عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3-روش تطبیق تا سررسید بدهی های جاری و مطالبات[1]

در این روش برای پی بردن به اینکه تا چه حد وجوهی که از محل مطالبات به دست می آید و پاسخگوی تعهدات و بدهی های جاری می باشد. دوره مطالبات و دوره بدهی های جاری محاسبه و مقایسه می گردد.

MM = (CLP × DS)/(RP × DP)

مراحل محاسبه شاخص به صورت زیر می باشد:

دوره وصول مطالبات

RP = [(360× R)/S]

دوره پرداخت بدهی جاری

CLP = [360 × (OCL – Sc)]/TP

 

MM = شاخص تطبیق تا سررسید

RP = دوره وصول مطالبات

CLP = دوره پداخت بدهی های جاری

S = فروش سالانه

R = حساب های دریافتنی

OCL = بدهی های جاری عملیاتی

Sc = مانده نقدینگی

TP = کل پرداختنی های نقدی عملیاتی

DP = متوسط پرداخت روزانه (360/ TP)

این نسبت نشان می دهد که بین زمان و مبلغ دریافت و پرداخت وجه نقد چه ارتباط ای هست. مثلا اگر حاصل این نسبت برابر با یک گردد نشان می دهد که زمان و مبلغ دریافت و پرداخت کاملا با هم تطبیق دارد. اگر از یک کمتر باشد نشان می دهد که بین دریافت و پرداخت از نظر زمان و مبلغ تناسبی وجود ندارد و شرکت با مشکل نقدینگی مواجه می باشد. در شرایطی که دوره وصول و پرداخت با هم برابر باشد به میزانی که فروش روزانه از پرداختنی های روزانه بیشتر باشد به همان اندازه مازاد نقدینگی هست. زمانی که دوره وصول طولانی تر یا کوتاه تر باشد تعیین مازاد یا کمبود نقدینگی مشکل تر می باشد. برای تعیین متوسط مازاد و کمبود نقدینگی شرکت به صورت زیر اقدام می کنیم:

[1- (CLP/RP) – (DS – DP)] × (DS – DP)

CLP = دوره پرداخت بدهی جاری

RP = دوره وصول مطالبات

DS = متوسط فروش روزانه

DP = متوسط پرداخت روزانه

این فرمول نشان می دهد که تفاوت بین فروش و پرداخت های روزانه برای جبران بیشتر بودن دوره وصول نسبت به دوره پرداخت می باشد. اگر نسبت دوره پرداخت به دوره وصول مثلا 7/0 باشد مازاد حد مطلوب (مانده جبرانی) را از بدهی جاری کم کنیم و بقیه بدهی جاری را مورد توجه قرار می دهیم.

تعهدات شرکت اکثرا بابت هزینه های تولیدی و اداری شرکت می باشد. مبلغ هزینه های تولیدی و اداری دوره بعد از کسر بخش غیر نقدی هزینه ها در محاسبه دوره بدهی های جاری بهره گیری می گردد.

مقایسه سر رسید بدهی جاری و مطالبات به تنهایی نمی تواند قدرت نقدینگی را نشان بدهد از طرفی مبلغ مطالبات و بدهی جاری در محاسبه مورد توجه می باشد.

اگر فرض کنیم که دوره وصول مطالبات بیشتر از دوره پرداخت باشد فروش روزانه و پرداخت های روزانه برابر باشند شرکت در پرداخت های خود با مشکل مواجه می گردد و شاخص تطبیق سر رسید هر چه بیشتر باشد، وضعیت نقدینگی شرکت بهتر می باشد. در این شاخص به موجودی کالا به عنوان جزئی از دارایی های جاری شرکت توجه نمی گردد. البته تاثیر فروش شرکت در این شاخص مشکل را برطرف می کند(بردیا[2]،1988).

[1] Matching (Maturity) Method

[2] Bardia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری