پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم، عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. همچنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه در بهره گیری بهینه و مناسب از فرصت‌های سرمایه گذاری با در نظر داشتن تامین مالی مناسب می باشد، می تواند راهگشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت سازمان بورس که همانا افزایش کمیت و کیفیت سازوکارهای رشد بازده نهایی شرکت ها و افزایش تولید ملی می باشد، باشد. با در نظر داشتن مطالعه های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت های موجود در ارتباط با موانع اجرای بورس الکترونیک در ایران، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه احساس می گردد.

 

1-1-   قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی :

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت مالی می باشد.

ب)  قلمرو مکانی :

این پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در بورس اوراق بهادار می باشد.

ج) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال 1392هجری شمسی می­باشد.

 

1-2-   ابزار گردآوری اطلاعات

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از   منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات بهره گیری شده می باشد.

تحقیقات میدانی: به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید.

همانگونه که تصریح گردید بر مبنای روش گرد آوری داده ها می توان ادعا نمود که به مقصود گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش، از ابزار مطالعه اسناد و مدارک و به مقصود توصیف دیدگاه خبرگان از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته خواهد گردید.

شایان ذکر می باشد جهت قوت بیشتر پژوهش بایستی به مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه ها پرداخته گردد، بدین ترتیب که به مقصود تعیین پایایی یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون خواهد گردید و سپس با بهره گیری از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS اندازه ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه خواهد گردید. این عدد نشان دهنده آن می باشد که پرسشنامه مورد بهره گیری، از قابلیت اعتماد و یا به بیانی دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد یا خیر. همچنین جهت تعیین روایی پرسشنامه با اساتید محترم راهنما و مشاور مشورت  نموده و همچنین نظرات افراد متخصص و خبره در این زمینه را  جویا شده و در صورت لزوم در پرسشنامه اصلاحات لازم بعمل خواهد آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه