متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    مقدمه

در این فصل از پژوهش به مطالعه اظهار مسئله، اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهش، اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، سوالات پژوهش و مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته خواهد گردید.

 

1-2     اظهار مساله

در دنیای جهانی کسب و کار، تغییرات دایمی و روزانه، بر فرآیند های ساختار دهی مجدد، کاهش اندازه سازمانی، ادغام ها و تصاحبات مزایای تکنولوژیکی و سایر اقدامات جهت برآمدن از پس فشارهای جهانی گواهی می دهند. این تغییرات در سطوح سازمانی اهمیت مدیریت افراد در محل کار و به خصوص برنامه ریزی و مدیریت شغلی را افزایش داده اند. به گونه مستدل نیروی کار با ارزش ترین منبع سازمان های معاصر می باشد که فراهم سازی آنها با یک مسیر شغلی با ثبات یک ارتباط برنده – برنده هم برای سازمان و هم برای کارکنان ایجاد می کند. توسعه روز افزون تکنولوژی منجر به تحولات شگرف در تمام عرصه های زندگی شده و بهره گیری از آن در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی موجب رضایت بهره گیری کنندگان از آن خواهد گردید. نظریه سرمایه نیروی انسانی آغازی می باشد بر خلاقیت و نوآوری برنامه ریزی مسیرهای شغلی اعضای سازمانی که از سیاست ها و تکنیک های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه مهارت ها، توانایی ها و شایستگی های هدفمند برای ارایه محصولات و خدمات جدید جالب توجه، بهره گیری می کند. برانچ (2004) خاطر نشان می سازد که مسیر شغلی، دارایی فردی کارکنان می باشد و سازماندهی می باشد که مسیر شغلی کارکنان را مدیریت و برنامه ریزی می کند. با این تفاصیل طی دهه های گذشته تصور شده که افراد، مسئول تهیه و ساخت مسیر شغلی خود هستند. از این رو مدیریت مسیر شغلی مستلزم ابتکارات سازمانی و فردی به مقصود بهبود حداکثر مزایای می باشد. توسعه مسیر شغلی فرآیند پیچیده ای درمورد رشد کارکنانی می باشد که برای افراد و سازمان مفیدند. یک سیستم توسعه مسیر شغلی طراحی شده خوب، سازمان را قادر می سازد تا بر استعدادهای داخلی ارزشمند برای کارگزینی و ارتقا از طریق تطبیق مهارت ها، تجربیات و اشتیاق های فردی در جهت نیازهای سازمانی، تلنگری وارد کند. به علاوه آن می تواند نسبت به طرح جانشینی برای جذب، حفظ و انگیزه کارکنان و در نتیجه نیروی کار بهره ور تصمیمهای آگاهانه بگیرد (تیت[1]، 2001، کاپل[2] و شفرد[3]،2004، کای[4]،2005). پس توسعه مسیر شغلی بایستی یک سیستم مداوم مرتبط با ساختارهای منابع انسانی سازمان باشد و نه یک رویداد زمانی (لی بویتز[5] و همکاران،1998). این موارد پیوند میان سازمان و فرد را در تعریف و حفظ یک فرآیند توسعه مسیر شغلی قابل تحمل مطرح می کند که مستلزم فرضیه سازی و آزمون نتایج تکنیکهای توسعه مسیر شغلی در متون و زمینه های متفاوت می باشد.

با در نظر داشتن گسترش تکنولوژی نیاز به آموزشهای جدید در سازمانها احساس می گردد. بکارگیری دانش جدید در سازمان می تواند موجب گسترش افقی شغل شده و اندازه رضایت شغلی را تغییر دهد. در نظر داشتن عواملی که موجب ارتقا تعهد و رضایت شغلی می گردد برای نیروی انتظامی استان لرستان بسیار با اهمیت می باشد و این نیرو در کوشش می باشد تا عوامل موثر بر ارتقا رضایت و تعهد کارکنان خود را مطالعه نماید. از این رو برای این سازمان بسیار مهم می باشد تا به این سوال که آیا برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی می تواند موجب افزایش رضایت و تعهد شغلی کارکنان خود گردد، پاسخ دهد. در این پژوهش کمک خواهد نمود تا به این سوال و مشکل مهم در نیرو انتظامی استان لرستان پاسخ دهد.

[1] – Thite

[2] – Kapel

[3] – Shepherd

[4] – Kaye

[5] – Leibowitz

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد