متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    تعهد سازمانی

توجه رضایت شغلی در سالهای اخیر بیشترین توجه را به خود جلب نموده می باشد اما اخیرا توجه تعهد سازمانی عمومیت بیشتری پیدا کرده و در ادبیات پژوهش جایگاهی را به خود اختصاص داده که برای درک و پیش بینی رفتار سازمانی اهمیت پیدا کرده می باشد. از تعهد سازمانی تعاریف متعددی بعمل آمده می باشد مانند (دفت، 1389):

  • تمایل قوی برای بقاء عضویت در یک سازمان خاص.
  • تمایل برای کوشش بسیار زیاد برای سازمان.
  • باور قاطع در قبول ارزشها و اهداف سازمان.

به بیانی دیگر تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند. با بهره گیری از این تعریف برای ارزیابی تعهد سازمانی افراد، پرسشنامه ای تنظیم می گردد و از آنها بهره گیری می گردد. تعهد سازمانی ناشی از عوامل و متغیرهای مختلفی می باشد که نتایج مختلفی بدنبال دارد.

در ارتباط با تعهد سازمانی مطالعات مختلفی صورت گرفته که یکی از مهمترین این مطالعات بوسیله “میر و آلن” صورت گرفته می باشد. ابعاد این مطالعه عبارتند از(رابینز، 1391)

تعهد عاطفی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی می باشد.

تعهد مستمر: شامل تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان می باشد و کارمند در زندگی سازمان سهیم می گردد.

تعهد تکلیفی : شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان می باشد

بطور کلی تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی، همچون عملکرد بالاتر، ترک خدمت کمتر و غیبت کمتر خواهد گردید که تحقیقات متعددی نیز صحت آن را تایید نموده می باشد.

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد