عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 4

1-3- اهمیت پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 7

1-5- سوالات پژوهش: 7

1-6- فرضیه‏های پژوهش: 8

1-7- مدل پژوهش: 9

1-8- قلمرو پژوهش 10

1-9- ابزار گردآوری اطلاعات: 10

1-10- تعریف متغیرها و واژه های کلیدی پژوهش 11

1-11- ساختار پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 14

بخش اول: مبانی نظری پژوهش 15

2-2- تاریخچه‏ی برند 15

2-3- تعریف برند 17

2-4- نام تجاری و مدیریت برند 21

2-5- پیدایش ارزش ویژه برند 22

2-6- تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه‏ی برند 22

2-7- مدلهای اندازه‏گیـری نام‏تجاری 24

2-7-1-. تحقیقات اندازه‏گیری ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه بازاریابی(مصـرف‏کننده) 24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7-2- مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش ویژه‏ی نام تجاری (ابعاد ادراکی مصـرف‏کننده) 26

2-7-3- مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش نام تجاری، (ابعاد رفتاری مصـرف‏کننده) 32

2-8- ارتباط شخصیت نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری 33

2-9- گونه شناسی روابط برند 34

2-10- تأثیر رسانه‌ها در توسعه ارتباط برند 35

2-11- ساخته شدن شخصیت نام تجاری 36

2-12- تشخیص شخصیت برند و روابط بین شخصیت مصرف‏کننده و شخصیت برند 37

2-13- تبلیغات به عنوان یک محرک برند 38

2-14- مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری 40

2-15- ساخت نام تجاری شرکت 42

2-16- گرایش به نام تجاری 45

2-17- رهبری نام تجاری 47

2-18- مدیریت دارایی نام تجاری 50

2-19- ارتباط بین مفاهیم عملکرد کالا، شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان 52

بخش دوم- پیشینه پژوهش 57

2-20- تحقیقات انجام شده داخلی 57

2-21- تحقیقات انجام شده خارجی 60

2-22- جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی پژوهش 63

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 66

3-2- روش شناسی پژوهش 66

3-3- متغیرهای پژوهش 67

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 67

3-4- جامعه آماری پژوهش 67

3-5- نمونه آماری 68

3-6- روش نمونه گیری 69

3-7- قلمرو پژوهش 69

3-8- ابزار سنجش 69

3-9- بخش سنجش اعتماد 71

3-10- بخش سنجش دلبستگی 72

3-11- بخش سنجش تعهد 72

3-12- بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73

3-13- اعتبار و روایی  ابزار پژوهش 73

3-13-1-……………………………. روایی پرسشنامه 74

3-13-2-…………………………… پایایی پرسشنامه 74

3-14- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 79

در این فصل از پژوهش، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. به این مقصود در آغاز به مطالعه ویژگی‏های جمعیت‏شناختی افراد نمونه پژوهش پرداخته شده و سپس سؤالات اساسی پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. 79

4-2- بخش تحلیل توصیفی پژوهش 80

4-2-1-…………………………………….. جنسیت 80

4-2-2-……………………………………….. سن 81

4-2-3-……………………………………. تحصیلات 82

4-2-4-……………………………………… تأهل 83

4-2-5-…………………………………. نام تجاری 84

4-3- بخش تحلیل استنباطی پژوهش 86

4-4- اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 103

5-2- نتایج سؤالات پژوهش 103

5-3- پیشنهادات پژوهش 107

5-3-1-…………………………… پیشنهادات اجرایی 107

5-3-2-……………………… پیشنهادات پژهشی تحقیقی 107

5-4-  محدودیت‏های پژوهش 107

پیوست ها 109

منابع و مآخذ 150

فهرست منابع فارسی 151

فهرست منابع انگلیسی 152

چکیده انگلیس 155

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                صفحه

جدول 2-1- دیدگاه‌های مختلف در تعاریف برند 20

جدول2-2- تغییر توجه مدیریت نام تجاری از دیدگاه تاکتیکی به استراتژیک 21

جدول 2-3- استراتژی بازاریابی 42

جدول 2-4- تغییر توجه از مدیریت سنتی نام تجاری 50

جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 70

جدول 3- طیف لیکرت. 71

جدول 3-3- بخش اعتماد 72

جدول 3-4- بخش سنجش دلبستگی 72

جدول 3-5- بخش سنجش تعهد 73

جدول 3-5- بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73

جدول 3-7- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها 75

جدول 4-1- توزیع جنسیت 80

جدول 4-2- توزیع سن 81

جدول 4-4- توزیع تأهل 83

جدول 4-5- توزیع نام تجاری 84

جدول 4-6- آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 86

جدول شماره 4-7- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87

جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد به نام تجاری 87

جدول شماره 4-9- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 88

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی 88

جدول شماره 4-11- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 89

جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد 90

جدول شماره 4-13- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 90

جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد اعتباری 91

جدول شماره 4-15- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد صفاتی 92

جدول شماره 4-17- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93

جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی رفتاری 93

جدول شماره 4-19- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نظری 94

جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی نظری 94

جدول شماره 4-21- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 95

جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی 96

جدول شماره 4-23- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 97

جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری 97

جدول شماره 4-25- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 98

جدول 4-26- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر 99

جدول 4-27- نتایج مربوط به اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد