متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول  کلیات پژوهش. 2

1-1  مقدمه— 3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2  اظهار مساله- 3

1-3  اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش- 5

1-4  فرضیات پژوهش- 6

1-5  اهداف پژوهش- 6

1-6  سوالات اصلی پژوهش- 7

1-7  قلمرو پژوهش (موضوعی، زمانی، مکانی)- 7

1-7-1  قلمرو موضوعی- 7

1-7-2  قلمرو مکانی- 7

1-7-3  قلمرو زمانی- 8

1-8  مفاهیم کلیدی پژوهش- 8

فصل دوم  مبانی نظری پژوهش……………………….. ……………………………………………………….. 11

2-1  مقدمه— 12

2-2  شغل- 12

2-3  رضایت ‏شغلى‏- 13

2-4  برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه- 16

2-5  خود آگاهی و عزت نفس- 18

2-6  نظریه های رضایت شغلی- 19

2-6-1  نظریه نیازها- 19

2-6-2  نظریه انتظارات- 20

2-6-3  نظریه تأثیر- 20

2-6-4  نظریه امید و انتظار- 20

2-7  عوامل موثر بر رضایت شغلی- 21

2-7-1  سازمان- 21

2-7-2  محیط    22

2-7-3  ماهیت کار- 23

2-7-4  عوامل فردی- 24

2-8  پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی- 24

2-9  رضایت شغلی و عملکرد- 27

2-10             ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت- 28

2-11             اندازه گیری رضایت شغلی- 29

2-12                                             فرهنگ ملی و رضایت شغلی- 31

2-13                          مدل شاین— 32

2-14                    گسترش کار- 35

2-15——————————————————————————————————- تعهد- 36

2-16                    تعهد سازمانی- 37

2-17             مسیر شغلی- 38

2-18 مراحل اصلی پیشرفت شغلی یک شخص از دید گاه وان مانین و شاین              41

2-19             موفقیت مسیر پیشرفت شغلی- 42

2-20                          توسعه مسیر شغلی- 42

2-21 عوامل مؤثر بر مدیریت پیشرفت شغلى- 44

2-22 اهمیت پرورش مؤثر زندگى شغلى- 46

2-23             شناسایى تکیه گاه هاى زندگى شغلى- 48

2-24             علت اهمیت مسیر پیشرفت شغلی- 51

2-25             سازمان کوچک تر- 53

2-26                    پیشینه پژوهش- 53

2-26-1             پیشینه داخلی- 53

2-26-2             پیشینه خارجی- 54

فصل سوم روش پژوهش. 56

3-1  مقدمه———————————————– —————————————————————————————- 57

3-2  روش پژوهش- 57

3-3  پژوهش بر اساس هدف- 57

3-4  پژوهش بر اساس ماهیت و روش- 57

3-5  متغیرها——————————————— ———————————————————————————— 60

3-5-1  متغیر مستقل- 60

3-5-2  متغیر وابسته- 60

3-6  مدل مفهومی پژوهش- 61

3-6-1  برنامه ریزی و توسعه مسیر شغلی- 62

3-6-2  مدیریت مسیر شغلی و توسعه مسیر شغلی- 63

3-6-3  توسعه مسیر شغلی و رضایت شغلی- 65

3-6-4  تعهد مسیر شغلی و توسعه مسیر شغلی- 67

3-7  جامعه آماری- 68

3-8  حجم نمونه- 69

3-9  روشهای گردآوری اطلاعات- 70

3-10             ابزار جمع آوری اطلاعات- 71

3-11             استانداردهای سنجش اعتبار کیفی پژوهش- 72

3-11-1             روایی پژوهش- 72

3-11-2             پایایی پرسشنامه- 73

3-12             روشهای آماری(روشهای تجزیه و تحلیل داده ها)- 75

3-13                                              روش تجزیه و تحلیل داده ها- 75

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها. . 78

4-1  مقدمه- 79

4-2  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری- 80

4-2-1  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت- 80

4-2-2  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر اندازه سابقه کاری- 81

4-2-3  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن- 82

4-2-4  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر اندازه تحصیلات- 83

4-3  تحلیل استنباطی داده ها- 84

4-3-1  ارزیابی تناسب مدل- 84

4-3-2  مدل اندازه گیری برنامه ریزی مسیر شغلی- 86

4-3-3  مدل اندازه گیری ابعاد مدیریت مسیر شغلی- 88

4-3-4  مدل اندازه گیری ابعاد توسعه مسیر شغلی- 90

4-3-5  مدل اندازه گیری ابعاد رضایت مندی شغلی- 91

4-3-6  مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مسیر شغلی- 92

4-4  مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها- 94

4-5  آزمون فرضیه ها با بهره گیری از روابط ساختاریافته خطی- 95

4-6  نتیجه آزمون- 97

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات. 99

5-1  مقدمه- – 100

5-2  بخش اول : مروری کلی پژوهش- 100

5-3  بخش دوم : تحلیل نتایج پژوهش- 100

5-4  پیشنهادات- 103

5-4-1  پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحلیل پژوهش- 103

5-4-2  سایر پیشنهادات- 104

5-5  محدودیتهای پژوهش- – 104

پیوستها 106

منابع       113


فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول ‏3‑1: طیف لیکرت در بخش دوم پرسشنامه 72

جدول ‏3‑2: جدول آلفای کرونباخ 75

‏4‑1: جدول فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 80

‏4‑2: جدول فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر اندازه سابقه کاری 81

‏4‑3: جدول فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن 82

‏4‑4: جدول فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر اندازه تحصیلات 83

‏4‑5: نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر اندازه تحصیلات 83

‏4‑6: راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل 86

‏4‑7: شاخص های برازندگی مدل مفهومی پژوهش 96

‏4‑8: نتایج فرضیه ها 97

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد