عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-شاخص فراگیری نقدینگی[1]

این شاخص با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری مشکل مربوط به در نظر گرفتن درجه نقدینگی دارایی های جاری و زمان بازپرداخت بدهی های جاری را برطرف می کند. جزییات این مدل به صورت زیر می باشد:

برای هر یک از دارایی های جاری با در نظر داشتن درجه نقدینگی آنها وزن معینی اختصاص داده می گردد و مبلغ تعدیل شده شان محاسبه می شوند. وزن هر دارایی عبارتند از:

(معکوس گردش هر دارایی ـ 1)

وجه نقد به دلیل اینکه ذاتا نقد می باشد، ضریب یک داده می گردد و احتیاج به وزن ندارد.

زیرا مطالبات شرکت یک مرحله برای تبدیل به نقد شدن عقب تر می باشد، به صورت زیر تعدیل می شوند.

AR = R × [1 – (TR)]

AR = حساب های دریافتنی تعدیل شده

R = مانده حساب های دریافتنی

TR = گردش حساب های دریافتنی

به موجودی کالا به دلیل اینکه می بایستی اول تبدیل به حساب های دریافتنی گردد و بعد به وجه نقد گردد به تبیین زیر تعدیل می گردد.

AINV = INV × [1 – (1/TR) – (1/TR) – (1/TINV)]

AINV = موجودی کالای تعدیل شده

INV = مانده موجودی کالا

TINV = گردش موجودی کالا

برای هر یک از بدهی های جاری ضریب تعدیل شده شان محاسبه می گردد.

APA = PA × [1 – (1/TPA)]

TPA = PUR/PA

APA = حساب های پرداختنی تعدیل شده

PUR = کل خرید دوره

PA = مانده حساب های پرداختنی

TPA = گردش حساب های پرداختنی

سایر اجزا بدهی های جاری نیز به همین صورت قابل تعدیل می باشد.

شاخص فرآگیر نقدینگی به صورت زیر محاسبه می گردد:

CLI = ACA/ACL

CLI = شاخص فرآگیر نقدینگی

ACA = دارایی های جاری تعدیل شده

ACL = بدهی جاری تعدیل شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که دیده می گردد، تا حدود زیادی ایراد اصلی نسبت جاری که عدم لحاظ کردن درجه نقدینگی دارایی های جاری بود با به کارگیری ضریب تعدیل رفع شده می باشد. با وجود امتیازاتی که این شاخص دارد در بهره گیری از آن بایستی نکاتی را در نظر قرار داد که عبارتند از:

درجه نقدینگی مطالبات و موجودی کالا براساس ارقام متوسط آنها و گردش آنها اندازه گیری شده که ایرادات آنها به شاخص فرآگیر نقدینگی هم وارد می باشد متوسط ها الزاما نشان دهنده وضعیت ایده آل نیستند.

همانند سایر نسبت های مالی، شاخص فرآگیر نقدینگی هم یک معیار نسبی می باشد و متاثر از شرایط شرکت و وضعیت آن می باشد، پس در زمان مقایسه و قضاوت بایستی مبنای مقایسه و اظهار نظر، به درستی انتخاب گردد.

برای تعدیل مطالبات و لحاظ کردن درجه نقدینگی آن، معکوس نسبت موجودی کالا به کل فروش یا نسبت مطالبات به کل فروش یکی از بهترین مبناها می باشد، اما کیفیت مطالبات یا موجودی کالا در نظر قرار نمی گیرد. اگر قسمت عمده مطالبات عمر طولانی داشته باشند و یا کم گردش باشند و یا قسمت عمده موجودی کالا، اقدام کم گردش باشند، مناسب بودن این شاخص زیر سوال رفته و موجب ایراد بر آن می گردد(ملیک و همکاران[2] ،1974).

محدودیت های بهره گیری از نسبت ها

وقتی صورت های مالی تهیه شده در اختیار تحلیل گر قرار می گیرد به لحاظ گذشت زمان ارقام مندرج در آنها کهنه شده و وضع موجود را نشان نمی دهد.

اصولا تجزیه و تحلیل روی ارقام و اطلاعات گذشته انجام می گردد که راهنمای تصمیمات آینده می باشد. حال تا چه حد ارقام گذشته می تواند مبنای پیش بینی اینده قرار گیرد جای بحث می باشد.

در تجزیه و تحلیل نسبت ها تغییرات سطح قیمت ها معمولا در نظر گرفته نمی گردد و از کیفیت تجزیه و تحلیل کم می کند. این نارسایی در زمانی که تغییرات سطح قیمت ها سریع باشد و تورم حاد باشد، تشدید می گردد.

وقتی صورت های مالی یک واحد تجاری با موسسه دیگر مشابه مقایسه می گردد بایستی توجه نمود که ممکن می باشد تفاوت هایی که در اعمال روش های حسابداری در دو شرکت از نظر ارزیابی موجودی جنسی و استهلاک هست، مبنا و مفهوم مقایسه را از بین ببرد(سایمن[3]،1988).

[1] Comprehensive Liquidity Index

[2] Melyk et al

[3] Simon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

   هدف از این پژوهش مطالعه یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این پژوهش خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد مطالعه قرار دهیم.

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری