متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    مقدمه

در دنیای جهانی کسب و کار، تغییرات دایمی و روزانه گواهی هستند بر فرآیند های ساختار دهی مجدد، کاهش اندازه سازمانی، ادغام ها و تصاحبات مزایای تکنولوژیکی و سایر اقدامات جهت برآمدن از پس فشارهای جهانی (گرین هاوس[1]، کالانان[2] و گادشالک[3]، 2000). این تغییرات در سطوح سازمانی اهمیت مدیریت افراد در محل کار و به خصوص برنامه ریزی و مدیریت شغلی را افزایش داده اند. به گونه مستدل نیروی کار با ارزش ترین منبع سازمان های معاصر می باشد که فراهم سازی آنها با یک مسیر شغلی با ثبات یک ارتباط برنده – برنده هم برای سازمان و هم برای کارکنان ایجاد می کند (براچ[4]، 2004).

 

1-2    شغل

شغل‏ از نظر لغوى، به معناى به کار گماردن ‏کسى می باشد و آن چیز که مایه مشغولیت مى‏باشد. از طریق اشتغال، فرد فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت مى‏کند و پاداشى ‏نقدى ‏یا جنسى ‏دریافت مى ‏دارد. کار و شغل فعالیتى بدنى یا فکرى در جهت تولید و خدمت می باشد(مشبکی، 1386). به گونه کلى، کار فعالیتى می باشد که از کسى خواسته شده و پیش روی آن، به وى مزد پرداخت مى‏گردد. به گونه اختصار، مى‏توان گفت: شغل یعنى کارى که فرد، مشغول به انجام آن می باشد و از طریق آن، هم انجام وظیفه مى‏کند و هم امرار معاش مى‏نماید. در تعریفى ‏دیگر، شغل‏ عبارت می باشد از گروهى‏ ازموقعیت‏هاى ‏مشابه ‏دریک ‏مؤسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شرایط خاص، مى‏توانند این جایگاه‏ها را احراز کنند و وظایف محوله را انجام دهند(رضائیان، 1390).

[1] – Greenhaus

[2] – Callanan

[3] – Godshalk

[4] – Baruch

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد