عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-      گرایش به نام تجاری

اورد(1991) گرایش به نام تجاری[1] را به عنوان مدل دیگری برای ساخت نام تجاری معرفی می کند که به نام های تجاری به عنوان منابع استراتژیک توجه می کند. «گرایش به نام تجاری راهی می باشد که در آن فرایندهای سازماندهی حول موضوعات ایجاد، توسعه و حفاظت از هویت نام تجاری[2] می چرخد که این کار به وسیله تعامل پایدار با مشتریان هدف با ارزیابی آخرین نتایج رقابتی در شکل نام های تجاری میسر می گردد.

نام تجاری گرایی بر توسعه نام های تجاری به گونه ای عملی تر تمرکز دارد و با هویت نام تجاری به عنوان پایه و اساس استراتژیک آغاز می گردد. نتیجه منطقی این گرایش این گونه اظهار می گردد که نام های تجاری تبدیل به یک «واکنش بی قید و شرط به نیازها و خواسته های مشتری می گردد. این مورد بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد. آن چیز که که توسط مشتری ها در هر زمان مورد تقاضا می باشد یکسان نیست و نام تجاری به عنوان یک منبع استراتژیک تقویت خواهد گردید. بر اساس این علت های خواست ها و نیازهای مصرف کننده ها جاهلانه نیستند، اما آنها اجازه ندارند که توسعه و پیشرفت نام تجاری را جهت دهی کننده و به گونه مشخص آن را تعیین کنند.

بر اساس مدل گرایش به نام تجاری، نقطه شروع فرآیند ساخت نام تجاری، ایجاد یک فهم درست پیرامون هویت درونی نام تجاری می باشد. نام تجاری  تبدیل به اساس و بنیادی می گردد که چارچوب رضایتمندی (نیازها و خواستهای) مشتری را فراهم می کند. رسیدن به نقطه آغاز و حرکت برای یک شرکت نام تجاری گرا، ماموریت نام تجاری[3] آن می باشد.

شش ضلعی نام تجاری اورد که در شکل نشان داده شده می باشد ارزش ویژه نام تجاری و هویت نام تجاری را با جهت استراتژی و هویت شکل پیوند می زند. سمت راست مدل مربوط به محصول و طبقه بندی محصول می باشد، که به صورت مستدل تجزیه و تحلیل شده اند. سمت چپ مربوط به کارکرد احساسی می باشد اسم نام تجاری، که به صورت احساسی تجزیه و تحلیل شده اند. «یک نام تجاری به گونه کلی مورد آزمایش قرار می گیرد.». بدین معنا که هم احساسات و هم تفکر منطقی هر دو سهیم اند، بخش پایین مدل ماموریت و چشم انداز تصمیمات شرکت برای نام تجاری را نمایش می دهد، بخش بالایی را نشان می دهد که مصرف کننده های هدف، یک نام تجاری را تفسیر و تشریح می کنند. در مرکز مدل فرآیند مرکزی ایجاد نام تجاری قرار می گیرد که شامل جایگاه یابی[4] و ارزشهای اصلی[5] می باشد.

[1]– Brand Orientation

[2]– Brand Identity

[3]– Brand Mission

[4] -Positioning

[5]-Core values

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد