پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                           شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 3

1-3- اهمیت پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- سوالات پژوهش: 6

1-1- فرضیه‌های پژوهش: 6

1-6- مدل پژوهش 7

1-7- قلمرو پژوهش 8

1-8- ابزار گردآوری اطلاعات 8

1-9- تعریف متغیرها و واژه های کلیدی پژوهش: 9

1-10- ساختار پژوهش 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 13

بخش اول- مبانی نظری پژوهش 13

2-2- تجارت الکترونیکی 13

2-3- تاریخچه تجارت الکترونیکی 14

2-4- روابط خریدار و فروشنده در تجارت الکترونیکی 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5- بورس الکترونیک در ایران 17

2-6- بسترهای استقرار نظام الکترونیکی در بورس سهام 18

2-7- نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک 20

2-8- مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک 21

2-9- مروری بر تحولات بورس 23

2-10- نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران و مطالعه کاستیهای آن 24

2-10-1-…………………. بورس اوراق بهادار تهران 25

2-10-2-……. نقاط ضعف و کاستیهای سیستم معاملاتی فعلی 26

بخش دوم- پیشینه تجربی پژوهش 27

2-11- پیشینه داخلی پژوهش 27

2-12- پیشینه خارجی پژوهش 33

بخش سوم- مختصری درمورد جامعه مورد پژوهش 36

2-13- بورس اوراق بهادار 36

2-14- بورس اوراق بهادار تهران 36

2-15- افزایش سرمایه شرکت ها 37

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 42

3-2- روش شناسی پژوهش 42

3-3- متغیرهای پژوهش 43

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 43

3-5- جامعه آماری پژوهش 43

3-6- نمونه آماری 43

3-7- روش نمونه گیری 44

3-8- قلمرو پژوهش 44

3-9- ابزار سنجش 45

3-10- بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

3-11- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

3-12- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

3-13- اعتبار و روایی  ابزار پژوهش 47

3-13-1-…………………………. روایی پرسشنامه 48

3-13-2-………………………… پایایی پرسشنامه 48

3-14- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

4-1- مقدمه 52

4-2- بخش تحلیل توصیفی پژوهش 52

4-2-1-………………………………….. جنسیت 52

4-2-2-…………………………………… تأهل 53

4-2-3-…………………………………. تحصیلات 54

4-2-4-…………………………………….. سن 55

4-2-5-……………….. سابقه فعالیت در بازار بورس 56

4-3- بخش تحلیل استنباطی پژوهش 57

4-4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 68

5-2- نتایج فرضیه های پژوهش 68

5-3- پیشنهادهای پژوهش 72

5-3-1-……………………….. پیشنهادهای اجرایی 72

5-3-2-………………….. پیشنهادهای پژهشی تحقیقی 74

5-4- محدودیت های پژوهش 74

ضمائم و پیوست ها 76

منابع و مآخذ 119

منابع فارسی 120

منابع انگلیسی 121

چکیده انگلیسی 123

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                           شماره صفحه

جدول 2-1- سیر تکاملی سازمان بورس در ایران 25

جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 45

جدول 3-2 طیف لیکرت. 46

جدول 3-3- بخش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

جدول 3-4- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

جدول 3-5- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

جدول 3-6- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 49

جدول 4-1: توزیع جنسیت 52

جدول 4-2: توزیع تأهل 53

جدول 4-3: توزیع تحصیلات 54

جدول 4-4: توزیع سن 55

جدول 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس 56

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 57

جدول4-7- نتایج مربوط به عوامل ساختاری و استقرار بورس الکترونیک 58

جدول4-8- نتایج مربوط به عوامل رفتاری و استقرار بورس الکترونیک 59

جدول4-9- نتایج مربوط به عوامل زمینه‏ای و استقرار بورس الکترونیک 59

جدول4-10- نتایج مربوط به نیروی انسانی متخصص و استقرار بورس الکترونیک 60

جدول4-11- نتایج مربوط به عوامل مخابراتی و استقرار بورس الکترونیک 61

جدول4-12- نتایج مربوط به بانکداری الکترونیکی و استقرار بورس الکترونیک 61

جدول4-13- نتایج مربوط به زیرساخت های فنی بورس و استقرار بورس الکترونیک 62

جدول4-14- نتایج مربوط به پذیرش مدیران بورس و استقرار بورس الکترونیک 63

جدول4-15- نتایج مربوط به پذیرش سهامداران و استقرار بورس الکترونیک 63

جدول4-16- نتایج مربوط به بسترهای قانونی و حقوقی و استقرار بورس الکترونیک 64

جدول4-17- نتایج مربوط به عوامل فرهنگی و استقرار بورس الکترونیک 64

جدول4-18- نتایج مربوط به هزینه های اقتصادی و استقرار بورس الکترونیک 65

جدول 4-19- نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران 66


فهرست نمودار ها

عنوان                                           شماره صفحه

نمودار 2-1- سیستم کنونی معاملات در ایران 27

نمودار 2-2: ساختار بورس اوراق بهادار تهران 37

نمودار 4-1: توزیع جنسیت 53

نمودار 4-2: توزیع تأهل 54

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 55

نمودار 4-4: توزیع سن 56

نمودار 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس 57

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد