متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    عوامل مؤثر بر مدیریت پیشرفت شغلى

وظایف مدیریت منابع انسانى تحت تأثیر عوامل محیطى برون سازمانى و عوامل درون سازمانى مى باشد. مهم ترین عواملى که بر مدیریت پیشرفت شغلى تأثیر مى گذارد عبارت می باشد از: شرایط محیطى، فلسفه مدیریت سازمان و تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان. حال به تبیین هر کدام از عوامل مذکور پرداخته مى گردد(رضائیان، 1390):

الف) شرایط محیطى

محیطى که سازمان در آن قرار گرفته می باشد تأثیر مهمى در طراحى مسیر شغلى کارکنان به عهده دارد. در محیطهاى ساده و ثابت امکان پیش بینى در حد بالا هست و طراحى مسیر شغلى و انجام اقدامات لازم براى پیشرفت در مسیر شغلى آسان خواهد بود و مى توان این مهم را براى زمانى بلند مدت انجام داد. اما در محیط پیچیده و دائم در حال تغییر و تحول و آکنده از نامعلومى ها، قابلیت پیش بینى بسیار پایین می باشد؛ از این رو، طراحى مسیر شغلى و برنامه ریزى براى پیشرفت در سازمان براى آینده اى دور، کارى دشوار می باشد (سعادت، 1377).

برنز و استاکر در مطالعات خویش خاطر نشان کردند سازمانى که در محیط با ثبات قرار گرفته می باشد، ترکیب و نیازمندى هاى متفاوتى از سازمانى دارد که در محیط پویا فعالیت مى کند. بنا به توصیه ایشان، سازمان در محیط پویا بایستی داراى ساختارى شناور و کاملاً انعطاف پذیر باشد تا بتواند خود را با اوضاع متغیر در محیط وفق دهد؛ به همین مقصود در چنین سازمانى، مشاغل نیز بایستی در حال تغییر و تحول باشد که این، نیاز به بازنگرى و تغییر در نوع و ماهیت مشاغل و مسیرهاى ترقى شغلى را بیشتر خواهد نمود. لذا در شرایط محیطى پیچیده و پویا، برنامه هاى مسیر ترقى شغلى از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد و انجام آن تخصص و دقت بیشترى را مى طلبد(قلی پور، 1390).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) فلسفه مدیریت

بعضى از سازمان ها واقعاً عقیده دارند که مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها منابع انسانى می باشد، لذا در همه ابعاد مادى و معنوى به آن، توجه خاص دارند و در واقع فلسفه مدیریت این سازمان ها بر ارج نهادن و در نظر داشتن بشر هاى سازمان استوار می باشد. در چنین سازمان هایى می باشد که امر پرورش مسیر ترقى شغلى جایگاه صحیح خود را پیدا مى کند. مطالعات پیترز و واترمن در مورد سازمان هاى موفق نشان داد که آنها داراى چنین فلسفه اى از مدیریت مى باشند. از ویژگى هاى بارز سازمان هاى موفق، توجه آنها به آموزش و توسعه منابع انسانى می باشد، آنها سعى مى کنند که از این طریق کارکنان خود را براى تصدى پست هاى خالى سازمان آماده کنند، با این اقدام هم منافع سازمان را دنبال مى کنند و هم موجبات رضایت شغلى کارکنان خودرافراهم مى سازند و کارکنان از عضویت و کار در آن سازمان ها احساس سر بلندى و افتخار مى کنند(مقیمی، 1386).

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد