عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف بودجه:

بر حسب تعریفی متعارف و اداری ، در گذشته بودجه حساب پیش بینی دخل و خرج یا درآمد و هزینه های دولت در یک سند مالی واحد برای یک دوره یکساله بود که به تصویب قوه مقننه می رسید و فاقد هرگونه  اثرات پویا بر اقتصاد بود . .( الماسی،1387 ، 35)

بودجه عبارت می باشد از یک طرح مالی که در آن نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می گردد . ماده 14 قانون برنامه و بودجه در این مورد مقرر کرده می باشد بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانه ها بایستی قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تایید وزیر مربوطه یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.(فرزیب،1376، 77)

2-1-2) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی :

در اینجا به دو مورد از تعاریف بودجه از دیدگاه حقوقی و قانونی تصریح می گردد . اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوق مالی ایران به اقدام آمده می باشد در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289به تبیین زیر می باشد:

بودجه سندی می باشد که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد . مدت مزبور را سند مالیه می گویند و عبارت می باشد از یکسال شمسی .

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت می باشد که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول هدفهای دولت می گردد.(الماسی،1387، 43)

در نهایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 هجری شمسی بودجه کل کشور را چنین تعریف  می کند :

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت می باشد که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می گردد و از 3 قسمت زیر تشکیل می گردد :

  • بودجه عمومی دولت که شامل :

الف) پیش بینی دریافتی و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد .

ب) پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اقتصادی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند .

  • بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار .
  • بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور مقصود می گردد .

مطالبی که از نظر گذشت تعاریف مختلف از دیدگاههای مختلف در ارتباط با بودجه بود به لحاظ اینکه ما بتوانیم در ارتباط با بودجه ریزی و خصوصاً بودجه ریزی عملیاتی به تفضیل بحث نماییم لازم می باشد آغاز با بودجه ریزی و مراحل آن آشنا سپس راجع به بودجه ریزی عملیاتی وارد بحث شویم .

برای آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی لازم می باشد آغاز بودجه ریزی برنامه ای را مورد مطالعه قرار دهیم زیرا که بودجه ریزی برنامه ای و بودجه ریزی عملیاتی تا حدود زیادی به هم شباهت دارد تا آنجا که بعضی از محققین و نویسندگان مانند واترسون این دو اصطلاح را بطور مترادف و یا همراه با هم آورده اند .در واقع عده ای  بودجه ریزی عملیاتی را مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای می دانند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد