متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-1-1  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش محدوده زمانی پژوهش می باشد که از آبان ماه 1392 آغاز و فروردین ماه 1393 به پایان رسید.

1-2    مفاهیم کلیدی پژوهش

مسیر شغلی:

هال[1] و همکاران (1986) یک مسیر شغلی را به عنوان فرآیند مادام العمری که از سلسله مراتبی از فعالیت ها، توجه ها و رفتارهای مرتبط تشکیل شده و در طول زندگی کاری فرد اتفاق می افتد، تعریف کرده اند. هم چنین آن به عنوان یک الگوی کاری و مرتبط به تجربه مانند جایگاه های شغلی، وظایف و فعالیت های شغلی، تصمیم گیری شغلی و تبیین حوادث کاری مانند اشتیاق های کاری، ارزش ها و انتظارات، نیازها و احساسات درمورد تجربیات کاری دیده شده که مسیر زندگی شخصی فرد را شامل می گردد.

توسعه مسیر شغلی:

گرین هاوس[2] (2000) پیشنهاد می دهد که توسعه مسیر شغلی یک فرایند مداوم فردی در میان مجموعه از مراحل می باشد که هریک بوسیله مجموعه موضوعات و وظایف منحصر به فرد مشخص می گردد. هال و همکاران (1986) توسعه مسیر شغلی را به عنوان پی آمد ناشی از تعامل برنامه ریزی مسیر شغلی فردی و فرآیندهای مدیریت مسیر شغلی رسمی تعریف کردند

 

برنامه ریزی مسیر شغلی:

لی بویتز (1986) با این تعریف زمانی موافق می باشد که آنها برنامه ریزی مسیر شغلی را به عنوان یک فرآیند فردی که مهارت ها، علایق و ارزش هایشان را تعیین می ‌کند، تعریف کنند. لی بویتز (1986) اظهار می کند که افراد در برابر برنامه ریزی شغلی شان، شناخت مهارت ها، ارزش ها و علایقشان مسولند و گزینه های مسیر شغلی را جهت تحقق اهداف و برنامه های مسیر شغلی شان جستجو می کنند.

مدیریت مسیر شغلی:

مدیریت مسیر شغلی یک فرآیند مداوم آماده سازی، توسعه، اجرا و تمرکز بر برنامه ها و استراتژی های مسیر شغلی تعهد شده بوسیله افراد یا سیستم مسیر شغلی سازمان می باشد. به علاوه مدیریت مسیر شغلی، یک فرآیند مداوم زندگی کاری ست. یک مسیر شغلی خرسند کننده می تواند احساسات اجرایی را ارتقا دهد در حالی که تصمیم های مسیر شغلی ضعیف می تواند یک اثر زیان بار بر احساس فرد داشته باشد.

رضایت شغلی:

گریسون[3] (1987) رضایت شغلی را به عنوان حالت احساسی مثبت تعریف می کند که از ارزیابی شخصی یا تجربه فرد نسبت به شغل نتیجه می گردد. چاری[4] و براولد[5] (2003) رضایت شغلی را به عنوان یک واکنش فعال فردی نسبت به جنبه های خاص شغل تعریف می کنند.

 

 

تعهد مسیر شغلی:

هال (1971) تعهد مسیر شغلی را به عنوان انگیزه قوی فردی برای کار در یک تأثیر شغلی انتخابی، تعریف می کند. کولاری[6] و بی شاپ[7](1990) مخالف این امر بودند که تعهد مسیر شغلی بوسیله توسعه اهداف مسیر شغلی به انضمام شناخت و درگیری با اهداف آنها مشخص گردد.

[1] – Hall

[2] – Greenhaus

[3] – Gregson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Chary

[5] – Bruvold

[6] – Colarelli

[7] – Bishop

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد