عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

سه جزء اصلی تصویر نام تجاری (یی لین، 2010)

تحقیقات گذشته اکثراً بر شناسایی تصویر نام تجاری وارزیابی تغییرات در تصویر متمرکز شده بودند. این مطالعات ماهیتاً توصیفی بودند. به مرور، موضوعات کلیدی تحقیقات کاربردی نام‏تجاری بر دو جریان فکری متمرکز شدند: نخست این که چگونه ارزش ویژه‏ی نام تجاری کیفی گردد و دوم این که چگونه عوامل شکل‏دهنده تصویر نام تجاری شناسایی شوند و اثر آن عوامل بر رفتار مصـرف‏کننده و متعاقباً بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری مورد مطالعه قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیل در پژوهش خود اظهار می‏دارد که ترکیب جدیدی از متغیرهای تشکیل‏دهنده تصویر نام تجاری و بهره گیری از هنر و ابزارهای تصویرسازی، ترجیحات و اولویت‏های مصـرف‏کننده را تغییر داده و نهایتاً ارزش ویژه‏ی نام تجاری را بهبود می‏بخشد (وانگ[1]، 2010).

از کسانی که به مقصود مطالعه ابعاد ادراکی ارزش ویژه‏ی نام تجاری، مدلی ارائه کرده‏اند، لاسر و همکارانش (1995) می‏باشند. آنها پنج بعد عملکرد[2]، ارزش[3]، تصویر اجتماعی[4]، قابلیت اعتماد[5] و نیز حس وابستگی[6](هم‏خوانی) را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری در نظر گرفته‏اند. در این پژوهش فقط تأثیر ابعاد ادراکی بر ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و به ابعاد رفتاری توجهی نشده می باشد. این مدل بر اساس مدلی که قبلا مارتین و براون[7] (1990) ارائه کرده بودند و شامل کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، تصویر ذهنی، قابلیت اعتماد و تعهد بود، عرضه شده می باشد و تنها تغییراتی در ابعاد و یا تعریف ابعاد آن، صورت گرفته می باشد (وان اوسمر[8]، 2010).

لاسر و همکارانش به مقصود یافتن معیاری بهتر، تحقیقات قبلی را مورد آزمون قرار داده و تغییراتی به این تبیین را اعمال نموده‏اند:

بعد کیفیت با عملکرد تعویض شده و مورد توجه بیشتر قرار گرفته می باشد. عملکرد به عنوان اصطلاحی کلی جهت تصریح کردن به کلیت وضعیت موجود، به کار برده شده می باشد. عملکرد، به عنوان قضاوت مصـرف‏کننده در مورد کارکرد عاری از خطا و پایداری طولانی مدت محصول و نیز ظاهر بی عیب محصول، معنا می‏گردد. منطق به کارگیری نام تجاری توسط مصـرف‏کنندگان برای «نمایش» کیفیت یک محصول ناآشنا آن می باشد که شکل‏گیـری نام تجاری بر مبنای ارتباط آن با سایر محصولات کیفی دارای آن نام، ارزش یا مطلوبیت  بکار می رود (زیتامل[9]، 1991).

تغییر دوم، محدودسازی بعد تصویر ذهنی به بعد اجتماعی می باشد که تصویر ذهنی اجتماعی نامیده می‏گردد. تعریف تصویر ذهنی اجتماعی عبارت می باشد از: «ادراک مصـرف‏کننده از اعتباری که گروه اجتماعی مصـرف‏کننده با بهره گیری از نام تجاری به دست می‏آورند، که شامل خصوصیاتی می باشد که مصـرف‏کننده قائل به آن‏ها بوده و تفکر مصـرف‏کننده در مورد آن چه دیگران برای یک استفـاده‏کننـده‏ی عادی نام تجاری مقرر کرده‏اند» (وود[10]، 2008).

از آنجا که بیش از جنبه‏های رفتاری، هدف اصلی، سنجش ابعاد ادراکی کیفیت نام تجاری می باشد، سومین تغییر، فرق قائل شدن بین تعهد به عنوان نوعی احساس پیش روی تعهد، به عنوان اقدام می باشد. از این دیدگاه، فقط احساس تعهد (یا آگاهی از تعهد)، جزئی از ارزش ویژه‏ی نام تجاری بوده و رفتار متعهدانه(اقدام به تعهد) را نتیجه‏ی ارزش ویژه‏ی نام تجاری می‏داند. در چارچوب مطرح شده، جنبه‏ی احساسی تعهد، تحت عنوان هم‏خوانی/وابستگی[11] اظهار شده می باشد و تعریف ارائه شده عبارت می باشد از «توان نسبی احساس مثبت مصـرف‏کننده از نام تجاری».(همان)

[1]– Wang

[2] -Performance

[3] – Perceived value

[4]– Social image

[5]– Trustworthiness

[6]– Attachment

[7] – Martin and Brown

[8]– Van Osselaer

[9]– Zeithaml

[10]– Wood

[11] – Identification/ attachment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد