عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان   صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش    
1-1) اظهار مسئله پژوهش   2
1-2) اهمیت موضوع پژوهش   4
1-3) اهداف پژوهش   4
1-4) سئوالات و فرضیه های پژوهش   4
1-5) چارچوب نظری پژوهش

1-6) مدل پژوهش

1-7)تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

1-8) روش پژوهش

1-9) قلمرو پژوهش 

1-10) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه

  5

6

13

18

18

19

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

   

21

2-1) تاریخچه بودجه

2-1-1) تعاریف بودجه

2-1-2) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی

2-1-3) مراحل بودجه ریزی در ایران

2-1-3-1) مرحله تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

2-1-3-2) مرحله تصویب بودجه

2-1-3-3) مرحله اجرای بودجه

2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه

2-1-4) بودجه ریزی برنامه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-5) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف 

2-1-5-1) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف  در امریکا

2-1-6)نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر

2-1-7) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی

2-1-8) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در امریکا

2-1-9) نظام بودجه ریزی افزایشی

  22

24

24

26

26

28

28

28

28

30

31

33

34

 

35

37

37

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
2-1-10) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی 38
2-2) بودجه ریزی عملیاتی 39
2-2-1) تعریف بودجه ریزی عملیاتی 39
2-2-2)تعریف بوجه عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور 40
2-2-3) انواع بودجه ریزی عملیاتی 40
2-2-4) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی 41
2-2-5) اجرای بودجه عملیاتی 45
2-2-5-1) حسابداری قیمت تمام شده 46
2-2-5-2) روش اندازه گیری کار

2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی

47

48

2-2-7) اهداف بودجه ریزی عملیاتی 49
2-2-8) ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی 50
2-2-9)  اصول و مفاهیم هزینه یابی محصول 51
2-2-10) فواید بودجه ریزی عملیاتی 54
2-2-11) الزامات بودجه ریزی عملیاتی 55
2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد تأثیر آفرینان اصلی 55
2-2-11-2) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا 55
2-2-11-3) تامین آموزشهای لازم 56
2-2-11-4) مطالعه و توسعه برنامه های راهبردی 57
2-2-11-5) ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده 58
2-2-11-6) ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج 59
2-2-11-7) فراهم کردن زمینه های مدیریتی 60
2-2-11-8) اقدامات نهایی

2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی

2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

2-2-15) معضلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

60

62

63

64

67

فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  بخش دوم :  پیشینه پژوهش 70
  2-3-1) پژوهش اول 70
  2-3-2) پژوهش دوم 71
  2-3-3) پژوهش سوم 72
  2-3-4) پژوهش چهارم 73
  فصل سوم : روش شناسی پژوهش  
  3-1) نوع مطالعه 76
  3-2 )روش پژوهش 76
  3-3) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 76
  3-4) فرضیات پژوهش 77
  3-5) ابزار گردآوری اطلاعات 77
  3-5-1) مطالعه اسناد وکتابخانه ای 77
  3-5-2) پرسشنامه      78
  3-6)سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش 79
  3-7) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 80
  3-7-1) آمارتوصیفی 80
  3-7-2) آمار استنباطی 80
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  
  4-1) مقدمه 82
  4 -2) توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان 82
  4-2-1) توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش 82
  4-2-2) سن پاسخگویان شرکت کنندگان در پژوهش 83
  4-2-3) جنسیت شرکت­ کنندگان در پژوهش 83
  4-2-4) اندازه تحصیلات پاسخگویان 84  
  4-2-5) سابقه کار کارکنان شرکت کنندگان در پژوهش 84
  4 -3) مطالعه متغیر­های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی 84
  4-3-1)مطالعه توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی 84
  4-3-2)مطالعه توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی 85
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
4-3-3)مطالعه توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی 87
4-3-4)مطالعه آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی 88
4-4) آزمون فرضیات پژوهش 90
4-4-1)آزمون tتک نمونه ای 90
4-4-2)آزمون فریدمن 93
فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها  
5-1)مقدمه 98
5-2)اختصار 98
5-3)یافته های حاصل از آمار توصیفی 100
5-4)مطالعه آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی 101
5-5)یافته های حاصل از آمار استنباطی 102
5-6)بحث در مورد نتایج پژوهش 104
5-7)پیشنهادها 106
فهرست منابع 110

                                                                                                        

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد