عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول  
  صفحه
جدول (3-1): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای پژوهش 78
جدول(3-2): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش 79
جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش 82
جدول(4-2) توزیع فراوانی گروه­های سنی پاسخگویان 83
جدول(4-3) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 83
جدول(4-4) اندازه تحصیلات پاسخگویان 84
جدول(4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان 84
جدول(4-6 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

85 جدول(4-7 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

86 جدول(4-8 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی

87 جدول (4-9): تعداد،میانگین،میانه،مد، انحراف معیار، کجی، کشیدگی، بیشترین و کمترین نمره بودجه ریزی عملیاتی 

88

  جدول (4-10): نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تأثیرگذاری عوامل بر بودجه­ریزی عملیاتی

90 جدول (4-11) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین t برای مطالعه اختلاف بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی

92 جدول(4-12) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

93 جدول(4-13) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای اولویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

94 جدول(4-14) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

95 جدول(4-15) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت­بندی پاسخ­های مرتبط با اندازه پذیرش

 بودجه­ریزی عملیاتی

96

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها  
  صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش 82

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد