عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله تصویب بودجه:

این مرحله از وظایف و اختیارات قوه مقننه می باشد.تصویب بودجه فقط تصویب ارقام و اعداد نیست بلکه این ارقام مبین سیاستها، برنامه ها و خط مشی ها می باشد.

2-1-3-3) مرحله اجرای بودجه:

اجرای بودجه در صلاحیت و اختیارات و از وظایف قوه مجریه می باشد و تمام مراحل تهیه و تنظیم و تصویب بودجه به خاطر اجرای بودجه می باشد.بعد از آنکه بودجه به دولت ابلاغ گردید، بایداقداماتی انجام گردد تا امکانات وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها صورت پذیرد که عبارتند از:

1-ابلاغ بودجه 2-مبادله توافقنامه فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی 3-تخصیص اعتبار

2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه:

نظارت بودجه در ایران شامل نظارت اداری،نظارت قضایی و نظارت پارلمانی می گردد.نظارت بر بودجه آخرین مرحله سیکل بودجه می باشد. بودجه ماموریت و اجازه ای می باشد که قوه مقننه به قوه مجریه داده می باشد. بدیهی می باشد قوه مقننه می خواهد از چگونگی اجرای بودجه آگاهی دشته باشد لذا هدفهای اساسی نظارت بر بودجه به تبیین ذیل می توان اظهار نمود:

الف)تامین مقصود قانونگذار: یعنی انطباق دریافتها و پرداختها و عملیات مالی دولت با مقاصد مجلس

ب)حفظ محدودیتهای مالی : یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده باشد و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده در قانون بودجه مطابقت داشته باشد.(روشناسان،1389، 25-23)

2-1-4) بودجه ریزی برنامه ای :

در روش بودجه ریزی برنامه ای ،اعتبارات بر حسب وظایف ،برنامه ها و فعالیتهایی که سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود بایستی انجام دهد،پیش بینی می گردد. به بیانی دیگر بر بودجه برنامه ای مشخص می گردد که دولت و سازمانهای دولتی در سال مالی اجرای بودجه ، اولاً دارای چه اهداف،وظایف و مقاصد مصوب می باشند و ثانیاًبرای نیل به اهداف و مقاصد مذکور بایستی کدام برنامه ها و عملیات را با چه اندازه اعتبار انجام دهند.(فرج وند،1380، 201)

بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت از برنامه ریزی،سازمان دادن،هدایت و رهبری،کنترل و نظارت بحث می کند و به این طریق حرکتهای بودجه می بایستی در چارچوب مقررات و قوانین مصوب صورت گیرد.(فرزیب،1376، 13)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد