متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت

رضایــت شغلی که هم یک دستاورد مهم سازمانی و هم در ارتباط با انگیزش می باشد می تواند به عنوان واکنش احساس یک فرد به جنبه های مختلف کار ( مانند دستمزد، سرپرستی، و مزایا ) یا به تأثیر کار تعبیر گردد. کلمه روحیه معمولا مترادف با رضایت شغلی، مانند انگیزش، برداشت پیچیده ای می باشد که خود را به طرق مختلف در افراد مختلف عیان می کند. بالا یا پایین بودن رضایت شغلی بستگی به عوامل متعددی دارد مانند، اندازه و چگونگی برآورد شدن نیازها و خواسته های فردی از طریق کار، نفس شرایط کاری، گسترده ای که شخص خود را از طریق کار اظهار می کند و ویژگی های شخصیتی فرد(رابینز، 1391).

 

1-2    اندازه گیری رضایت شغلی

رضایت شغلی نظری می باشد که افراد درمورد شغل خود دارند که نشات گرفته از ادراک افراد از شغل شان می باشد. رضایت شغلی را با ابزار و ادواتی می توان سنجیده و اندازه گرفت. قبل از تهیه پرسشنامه مناسب برای سنجش رضایت شغلی بایستی فلسفه کار، معین و مشخص گردد. پس از تعیین روش و اساس کار به تهیه پرسشنامه اقدام و سپس اجرا گردد به نظر بری فیلد و روش (1951) هر پرسشنامه سنجش رضایت شغلی بایستی دارای خصوصیات زیر باشد.

1 – سوالات واضح و روشن مطرح گردند.

2 – رضایت شغلی را از دیدگاه معین و شخص اندازه گیری کند.

3 – بین آزمون شونده و اجرا کننده پرسشنامه ها همکاری لازم به وجودآید.

4 – پرسشنامه حتی الامکان موثق و معتبر باشد.

5 – پرسشنامه به آسانی نمره گذاری و تعبیر و تفسیر گردد.

6 – ضمن اجرای پرسشنامه به حالات روانی آزمون شونده توجه گردد و از آن در تعبیر و تفسیر پرسشنامه بهره گیری بعمل آید(رضائیان، 1390).

در حال حاضر، مطالعه و تفسیر برخورد فرد، همراه با مصاحبه های عمیق با فرد شاید بهترین شاخص رضایتمندی شغلی را به دست دهد. اما این روش نیز دارای محدودیتهای در خور توجهی در اجرا و تفسیر می باشد. برای سنجش رضایتمندی از کار که بر اساس بررسیهای وسیع با دیگر اندازه های رفتارهای اجتماعی دارند، همبستگی متقابل شاخص های مشابه مواردی که کریستین (1974) در سخنرانی خود در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ارائه نمود مورد نیاز می باشد. این روش شامل مطالعه مستقیم دراز مدت برخورد و مصاحبه و نیز نظاره مستقیم رفتار در محیط کار و جامعه می باشد. با این هدف که شاخص هایی از رفتارهای کاری و شاخص های رفتار اجتماعی همراه با همبستگی میان آنها گردآوری گردد.

تعداد زیادی از سازمانها برای تعیین سطوح رضایت شغلی افراد از توجه سنجی بهره گیری می کنند. یکی از معروف ترین روش اندازه گیری رضایت شغلی، روش پرسشنامه مینوسوتامی می باشد که بر مبنای پنج موضوع بهره مندی از توانایی، خلاقیت شغلی، تنوع کار، ایمنی شغلی، شرایط مادی زندگی تدوین گردیده می باشد. یکی دیگر از ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیفی شغل می باشد که در سال 1994 توسط ویسوکی[1] و کروم[2] تدوین شده می باشد(مقیمی، 1386).

در این مدل، پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح می باشد که عبارتند از:

پرداخت: اندازه حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.

شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آورد.

فرصت های ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصت ها برای پیشرفت.

سرپرست : توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و در نظر داشتن کارکنان.

همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند.

رضایت ‏شغلى‏ مجموعه‏اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند. رضایت‏ شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت‏ شغلى می باشد، عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس‏ رضایت‏ فردى مى‏گردد. رضایت ‏شغلى یعنى دوست داشتن شرایط و الزامات یک شغل، شرایطى ‏که درآن ‏کارانجام ‏مى‏گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى‏گردد(مقیمی، 1386).

[1] – Wysocki

[2] – Kromm

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد