گردد.در این بخشنامه سیاستهای کلی دولت به صورت کلان (بخشی،منطقه ای)حسب مورد طرح و پیام تصاویر عملکردکلان بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی و تعیین سقف کلان بودجه عمومی دولت ،در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شودو در حقیقت محتوی کل بخشنامه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاستهای مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاستها وخط مشی های لازم در قالب هدفهای برنامه میان مدت توسعه اقتصادی – اجتماعی می باشد.

به همراه این بخشنامه دستورالعملهایی تقسیم شده به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی می باشد در قالب مقرراتی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی که دارای برنامه و فعالیتهای هزینه هستند ارسال می گردد و  مهلت ارسال بودجه پیشنهادی دستگاهها موکدا تذکر داده می گردد. این کار به منزله آغاز کار بودجه نویسی نمی باشد،بلکه دستگاههای اجرایی بایستی در طول سال مالی نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام نمایند.

ماده 14 قانون برنامه و بودجه در این مورد مقرر کرده می باشد «بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانه ها بایستی قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.»

اصل 52 قانون اساسی در مورد مراحل تهیه و تصویب بودجه چنین اظهار می کند:

«بودجه سالانه کل کشور و ترتیبی که در قانون مقرر می گردد از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

پس از مطالعه های مختلف، پیش نویس مقدماتی بودجه آماده می شودو پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیئت وزیران مورد مطالعه مجدد قرار می گیرد و در این هنگام نقطه نظرهای سیاسی، اقتصادی، پولی و مالی و ارزی از دیدگاههای مختلف مورد مطالعه مجدد قرار می گیرد.در این زمان جهت اصلاح یا تعدیل ارقام به معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری عودت داده می گردد و پس از اصلاح لازم لایحه بودجه مجدداً مطرح و در صورت تصویب توسط مقام ریاست جمهوری به اتفاق معاونان و وزرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.به موجب تبصره 35قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سال 1369 لایحه بودجه حداکثر تا 15آذر ماه بایستی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد و در برنامه پنجساله دوم تاریخ تقدیم لایحه بودجه 5آذر تعیین شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد