متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    مراحل اصلی پیشرفت شغلی یک شخص از دید گاه وان مانین و شاین

مراحل اصلی پیشرفت شغلی از دیدگاه وان مانین و شاین بشرح زیر می باشد:

مرحله اکتشاف و مطالعه: یک سری تصورات حرفه ای از طریق رسانه های گروهی، کتابها، فیلمها، نصایح و مثالهای والدین و مدرسان برای هر شخص ایجاد می گردد که فرد می تواند ضعف ها و قوت های خود را ارزیابی کند و مسیر تحصیلی خود را از طریق دبیرستان و دانشگاه انتخاب نماید. سپس توانایی های کارش راامتحان و شغل واقعی خود را انتخاب می کند.

مرحله ایجاد: این مرحله بر اساس یک سری اقدامات توسط فرد محقق می گردد مانند: جستجوی مشاغل جهت استخدام شدن، انتخاب وتوجیه، به کار گماری در اولین شغل، غیر یکنواختی و انتقال و یا ارتقاء، تصدی شغل.

مرحله نگهداری: این مرحله شامل موارد زیر می باشد:

  • مسیر شغلی میانی: در این مرحله بدلیل واگذاری کار مهم تر به شخص، احساس رشد شخصی وامنیت شغلی در فرد ایجاد می گردد. این دوره حداکثر ارزش وبهره وری را برای سازمان موجب می گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مسیر شغلی پایانی: در این مرحله مشاغل قضاوتی- دیدگاهی وسایر مشاغل که اطلاعات غنی می خواهد، تعیین می گردد که توسط خود فرد انجام می گیرد. برای ورود به این مرحله، شخص بایستی از وضعیت بحران های میانسالی رهایی یابد و اندازه پیشرفت خود را با اندازه دستیابی به اهداف مقایسه کند.

مرحله رکود و اواخر مسیر شغلی: این مرحله با برنامه ریزی برای باز نشستگی آغاز می گردد، افراد یاد می گیرند که تأثیر های کمی را بپذیرند و مقتضیات جدیدی را برای خانواده، دوستان وجامعه (سازمان) اتخاذ کنند(قلی پور، 1390).

 

1-2    موفقیت مسیر پیشرفت شغلی

به گونه سنتی به کسانی که حقوق خوبی میگیرند، پست بالا یی دارند، انگیزش وتشخیص بالایی دارند وپیشرفت می کنند، می گوییم که در شغلشان موفق اند. هال و صاحبنظران دیگر توسعه مسیر شغلی اعتقادشان بر اینست که تعدادی از کارکنان حرفه ای و مدیران، مسیر های شغلی متفاوتی را برای خود در پیش می گیرند. اصل این نوع تفکر جدیدتر به خودانتخابی و آزادی شخصی و تصور شخصی در مورد موفقیت بر می گردد. دکتر سید جوادین این نوع جهت گیری مسیر شغلی را “کاملا”شخصی” نامیده می باشد که چار چوب آن درمورد ” رضایت از مسیر شغلی” به صورت زیر می باشد(رابینز، 1391):

  • کوشش افراد در جهت کنترل بهبود مسیر پیشرفت شغلی
  • تلقی آزادی، رشد و خود انتخابی به عنوان ارزش های شخصی مهم
  • کوشش افراد در جهت موازنه بین شغل، سازمان، خانواده، دوستان وتفریح
  • تعریف موفقیت به صورت شخصی
  • طراحی دوره های کاری توسط شخص فعال وسازگار

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد