متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    اهمیت پرورش مؤثر زندگى شغلى

بسیارى سازمان ها با وجود برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى به تدوین برنامه هاى پرورش زندگى شغلى مى پردازند. برنامه هاى مؤثر پرورش زندگى شغلى به افزایش اثربخشى سازمان منجر مى گردد. در این راستا این برنامه ها چندین نتیجه را براى سازمان به ارمغان مى آورد: (دسلر، 1988)

الف) اطمینان یافتن از وجود استعداد مورد نیاز

کوشش هاى پرورش زندگى شغلى، توسعه طبیعى برنامه ریزى منابع انسانى می باشد. در برنامه ریزى نیروى انسانى به تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى در آینده و تعیین موجودى ها پرداخته مى گردد. تعیین نیازها و مقایسه آن با موجودى هاى نیروى انسانى و همچنین پرکردن پست هاى خالى با انجام برنامه هاى پرورش زندگى شغلى بهتر و کامل تر صورت مى گیرد. سازمان با انجام برنامه هاى پرورش زندگى شغلى مى تواند اطمینان یابد که در آینده داراى افراد مورد نیاز خواهد بود، زیرا افراد سازمان از طریق آن برنامه ها مسیر ترقى لازم را طى مى کنند و با تجربه و توانایى لازم به پست هاى بالاتر سازمانى ترفیع مى یابند(دسلر، 1988).

برنامه ریزى نیروى انسانى در این مرحله، اکثراً بر ترفیع نیروى انسانى از داخل سازمان تأکید مى گردد و کمتر در پر کردن پست هاى خالى از نیروهاى بیرونى بهره گیری مى گردد.

 

ب) جذب و حفظ نیروى انسانى

در یک محیط پررقابت براى جذب و حفظ نیروى انسانى شایسته، برنامه هاى پرورش زندگى شغلى، بسیار مؤثر واقع مى گردد، زیرا متقاضیان شایسته، جذب سازمان هایى مى شوند که در آن سازمان ها به آینده کارکنان هم توجه مى گردد. همچنین در این گونه سازمان ها افراد آنها به سازمان و مدیریت آن، اطمینان کافى دارند و با تعهد بالا به انجام وظایف مى پردازند؛ درنتیجه به حفظ کارکنان شایسته نیز منجر مى گردد(دسلر، 1988).

 

ج) افزایش رضایت شغلى

با انجام برنامه هاى پرورش زندگى شغلى، افراد با در نظر داشتن توانایى و استعداد و آرزوهاى خود داراى شغل مناسب خواهند بود. طبیعتاً این مشاغل در طول زندگى شغلى افراد با بهبود توانایى ها، تجربه ها و استعدادها تغییر مى یابد. لذا شغل افراد در همه مراحل زندگى جذاب و بااهمیت خواهد بود. انجام وظایف شغلى که بااهمیت و غنى باشد بر رضایت شغلى افراد تأثیر مثبت مى گذارد، زیرا از این طریق نیازهاى سطوح عالى افراد برآورده مى گردد و فرصت هاى رشد و ترقى آنها فراهم مى گردد(دسلر، 1988).

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید