متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

نیروی کار با ارزش ترین منبع سازمان های معاصر می باشد که فراهم سازی آنها با یک مسیر شغلی با ثبات یک ارتباط برنده – برنده هم برای سازمان و هم برای کارکنان ایجاد می کند. توسعه روز افزون تکنولوژی منجر به تحولات شگرف در تمام عرصه های زندگی شده و بهره گیری از آن در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی موجب رضایت بهره گیری کنندگان از آن خواهد گردید. با در نظر داشتن گسترش تکنولوژی نیاز به آموزشهای جدید در سازمانها احساس می گردد. بکارگیری دانش جدید در سازمان می تواند موجب گسترش افقی شغل گردد و اندازه رضایت شغلی را تغییر دهد. در نظر داشتن عواملی که موجب ارتقا تعهد و رضایت شغلی می گردد برای نیروی انتظامی استان لرستان بسیار با اهمیت می باشد و این نیرو در کوشش می باشد تا عوامل موثر بر ارتقا رضایت و تعهد کارکنان خود را مطالعه نماید. در این پژوهش کوشش شده می باشد تا به این سوال که آیا برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی می تواند موجب افزایش رضایت و تعهد شغلی کارکنان خود گردد، پاسخ داده گردد. این پژوهش بر روی 196 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان لرستان انجام شده می باشد. نمونه گیری در این پژوهش بصورت تصادفی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل بهره گیری شده می باشد. تمام فرضیات این پژوهش تایید گردید و مشخص نمود که ارتقا تعهد و رضایت پرسنل با توسعه مسیر شغلی آنها ارتقا می یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

 

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

 

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

 

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد