عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-   ابزار گردآوری اطلاعات:

در این پژوهش از دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری گردیده می باشد:

مطالعه اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و …از روش مطالعه اسناد و مدارک بهره گیری گردیده می باشد. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی می باشد، بهره گیری شده می باشد.

 

پرسشنامه:

در پژوهش حاضر برای مطالعه شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری ، بر اساس پرسشنامه توجه جامعه آماری را جویا شده‌ایم. این ابزار یکی از ابزار های رایج پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از سوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سوالات پرسشنامه می توان دانش، علاقه، توجه فکری فرد را مورد مطالعه قرار داد (بازرگان و همکاران، 1389). شایان ذکر می باشد همانگونه که در مراحل پژوهش تصریح نمودیم، پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (2010) می باشد.

 

1-2-   تعریف متغیرها و واژه های کلیدی پژوهش

1) تعریف نظری:

شخصیت نام تجاری:

شخصیت برند به مجموعه ای از ویژگی های انسانی مرتبط با برند گفته می گردد. این ویژگی های انسانی مرتبط با برند گفته می گردد. این ویژگی ها می تواند شامل جنس ، سن، علاقه و توجه فرد و … باشد (گنجی نیا و اخوان فومنی،1390)

اعتماد :

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ‫ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﻩ، ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺎﺭﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ‫ﻧﻘﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻙ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. (فوکویاما،1995)

تعهد :

تعهد به نام و نشان تجاری را می توان اینگونه تعریف نمود :«میزانی که مشتری نسبت به یک نام و نشان تجاری توجه مثبت دارد، اندازه پایبندی او به نام و نشان تجاری یاد شه و قصد ادامه خرید «در آینده» (موون و ماینور، 2001 (.

2) تعریف عملیاتی :

جهت سنجش عملیاتی متغیرها از پرسشنامه استاندارد مقاله لوئیس و لومبارت (2010) بهره گیری خواهد گردید.

1-3-   ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده می باشد.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و قلمرو پژوهش ارائه گردیده می باشد.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در سه بخش به تبیین زیر گنجانده می گردد:

بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای پژوهش.

بخش دوم: پیشینه پژوهش.

بخش سوم: محتصری در خصوص جامعه مورد مطالعه .

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه، توزیع و جمع آوری پرسشنامه و تکنیک آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کامل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از اظهار مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به پژوهش حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می گردد.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با در نظر داشتن نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای پژوهش اظهار شده و در انتها نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد