عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور :

« در مقوله بودجه ریزی عملیاتی تمرکز بر وظایف یا فعالیتها می باشد یعنی بر تحقق اهداف به جای اینکه بر فهرست کارکنان دولت یا مجوزهای خرید متمرکز گردد .این روش بودجه ریزی وظایف مجلس و جهت گیری دولت را بر دامنه و بزرگی فعالیتهای مختلف دولت متمرکز می کند . این روش ، دستاوردها و هزینه ها را به صورت شفاف به اطلاع مجلس و عموم مردم می رساند. »

کمیسیون توصیه نمود که توجه بایستی از ورودیهای دولت ( اقلام هزینه ها و فهرست کارکنان دولت ) به خروجیهای دولت ( دستاورها ، فعالیتها و هزینه های مرتبط با آنها ) معطوف گردد . (نجارصراف،1384، 14)

نظام حقوق و دستمزد ، نظام ارزیابی و مطالعه پیشرفت برنامه ها ، نظام ارزیابی عملکرد مدیران ، ساختار حسابداری مدیریت ، نحوه تهیه اجرا و کنترل بودجه ، قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون تجارت ، قانون کار و نظایر آن بعنوان عامل تأثیرگذار بر نظام بودجه مورد مطالعه و بازنگری قرار می گیرند .

2-2-3) انواع بودجه ریزی عملیاتی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بودجه ریزی عملیاتی در واقع ارتباط میان اندازه وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا برنامه با نتایج بدست آمده از آن فعالیت یا برنامه را نشان می دهد و این به آن معنی می باشد که با هر اندازه مخارج صرف شده در هر برنامه بایستی مجموعه معینی از اهداف تامین گردد.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند.نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارآیی و اثربخشی فرق قائل می گردد.در کارآیی بهره گیری مفید از منابع مورد نظر می باشد در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط می باشد. بودجه ریزی عملیاتی طبق تعریف سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ،شکلی از بودجه ریزی می باشد که اعتبارات تخصیص یافته را به نتایج قابل سنجش ارتباط می دهد.(رحیمیان،1388، 1)

همانطور که در روش بودجه برنامه ای ، عملیات سازمانهای دولتی بر حسب برنامه ها و فعالیتها تفکیک شده و هزینه هر فعالیت در قالب فصول و مواد هزینه محاسبه و پیس بینی می شوند اما در بودجه عملیاتی حجم عملیات براساس موازین علمی و فنی اندازه گیری شده و هزینه عملیات با بهره گیری از اصول و مبانی مدیریت جدید مانند روشهای حسابداری قیمت تمام شده ، اندازه گیری کار و استانداردها محاسبه و برآورد می گردد .

در این روش آغاز عملیات داخل برنامه ها و فعالیتها بایستی مشخص گردد بطوریکه به آسانی بتوان واحدی برای ارزیابی عملیات داخل فعالیت پیدا می نمود و سپس با بهره گیری از فنون یاد شده هزینه واحد مورد نظر را محاسبه و در پایان بودجه فعالیت خاصی را برای سال بودجه پیش بینی نمود . (الماسی،1387 ، 165)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد