متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    رضایت ‏شغلى‏[1]

رضایت شغلی از موضوعاتی می باشد که از دهه ۱۹۲۰ به بعد، بارها در سازمان های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد؛ به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارآیی سازمان می باشد (حیدرعلی، 2000). عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمان ها مطرح می باشد. پس شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم می باشد بلکه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشد.

رضایت شغلی حالت خشنودی می باشد که می تواند با اجرای ارزش های شغلی فرد به دست آید (لاک[2]، 1969). رضایت شغلی “را می توان به عنوان یک احساس جهانی در باره شغل و یا به عنوان یک صورت فلکی مربوط به توجه در مورد جنبه های مختلف و یا جنبه های از کار در نظر گرفت” (اسپکتر[3]، 1997). پیشنهاد شده می باشد که رضایت شغلی زمانی اتفاق می افتد که نیازهای در حال تغییر فردی با ویژگیهای خاص و تغییر ناپذیر کار متناسب گردد. کارمندان ناراضی دارای رفتار کاری منفی مانند عملکرد پایین، غیبت زیاد، جابجایی زیاد، و کاهش بهره وری هستند (کویز[4]، 2001). تعهد سازمانی به سادگی به عنوان دلبستگی یا پیوندی که افراد را با سازمانیکه برای آن کار می کنندشکل می گیرد تعریف شده می باشد (کچاوند[5] و استراسر[6]، 2001). رضایت شغلی به عنوان بخشی از تعهد سازمانی تشخیص داده شده و یک پیش بینی کننده مهم تعهد سازمانی می باشد (لالوپا[7]، 1997). رضایت شغلی نظری به سمت کار ،مرتبط با شرایط کار ،ویژگیها و یا جنبه هایی از کار می باشد (وینر، 1982). در نتیجه ،فرایند تعهد بیشتر از دلبستگی به شرکت استخدام کننده به عنوان مخالف وظایف خاص، عوامل محیطی، فضای عمومی و جایگاه کاری که بایستی انجام گردد می باشد (مودی[8] و همکاران، 1982). وودمن[9] و هل ریجل[10] نیز در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، به عواملی زیرا صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار تصریح کرده اند. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از نظر کورمن شامل : عوامل درونی محتوایی، عوامل زمینه بیرونی و ماهیت کار می باشد (ازدمیر[11]، 2009).

گینزبرگ[12] و همکارانش، رضایت شغلی را به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرده اند: رضایت درونی و رضایت بیرونی.

الف) رضایت درونی از دو منبع به دست می‌آید:

اول احساس لذتی که بشر صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می گردد.

دوم لذتی که بر اثر نظاره ی پیشرفت و یا انجام بعضی مسئولیت‌های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی‌هاو رغبت‌های فردی به بشر دست می‌دهد(رابینز، 1391).

ب) رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول می باشد. از عوامل رضایت بیرونی به عنوان مثال، شرایط محیط کار، اندازه دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می‌توان نام برد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این گونه به نظر می‌رسد که عوامل درونی که شامل خصوصیات و عامل فردی می‌باشند، در مقایسه با عوامل بیرونی نظیر شرایط محیط کار، از ثبات بیشتری برخوردارند. پس شاید بتوان گفت که رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی می باشد رضایت شغلی نتیجه تعامل بین رضایت درونی و بیرونی می باشد. ایجاد رضایت شغلی در کارکنان احتمالاً سرعت بالایی نخواهد داشت، اما قطعاً با شتاب بسیار بالایی از بین می‌رود. ممکن می باشد همه شرایط برای بالای نگه‌داشتن رضایت کارمندی در حدی فوق‌العاده باشد، اما صرفاً با یک برخورد نامناسب مدیر، امکان تأثیر این شرایط مناسب به صورت کاملاً محسوسی به سمت صفر میل کند(رضائیان، 1390).

دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقضی درمورد تعریف رضایت شغلی شکل گرفته و توسعه یافته می باشد. بعضی از صاحب نظران هم زیرا هرزبرگ رضایت شغلی رادارای دو بُعد دانسته اند. یک بعد عوامل و شرایطی می باشد که فقدان آن ها فقط موجب عدم رضایت می گردد. مانند طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط مشی های سازمان، ماهیت و اندازه سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، مدیران، همکاران و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. هرزبرگ این موارد را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می نامند و معتقد می باشد که نبود این عوامل ممکن می باشد چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازدکه سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بُعد دوم، عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد و فقدان آن ها باعث عدم رضایت ضعیفی می گردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت می باشد از:

  • موفقیت کاری
  • شناخت و قدردانی از افراد وکار آن ها
  • پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی
  • ماهیت کار و وظایف محوله( بیشکیف[13]، 2001)

بعضی دیگر از اندیشمندان مانند لوک، عقیده دارند بسیاری از مفهوم سازی ها و تعاریف رضایت شغلی در بردارنده نوعی فرایند ارزشیابی می باشد از این رو آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می دانند که ناشی از ارزشیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد می باشد.

از تعاریف ارائه شده درمورد رضایت ‏شغلى‏، چنین برمى‏آید که این مفهوم بیانگر احساسات و توجه‏هاى مثبتى می باشد که شخص نسبت ‏به شغلش دارد. وقتى گفته مى‏گردد که کسى از رضایت‏ شغلى سطح بالایى برخوردار می باشد، یعنى به گونه کلى، شغلش را دوست مى‏دارد، براى آن ارزش زیادى قایل می باشد و به ‏گونه‏اى مثبت ‏به آن مى‏نگرد و در یک کلام، از احساس خوب و مطلوبى نسبت ‏به آن برخوردار می باشد.

[1] – Job Satisfaction

[2] – Locke

[3] – Spector

[4] – Koys

[5] – Ketchand

[6] – Strawser

[7] – LaLopa

[8] – Mowday

[9] – Woodman

[10] – Hellriegel

[11] – Ozdemir

[12] – Ginzberg

[13] – Beishekeev

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد