عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بودجه عملیاتی عبارتست از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که ارتباط میان اندازه وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه رانشان می دهد.( پناهی ،1389، 64)

این به آن معناست که با هر اندازه مخارج انجام شده در چارجوب هر برنامه ای بایستی مجموعه معینی از اهداف تامین گردد. در این شیوه بودجه ریزی ، بودجه ی هر برنامه یا دستگاه اجرایی همراه با نتایج پیش بینی شده ارائه می گردد به روشنی ارتباط بین بودجه ی هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای مردم مشخص می گردد و تشریح دقیق این ارتباط ، کلید مدیریت صحیح برنامه ها می باشد.

تحول در این تصمیم بودجه نویسی مستلزم اخذ اطلاعات مالی دقیق از امور مالی می باشد .حرکت به سوی بودجه عملیاتی موجب گسترش و نگهداری حساب به جزئیات در امور مالی دستگاه می باشد .بودجه عملیاتی یک طبقه بندی می باشد که ارتباط بین هزینه های انجام شده و عوامل بکار گرفته شده را از یک طرف و نتایج کار بدست آمده را از طرف دیگر نشان می دهد و مشخص می سازد در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی بصورت محصول نهایی و یا فعالیتهای بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی تولید شده می باشد .( الماسی،1387، 166)

در روش بودجه عملیاتی بایستی عملیات داخل برنامه ها و فعالیتها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت بدست آورد و سپس با بهره گیری از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده ، اندازه واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود در این نوع بودجه اجرای عملیات دقیقاً مقارن با هزینه های عملیات می باشد و بدین ترتیب کنترل مالی و عملیاتی کاملاً در هم ادغام می گردد . بزرگترین مزیت بودجه عملیاتی این می باشد که مدیران اجرایی را پیش روی کار خود مسئول قرار می دهند .

بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درمورد نتایج هر برنامه و مجموع برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی بکار می طریقه ، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی خواسته های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد .

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد در مراحل مختلف نیازمند اقدمات پیچیده در ابعاد فنی نظام بودجه ریزی می باشد . بطور کلی سیستم حسابداری و نظام مدیریت بایستی متناسب با یک فرآیند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند .بودجه عملیاتی ایده آل بایستی اطلاعات مربوط به فصول ، برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه با نتایج پیش بینی شده را به تفکیکی در بر داشته باشد. در کارآیی بهره گیری مفید از منابع برای تولید بیشترین خروجیها با قیمت تمام شده کمتر مورد نظر می باشد، در حالی که اثربخشی دستیابی به پیامدها و اهداف از طریق خروجیهای کارآمد را مورد تأکید قرار میدهد .

بودجه ریزی عملیاتی نمایشی می باشد که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمانها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد .در حالی که در بودجه ریزی سنتی ارتباط بین تخصیص منابع و عملکرد تبیین نمی گردد. در نظام بودجه ریزی عملیاتی ، بودجه به نتیجه تخصیص می یابد . در این نظام بودجه ریزی ، قوانین و نظامهای اداری و مالی نیز بایستی متحول گردند .

در بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف برنامه ها،فعالیتها و طرحها ، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط بر اساس روشهای حسابداری بهای تمام شده ،محاسبه و تعیین می گردد. لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها،فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان بر پایه اهداف و مقاصد دولت می باشد که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک داراییهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.(رئیسی ،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد