متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    مدل شاین[1]

پیشرفت مسیر شغلی منابع خود شناسی ثبات در مسیر شغلی درونی افراد می باشد. به بیانی دیگر، افراد خودشان را با در نظر داشتن تطبیق آن چه احساس می کنند خوب و شایسته می باشد، تعریف می کنند. شاین پیشرفت مسیر شغلی را برای شخص عبارت از خودپنداری او می داند که از سه مقوله عمده تشکیل شده می باشد

 • استعدادها و توانایی های ادراک خود
 • ارزش های اساسی و مهم
 • احساس تکامل یافته نسبت به انگیزه ها و نیازهایی که مربوط به مسیر شغلی می گردد.

پژوهش های اولیه شاین در دهه ۱۹۷۰ نشان داد که خودپنداری تکامل یافته افراد در پنج مقوله ارزشها، انگیزه ها و نیازهای اساسی منعکس می گردد که عبارتند از:

 • استقلال و خودمختاری
 • امنیت و ثبات
 • شایستگی فنی و وظیفه ای
 • شایستگی اداری و مدیریتی
 • خلاقیت کارآفرینی

البته، بدنبال مطالعات وسیع مشاغل در دهه ۱۹۸۰ سه مقوله دیگر از پیشرفت شغلی از سوی شاین عیان گردید:

 • خدمت و از خود گذشتگی و ایثار به یک دلیل و انگیزه معین
 • چالش یکسره و محض
 • سبک زندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که مسیر شغلی و زندگی تکامل می یابد، اغلب افراد در می یابند که یکی از این ۸ مقوله می تواند به عنوان پیشرفت در نظر گرفته گردد( شاین، 1985). تعریف کوتاهی از متغیرهای شاین در زیر آمده می باشد (عباسپور، 1384)

 • شایستگی فنی/ کارکردی[2]: اصولا فرد به وسیله محتوای خودکار برانگیخته می گردد برای استخدام در جایگاه ها و مشاغل فنی و تخصصی تمایل دارد.
 • شایستگی مدیریتی[3]: در این مسیر شخص از طریق فرصت برای تحلیل و حل مسائل مفهومی پیچیده برانگیخته می گردد؛ به موقعیتها و مشاغل مدیریتی در سازمانهای بزرگ تمایل دارد.
 • امنیت و ثبات[4]: اصولا شخص از طریق امنیت شغلی و دلبستگی بلند مدت به یک سازمان معتبر برانگیخته می گردد.
 • خلاقیت کارآفرینی[5]: در این مسیر فرد بیشتر علاقمند به راه اندازی پروژه هایی می باشد که آنها را مدیریت کند؛ به شروع و آغاز به کار سازمان ها، مشاوره مدیریت و سایر مخاطرات کارآفرینانه تمایل دارد.
 • استقلال و خود مختاری[6]: اصولا شخص جویای موقعیتهای کاری می باشد که برخوردار از حداکثر آزادی از لحاظ قید و بندهای سازمانی باشد و از این طریق برانگیخته می گردد.
 • خدمت، از خودگذشتگی و ایثار[7]: فرد در اینجا به تنظیم فعالیتهای کاری با ارزش های شخصی درمورد کمک به جامعه تمایل دارد.
 • چالشهای محض (تنوع)[8]: اصولا فرد برای چیره شدن بر موانع عمده، حل مسائل دشوار یا برد از رقیبان بسیار سرسخت برانگیخته می گردد.
 • سبک زندگی (هویت)[9]: افرادی با این مسیر اصولا” از طریق تعادل با سبک زندگی برانگیخته می شوند و علاقمند به موضوعاتی نظیر اختیار مراقبت روزانه از دیگرانند(عباسپور، 1384).

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی تأثیر مهمی را ایفاء نموده و نیروی محرکه سازمان به شمار می رود. پس تصورات و توجه های آنان به شغل شان در حیات، کارآیی و تاثیر سازمان اثرگذار می باشد. توجه کلی بشر ها نسبت به شغل شان عینیت بخش پدیده ای رفتاری می باشد که از آن به عنوان خشنودی شغلی و رضایت شغلی تعبیر می گردد و نتیجه ای می باشد از باورهای مثبت و منفی فرد نسبت به ابعاد کارش(مقیمی، 1386).

[1] – Schein

[2] – Technical / Functional Competence

[3] – Managerial Competence

[4] – Security and Stability

[5] – Entrepreneurial Creativity

[6] – Autonomy and Independence

[7] – Service & Dedication

[8] – Pure Challenges

[9] – Lifestyle

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد