عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

اختیار قانونی: فرآیندهای رسمی بودجه ریزی اغلب به صورت فشرده ای قانونمند می گردد.اصلاحات جدید در صورت تعارض با این قوانین نمی تواند اجرا گردد. در بعضی دولتها بهره گیری بالقوه از ارزیابی عملکرد در بودجه توسط قوانین و مقررات منابع انسانی محدود می گردد.در بعضی دولتها به دلیل اینکه بودجه بر مبنای ورودیها تنظیم و سازماندهی می گردد در مورد قوانین بهره گیری از اطلاعات عملکرد در بودجه دارای مشکل می باشند.بطوریکه بهره گیری حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبنای این واقعیت توجیه می گردد که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصویب می گردد.

اختیار رویه ای: سنجش عملکرد واستفاده بالقوه از اطلاعات عملکرداغلب در فرایندهای بودجه موجود موردغفلت واقع می گردد .مشخصه فرایندهای موجودرویه های رسمی می باشد که به عنوان یک قاعده رفتار بودججه ریزی راملزم می کند اجرای موفقیت امیز اصلاحات نیازمند سازگاری مدل اصلاحات با این قوانین ورویه هاست.دربرخی دولتها قوانین ورویه های موجود برورودیها وتشریح دقیق فصول ومواد هزینه تاکید می کنند که این موضوع تأثیر بالقوه اطلاعات حاصل ازارزیابی عملکردراتضعیف می کند.بسیاری ازرویه های بودجه ریزی سنتی علی رغم تلاشهایی برای الزام تصمیم گیرندگان برای بهره گیری از اطلاعات حاصله از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد هنوز هست.

انعطاف درجابجایی بودجه ها یکی ازرویه هایی می باشد که می تواند براجرای بودجه ریزی عملیاتی تاثیرگذار باشد.یکی ازابعادمهم بودجه ریزی عملیاتی فراهم ساختن شرایطی برای سازمانها برای تخصیص بودجه براساس صلاحدید خود می باشد .

اختیارسازمانی: اختیارات سازمانی دررابطه بااستفاده ازاطلاعات عملکرد متاثراز مقامات سیاسی می باشد وتصمیمات دررابطه باتخصیص منابع اغلب درچارچوب اختیارات سیاسی اخذ می گردد که علاقه چندانی به بهره گیری از اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد ندارد که این امر منجربه شکست اصلاحات خواهد گردید.

پذیرش: مقاومت دربرابراصلاحات ازجانب بعضی مقامات دولتی.روسای بخشها وکارکنان ممکن می باشد بزرگترین مانع برای اجراواستفاده ازسنجش عملکرد باشد. اگربودجه ریزی عملیاتی توسط این گروهها پذیرفته گردد به احتمال زیاد اجرا خواهد گردید.برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی مقامات دولتی مدیران اداری وکارکنان بایدمتقاعد گردند که بودجه ریزی عملیاتی درخور کوشش به مقصود کاهش هزینه ها ونیل به منافع کوتاه مدت وبلند مدت دولت واجتماع می باشند.

پذیرش سیاسی : پذیرش مقامات سیاسی در طرفداری وتامین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می باشد درحالیکه سنجش واستفاده از اطلاعات عملکرد پیامدهایی برای مقامات انتخابی وانتصابی دارد .صاحبنظران عقیده دارند سیاستمداران اغلب پیش روی بهره گیری از اطلاعات عملکرد در تصمیمات تخصیصی مقاومت می کنند .زیرا یک چنین اطلاغاتی اسیب پذیری انها دربرابر مردم را افزایش می دهد به خصوص دررابطه با برنامه های بلند مدت که ممکن می باشد در کوتاه مدت به خوبی اجرا نشود .به همین خاطر اهداف کوتاه مدت به جای اهداف بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد .

پذیرش مدیریتی : بررسیها نشان می دهد که پذیرش بودجه ریزی عملیاتی ازجانب مدیران به خصوص در ارتباط بااستفادهاز اطلاعات عملکرد درتصمیم گیری مدیریتی وایجاد طرحهای انگیزش اساسی می باشد .

یک چالش اساسی در بودجه ریزی عملیاتی متقاعد کردن مدیران برنامه در مورد ارزش طرحهای استراتژیک وسنجش عملکرد می باشد.

پذیرش انگیزش: فرایند بودجه ریزی سرشارازمشوقها می باشد .سیاستمداران مدیران مشابه یکدیگرانگیزه هایی برای بهره گیری از انواع خاصی از اطلاعات ورفتارهای معین دارند.اگر این انگیزها ناسازگاربابودجه ریزی عملیاتی باشند اجرای ان با مشکل روبروخواهدشد.

به اعتقاد بروم کسب اطمینان ازاینکه کارکنان ومجریان این طرح درک صحیحی ازنیاز به اصلاحات دارند برای اجرای موفق بودجه عملیاتی حیاتی می باشد.ایشان همچنین پیشنهاد می کندکه تصمیم گیران بایستی درک کنند که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد بیشتر برای بهبود مدیریت مفید می باشد تا بهبود فرایند بودجه ریزی .

استواری بودجه ریزی عملیاتی: اجرای اقدامات لازم برای برقراری بودجه ریزی عملیاتی در سازمان شامل توانایی ،اختیار و پذیرش

 

 

1-8) روش پژوهش:

روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها مشخص می شوند.پژوهش توصیفی مجموعه روشهایی می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد.به بیانی دیگر در اینگونه تحقیقات کوشش می گردد تا آن چیز که که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از جایگاه بگیرد.(صفرزاده،270،1386)

با در نظر داشتن این پژوهش برای رسیدن به اهداف تحذیقیق معضلات و موانع موجودتوصیف و تشریح می شوند و داده ها بدون دستکاری گردآوری می شوند.این نوع پژوهش توصیفی پیمایشی به شمار می رود.

1-9) قلمرو پژوهش:

1-9-1) قلمرو مکانی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (مجتمع یادگار امام (ره) )می باشد.

1-9-2) قلمرو زمانی: این پژوهش با در نظر داشتن اطلاعات گردآوری شده در محدوده تیرماه 1390 تا تیرماه 1391 در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

1-9-3) قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی عملیاتی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد