متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-1    خود آگاهی و عزت نفس

اصولا، هر فرد ادراک و مفهومی ممتاز از افراد و اشیای دیگر از خویش گسترش و بروز می دهد، این ادراک یا تصویر شخص، تأثیر هایی را که بازی می کنیم و گروه هایی را که به آنها متعلقیم را در بر می گیرد. شناخت خود در نظریه های پیشرو رشد حرفه ای امروز تکرار شده می باشد. در هر عصری به مردم تاکید شده می باشد که بدانند کیستند تا بتوانند آن چیز که که می خواهند بشوند(قلی پور، 1390).

 

1-2    نظریه های رضایت شغلی

نظریه‏هاى رضایت ‏شغلى فراوان می باشد. همان‏گونه که درمورد تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت ‏شغلى، اتحاد عقیده‏اى وجود ندارد، درمورد نظریه‏هاى رضایت ‏شغلى نیز عقاید متفاوت و گوناگونى ابراز شده می باشد. مطالعات اولیه در زمنیه توجه‏هاى مربوط به کار، از پیش از جنگ جهانى اول شروع گردید و به گونه فعال، در انگلستان، اروپا و امریکا دنبال گردید. پدیده اشتغال از ابتداى زندگى اجتماعى بشر مورد توجه بوده می باشد. هر یک از اندیشمندان به نوعى درمورد این مساله سخن گفته‏اند. جامعه‏شناسان و روان‏شناسان در قرون اخیر، نظرات متفاوتى درمورد کار و شغل ارائه نموده‏اند. جنبه‏هاى گوناگون کار، اعم از نابرابرى در کار، رضایت‏شغلى، انگیزه کار و بالا بردن بهره‏ورى سازمان‏هاى کارى، هر کدام به نحوى مورد توجه ‏دانشمندان و اندیشمندان علم مدیریت، جامعه‏شناسى، اقتصاد و روان‏شناسى قرار گرفته می باشد(کاوسی، 1388).

برای نمونه بروفى[1] به چهار نظریه، تصریح نموده می باشد که عبارتند از:

1-2-1  نظریه نیازها

اندازه رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می گردد به دو عامل بستگی دارد:

اول، چه مقدار از نیازها و به چه اندازه از طریق کار و احراز جایگاه مورد نظر تأمین می گردد

دوم، چه مقدار از نیازها و به چه اندازه از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه‌ای که از مطالعه عوامل دسته اول و دوم حاصل می گردد، اندازه رضایت شغلی فرد را معین می کند(رضائیان، 1390).

1-2-2  نظریه انتظارات

انتظارات فرد در تعیین نوع و اندازه رضایت شغلی مؤثرند. اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، رضایت شغلی معمولاً دیرتر و مشکل‌تر به دست می‌آید. مثلا، ممکن می باشد فردی در صورتی از شغلش راضی گردد که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه اقدام بپوشاند.

مسلماً چنین فردی به مراتب دیرتر از فردی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد، رضایت شغلی خواهد پیدا نمود. پس، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و فردی می باشد و عوامل، اندازه و نوع آن را بایستی در مورد هر فرد، به‌گونه جداگانه مطالعه نمود(رضائیان، 1390).

[1] – Brophy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد