عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-      ارتباط بین مفاهیم عملکرد کالا، شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان

محصولات و خدمات، به علت های مختلف، اغلب فقط بر پایه ارزیابی از ویژگی های خارجی کسب می شوند )مانند نام تجاری، قیمت، بسته بندی) (زیدمل[1] ،1983) یک دلیل پیشنهاد شده این می باشد که در زمان خرید ویژگی های ذاتی و درونی قابل نظاره نیستند. ممکن می باشد دلیل دوم این باشد که ارزیابی از ویژگی های ذاتی ودرونی نیازمند کوشش و زمان بیشتری نسبت به ادراک مورد انتظار باشد. و در نهایت ویژگی ذاتی ممکن می باشد بهره گیری نشود به این دلیل که کیفیت مشکل ارزیابی می گردد. اولین فرصت برای قضاوت کیفیت داخلی یا ذاتی خدمات، اغلب زمانی می باشد که محصولات بهره گیری می شوند. در بعضی موارد، به گونه مثال، در صنعت بیمه ویژگی ذاتی تنها زمانی عیان می گردد که خسارت و آسیب اتفاق بیفتد. با اینکه تجربه مصرف به مشتری فرصتی برای مطالعه کردن ویژگی های داخلی محصولات و خدمات می دهد، اما به این معنی نیست که همه عناصر ارزیابی شده اند. پس تجربه مصرف معمولا عیان می کند ویژگی های مختلف محصولات یا خدمات را که در زمان خرید یا کسب کردن اظلاعات قبل از خرید برجسته و نمایان نیستند (سلنز[2]،1993) . به مقصود ارزیابی عملکرد محصولات یا خدمات، مشتریان به نوعی مقیاس خوب و قابل قبول نیاز دارند. نام تجاری ممکن می باشد انتظارات مشخصی را خلق کند (الیور[3]،1980).پس علت های نظری کمی عقیده دارند که مشتریان از انتظارات از نام تجاری برای قضاوت عملکرد پس از خرید بهره گیری می کنند. پس بسیار احتمال دارد که مشتریان از انواع دیگری از استانداردهای عملکرد برای ارزیابی پس از خرید بهره گیری کنند (ریلی وستبروک[4] ،1993) کرونین و تیلور ارزیابی مستقیم از عملکرد نسبت به مدل نظری بهره گیری از انتظارات پیش بینی شده معیار مناسبتری می باشد. مشتریان ممکن می باشد از استانداردهای دیگری برای مقایسه عدم تناسب و احساس رضایت بهره گیری کنند (کرونین و تیلور[5]،1992) کادوت و همکاران دو معیار متفاوت که مشتریان ممکن می باشد به عنوان ایده آل برای مقایسه بهره گیری کنند را پیشنهاد داده اند. اولین مقیاس ممکن می باشد عملکرد یک نمونه از نام تجاری ویژه از قبیل آنهایی که اغلب ترجیح داده می شوند باشد، خرید نهایی، معروفیت بیشتر یا سایر عوامل احتمال دوم این می باشد که معیار ممکن می باشد عملکرد متوسطی باشد که مشتری عقیده دارد نمونه ای می باشد برای گروهی از نام های تجاری مشابه در یک گروه از محصولات. تجربیات و اطلاعات از طبقه محصول یا محصولات احتمالی مربوطه، عامل تعیین کننده مهمی هستند درمورد چگونگی قضاوت مشتریان از عملکرد خدمت یا محصول (کادوتو ات ال[6]،1987). همچنین رضایت مشتری به روشهای مختلفی تعریف شده می باشد، اما با مفهوم سازی مقبولیت گسترده ای دست یافته می باشد (کرونین و تیلور[7]،1992). فورنل پیشنهاد می دهد که رضایت می تواند مستقیما به عنوان احساس می باشد کلی ارزیابی گردد. به علاوه او پیشنهاد می دهد که مشتریان راجع به اینکه چگونه یک محصول یا خدمت با نمونه ایده آل مقایسه شوند، یک نظر دارند. پس افراد ممکن می باشد از خدمت یا محصول اصلی راضی باشند و در زمان مشابه عملکرد را در مقایسه با چیزی که بایستی یا می تواند باشد، معمولی ارزیابی می کنند (فرمل[8]،1992).

[1] – Zeithaml

[2] – Selnes

[3] – Oliver

[4] – Reilly & Westbrook

[5] -Cronin & Taylor

[6] – Cadotte & et al

[7] – Cronin&taylor

[8] – Fornell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد