عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-      رهبری نام تجاری

آکر و جواشمیز تالر(2000) مدل مرسوم و سنتی نام تجاری را کنار گذاشتند و مدل رهبری نام تجاری[1] را معرفی کردند، «که استراتژی را به اندازه تاکتیک ها، مورد تاکید قرار می دهد.». در این مدل فرآیند مدیریت نام تجاری خصوصیات متفاوتی را به دست می آورد: یک دیدگاه استراتژیک و مبتنی بر چشم انداز، مدیر نام تجاری در سازمان پست و مقام بالاتری دارد، افق شغلی طولانی مدت تری دارد و یک استراتژیست می باشد، ساختن ارزش ویژه نام تجاری و توسعه معیارهای سنجش آن هدف می باشد، و از آنجا که تمرکز بر نامه ای تجاری چندگانه و بازارهای چندگانه می باشد ساختارهای نام تجاری پیچیده هستند. به گونه  اختصار هویت نام تجاری و ایجاد ارزش نام تجاری، جهت دهنده و محرک استراتژی می شوند.

مدل رهبری نام تجاری، طرح پیشنهادی آکر و جواشمیزتالر (همان) برای ساختن نام های تجاری قدرتمند می باشد.4 چالش مطرح شده توسط آنها که در شکل به گونه اختصار آورده شده عبارتند از:

1- چالش سازماندهی[2]– ایجاد ساختارها و فرآیندهایی که به نام های تجاریی قدرتمند، با رهبران قدرتمند نام تجاری برای محصول ، بازار یا کشور منجر می گردد. هم چنین استقرار ابزارها و واژگان مشترک، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی که  اجازه تسهیم  اطلاعات، تجربیات و ابتکارات را میدهد، و برقراری یک فرهنگ و ساختار تغذیه نام تجاری که در طرفداری از این بحث مک ویلیام و داماس[3] (1997) مطرح می کنند که هر کسی در تیم نام تجاری، بایستی فرآیند ساخت نام تجاری را درک کند. آنها استعاره ها را به عنوان ابزارهای هوشمند برای اشاعه ارزش های یک شرکت پیشنهاد می کنند. دویل (2001) اضافه می کند که مدیریت نام تجاری، بایستی به عنوان بخشی از فرآیند کلی مدیریت دیده شوند و نه به عنوان فعالیت بازاریابی خاص.

2 چالش معماری نام تجاری[4] – شناسایی نام های تجاری، زیر نامه های تجاری ،ارتباطات و تأثیر هایشان، هم چنین لازم می باشد مشخص گردد که چه چیزی به مصرف کننده ارائه می گردد و ایجاد سینرژی میان نام های تجاری به مقصود درک تأثیر نام های تجاری، زیر نامه های تجاری برای شناخت زمان توسعه آنها و تعیین تأثیر ارتباطی هر نام تجاری در پرتفولیو. آکر (2004) به جای بهره گیری از معماری نام تجاری از عبارت استراتژی پرتفولیو بهره می گیرد. او می گوید «استراتژی پرتفولیوی نام تجاری، ساختار پرتفولیوی نام تجاری، هدف ، نقشها و ارتباطات میان نام های تجاریی یک پرتفولیو را تعیین می کند.» پس این چالش را می توان استراتژی پرتفولیوی نام تجاری نامید.

[1]– Brand Leadership

[2]-The Organizational challenge

[3]-Mc Wiliam & Dumas

[4] -The brand architecture challenge

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد