عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

) مدل پژوهش :

بر اساس نتایج یک نظر سنجی کارشناسان بودجه ای سازمان بودجه در امریکا معتقدبودند که بودجه ریزی عملیاتی بر تخصیص ها تاثیر محدودی دارد. تقریبا نیمی از کارشناسان بودجه که در این نظر سنجی شرکت کرده اند معتقد بودند که این شیوه در نیل به اهداف تخصیص منابع چندان تاثیری ندارد و بیش از یک پنجم کارمندان سازمان نیز تقریبا نظر مشابهی داشتند.بعضی دیگر این تفاوت در اندازه موفقیت را به ویژگی های سازمان ها نسبت می دادند. آندروز (2004) این عوامل را بخشی از مدل اجرایی می دانست و فرض می نمود که امکان اجرا بودجه ریزی عملیاتی در ایالت هایی هست که در آن ها توانایی حرفه ای و کارشناسی برای چنین تغییراتی بیشتر هست و مقامات برای اعمال چنین تغییراتی اختیارات بیشتری دارند و اندازه پذیرش تغییر نیز بیشتر می باشد.در این مقطع اکثر ایالت ها به دلیل الزامات اجرایی یا قانونی از نوعی بودجه ریزی عملیاتی بهره گیری می کنند یا بهره گیری کرده اند (ملکرز و ویلافبی 1998 ویلافبی 2004) با وجود این درمورد تاثیر نهادی بودجه ریزی عملیاتی بر هزینه های دولت همچنان تردید هایی هست . وایت (1994) به این نکته تصریح می کند دلیل ناکامی اصلاحات بودجه ریزی گستردگی محدوده اطلاعات (وهزینه هایی) می باشد که برای اتخاذ این گونه تصمیمات ضروری می باشد . در نتیجه بودجه ریزی افزایشی رویکرد بهتری می باشد .لو (1998)تاجایی پیش میرود که سودمندی بعضی شاخص های عملکرد در فرایند بودجه ریزی عملیاتی را به دلیل اتکا به داده های کوتاه مدت مورد تردید قرار می دهد . حتی طرفداران بهره گیری از بودجه ریزی عملیاتی نیز به بعضی از نقایص بالقوه آن تصریح می کنند. اسمیت (1999) این نکته را یاد آوری می کند که بودجه ریزی عملیاتی در مقایسه با سایر شیوه ها بیستر در معرض تخلف و سو بهره گیری قرار دارد اما به دلیل قدرت ذاتی چنین سیستم هایی و برای جبران این نقاط ضعف راه هایی را نیز پیشنهاد می کند.

البته عمده پژوهش ها که در مورد موفقیت بودجه ریزی عملیاتی می باشد روی نظر سنجی از مقامات بودجه ایالتی و استنباط آن ها از اجزا بودجه ریزی عملیاتی استوار می باشد اما مطالعه های تجربی بیانگر دیدگاه های مختلف درمورد موفقیت بودجه ریزی عملیاتی و به ویژه تاثیر آن بر تخصیص بهینه منابع می باشد به گونه کلی پژوهش های قبلی به مطالعه ارتباط بین اطلاعات عملکرد و تخصیص واقعی منابع نپرداخته اند ومقامات بودجه ای در زمینه تاثیر بودجه ریزی عملیاتی نظرات مختلفی دارند. این پژوهش ها نتوانسته می باشد تاثیر بودجه ریزی عملیاتی روی هزینه های واقعی را نشان دهد. در عوض برای تعیین اثرات بودجه ریزی عملیاتی روی هزینه های ایالتی بر استنباط مقامات بودجه ای و کارشناسان سازمان ها تاکید شده می باشد.

در یکی از معدود مطالعات تجربی که در مورد تاثیر بودجه ریزی عملیاتی توسط کلاس و دافرتی (2004)انجام گرفته به جای اطلاعات استنباطی از داده های تجربی بهره گیری می باشد این پژوهش با بهره گیری از سری زمانی هزینه های ثابت سرانه ایالت ها وضعیت قبل و بعد از اجرا بودجه ریزی عملیاتی را تحلیل کرده و چنین نتیجه گیری می کند که اجرا بودجه ریزی عملیاتی چه بر اساس الزام قانونی و چه براساس الزامات اجرایی به گونه آَشکاری با مخارج سرانه ثابت ارتباط مثبت دارد.

نکته ای که درخصوص پژوهش های مرتبط با بودجه ریی عملیاتی هست این می باشد که بیشتر آن ها بر نظر سنجی مبتنی هستند. در واقع نتایج آنها به درک و استنباط مقامات سازمان ها دستگاه های اجرایی و مقامات بودجه ای بستگی دارد که لزوما بازتاب تاثیرات واقعی نیست.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص مدلهای بودجه ریزی عملیاتی مانند مدل شه ،در بودجه ریزی عملیاتی (طبقه بندی سه گانه )که از مقاله ای تحت عنوان ((توانایی پذیرش و اختیار در بودجه ریزی عملیاتی )) نوشته آندیوز استخراج شده می باشد.

مدلی که پژوهشگر به دنبال مطالعه آن می باشد مدل شه ((sheh می­باشد.این مدل دارای طبقه بندی سه گانه می باشد که شامل توانایی،پذیرش و اختیار می باشد. پس از مطالعه جدول­های مختلف بودجه­ریزی عملیاتی و مطالعه آنها­، پژوهشگر از مدل شه برای مطالعه موضوع پژوهش بهره گیری می­نماید. به­ لحاظ اینکه از این مدل در این نوع بودجه­ریزی در دانشگاه تهران توسط آقای محمودی خالدی مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته می باشد پژوهشگر به دنبال آن می باشد که از این مدل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری بهره گیری نماید.

تبیین عوامل موثر بر اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی با بهره گیری از مدل شه (SHEH) به تبیین ذیل می باشد:

سه عامل اثرگذار شامل: اختیار ،پذیرش و توانایی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد