متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-1    مسیر شغلی[1]

امروزه مدیران، کارمندان، محققان و قانون گذاران عمومی به بهبود کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی می دهند. نیروی کار مرد وزن و افراد جوان و به خصوص آن هایی که تحصیلات عالی دارند به شغل های غنی تر و یا شغل هایی که بتوانند در آن مؤثر باشند، توجه بیشتری می کنند(قلی پور، 1390).

شغل، مهم ترین عنصر در زندگى یک شخص می باشد. مسیر پیشرفت شغلى عبارت می باشد از مجموعه مشاغلى که شخص در طول زندگى کارى دنبال مى کند و تصدى آنها را به عهده دارد. باتوجه به این تعریف، هر کس داراى مسیر شغلى یا تجربه هاى کارى خاصى مى باشد. تجربه هاى کارى شامل وضعیت هاى عینى و ذهنى مربوط به شغل می باشد. وضعیت هاى عینى، یک سلسله پست هایى می باشد که فرد در طول زندگى شغلى خود داشته و وضعیت هاى ذهنى، ارزش ها و توجه ها و آرزوها و احساس هایى می باشد که در باره مشاغل خود داشته می باشد. هر کارمندى در طول زندگى کارى خود، سلسله مشاغلى را برعهده مى گیرد. مهم آن می باشد که این سلسله مشاغل نباید اتفاقى باشد، بلکه مسیر شغلى فرد در سازمان بایستی بر اساس منطقى درست و بنا به هدفى معین طراحى گردد. این مهم را کارکنان و مدیران سازمان با برنامه ریزى پیشرفت مسیر شغلى صورت مى دهند(قلی پور، 1390).

یک سیستم توسعه مسیر شغلی طراحی شده خوب، سازمان را قادر می سازد تا بر استعدادهای داخلی ارزشمند برای کارگزینی و ارتقا از طریق تطبیق مهارت ها، تجربیات و اشتیاق های فردی در جهت نیازهای سازمانی، تلنگری وارد کند. به علاوه آن می تواند نسبت به طرح جانشینی برای جذب، حفظ و انگیزه کارکنان و در نتیجه نیروی کار بهره ور تصمیم های آگاهانه بگیرد (تیت[2]، 2001، کاپل[3] و شپرد[4]، 2004، کای، 2005). پس توسعه مسیر شغلی بایستی یک سیستم مداوم مرتبط با ساختارهای منابع انسانی سازمان باشد و نه یک رویداد زمانی (لی بوویتز، 1998).

علت های وجود یک برنامه بهبود مسیر شغلی در سازمانها:

  • فرصت استخدام مساوی
  • کیفیت زندگی کاری
  • رقابت برای کارکنان با استعداد
  • اجتناب از مهار تهای قدیمی وکسب مهارت های جدید
  • نگهداری کارکنان
  • بهره گیری مطلوب از کارکنان.

به گونه سنتی به کسانی که حقوق خوبی می گیرند، پست بالایی دارند، انگیزش وتشخیص بالایی دارند و پیشرفت می کنند، گفته می گردد که در شغلشان موفق اند. هال و صاحب نظران دیگر (1996) توسعه مسیر شغلی اعتقادشان بر اینست که تعدادی از کارکنان حرفه ای و مدیران، مسیر های شغلی متفاوتی را برای خود در پیش می گیرند( هال و همکاران، 1996)

مسیر پیشرفت شغلی موجب پیشرفت فرد در طی سنوات خدمتش می گردد. سازمان بایستی برنامه ریزی های لازم را جهت پیشرفت شغلی کارکنان خود انجام دهد و آنها را در این مسیر هدایت نماید. یک مسیر صحیح و عادلانه پیشرفت شغلی می تواند موجب رضایت شغلی افراد، تعهد آنها نسبت به سازمان و مسائلی از این قبیل گردد. پس سازمانها با ایجاد مسیر پیشر فت شغلی مناسب برای کارکنان نه تنها به پیشرفت سازمان بلکه به پیشرفت افراد نیز کمک می کنند.

اهمیت مسیر شغلی شامل موارد زیر می باشد(رضائیان، 1390):

  • به کسب هویت و مقام و منزلت افراد کمک می کند
  • غنای زندگی کاری را تامین می کند.
  • بر اساس مفاهیم اجتماعی انجام می شود.
  • فرصتی را برای ارضای امیال کارکنان جهت شناخت، پیشرفت وترقی به وجود می آورد.

[1] – Career

[2] – Thite

[3] – Kapel

[4] – Shepherd

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد