عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

پذیرش سیاسی:

پذیرش مقامات سیاسی در طرفداری وتامین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می باشد در حالیکه سنجش واستفاده از اطلاعات عملکرد پیامدهایی برای مقامات انتخابی وانتصابی دارد. صاحبنظران عقیده دارند سیاستمداران اغلب پیش روی بهره گیری از اطلاعات عملکرد در تصمیمات تخصیصی مقاومت می کنند .

زیرا یک چنین اطلاعاتی آسیب پذیری آنها در برابر مردم را افزایش می دهد، به خصوص در ارتباط با برنامه های بلند مدت که ممکن می باشد در کوتاه مدت به خوبی اجرا نشود.به همین خاطر اهداف کوتاه مدت به جای اهداف بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد.

پذیرش مدیریتی:

مطالعه ها نشان می دهد که پذیرش بودجه ریزی عملیاتی از جانب مدیران به خصوص در ارتباط با بهره گیری از اطلاعات عملکرد در تصمیم گیری مدیریتی و ایجاد طرحهای انگیزشی،اساسی می باشد.

یک چالش اساسی در بودجه ریزی عملیاتی متقاعد کردن مدیران برنامه در مورد ارزش طرحهای استراتژیک و سنجش عملکرد می باشد.(carter,1999,p:23)

مساله پذیرش مدیریتی دوموضوع دارد:

  • اگر سازمانها احساس کنند که قانونگذاران از اطلاعات عملکرد بیشتر برای مواخذه آنها بهره گیری خواهند نمود آنها به احتمال زیاد از طرح ،طرفداری نخواهند نمود.
  • اگر سازمانها اطلاعات عملکرد را در تصمیمات موثر و مفید ندانند آناه از بودجه ریزی طرفداری نخواهند نمود.

به گونه کلی بهره گیری از اطلاعات تا اندازه ای توجیه کننده این حقیقت می باشد که بعضی سازمانها فکر می کنند این طرح اجرایی نخواهد گردید.(harris,2001)

پذیرش انگیزشی:

فرآیند بودجه ریزی سرشار از مشوقها می باشد. سیاست مداران و مدیران مشابه  یکدیگر انگیزه هایی برای بهره گیری از انواع خاصی از اطلاعات و رفتارهای معین دارند. اگر این انگیزه ها ناسازگار با بودجه ریزی عملیاتی باشند اجرای آن با مشکل روبرو خواهد گردید.

به اعتقاد بروم کسب اطمینان از اینکه کارکنان و مجریان این طرح درک صحیحی از نیاز به اصلاحات دارند برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی حیاتی می باشد.

ایشان همچنین پیشنهاد می کند که تصمیم گیران بایستی درک کنند که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد بیشتر برای بهبود مدیریت مفید می باشد تا بهبود فرآیند بودجه ریزی .(broom and lyne,1995, p:5)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد