1-8-2. کاهش:20
1-8-3. سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها21
1-9. کاربرد کینوکسالین ها22
1-9-1. فعالیت آنتی باکتریایی22
1-9-2. فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها23
فصل دوم: بحث و بررسی
2-1. روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها25
2-2. روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]2و3-[b پیرازین ها27
2-2-1. سنتز 3-فنیل پیریدو]2و3-[b پیرازین28
2-2-2. سنتز 3-(4-نیتروفنیل) پیریدو]2و3-[b پیرازین28
2-2-3. سنتز3-(4-کلرو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین29
2-2-4. سنتز 3-(4-فلوئور فنیل) پیریدو]2و3- [bپیرازین29
2-2-5. سنتز3- (3-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین30
2-2-6. سنتز 3-(4-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین30
2-2-7. سنتز3-(3و4-دی متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین31
2-2-8. سنتز 3-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیریدو]2و3- [b پیرازین32
2-3. سنتز مشتقات 5-آریل پیرازین-2و3-دی کربونیتریل33
2-3-1. سنتز 5-فنیل پیرازین-3،2–دی کربونیتریل33
2-3-2. سنتز 5-( 4-کلروفنیل) پیرازین-3،2–دی کربونیتریل33
2-3-3. سنتز 5-( 4-متوکسی فنیل) پیرازین-3،2–دی کربونیتریل34
2-3-4. سنتز5-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیرازین-3،2–دی کربونیتریل34
2-3-5. سنتز 3-(4-برومو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین35
2-4. سنتز2-آریل کینوکسالینها36
2-4-1. سنتز 2-فنیل کینوکسالین37
2-4-2. سنتز2-(4-نیتروفنیل) کینوکسالین37
2-4-3. سنتز2-(4-فلوئوروفنیل) کینوکسالین38
2-4-4. سنتز2-(3-متوکسی فنیل) کینوکسالین38
2-4-5. سنتز2-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)-کینوکسالین39
2-4-6. سنتز2-متوکسی-4-(کینوکسالین-2-ایل) فنل39
2-4-7. سنتز2-(3و4-دی متوکسی فنیل)کینوکسالین40
2-5. سنتز2-آریل 6-نیتروکینوکسالینها41
2-5-1. سنتز 2-(4-فلوئوروفنیل)-6-نیترو کینوکسالین42
2-5-2. سنتز2-(3و4-دی متوکسی فنیل)-6-نیتروکینوکسالین42
2-5-3. سنتز2-(4بروموفنیل)-6-نیتروکینوکسالین43
2-6. نتیجه‌گیری44
فصل سوم: بخش تجربی
3-1. مواد ودستگاه ها46
3-2. روش سنتز مشتقات47
3-2-1. روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]2و3-[b پیرازین‌ها48
3-2-2. روش کلی سنتز مشتقات 5-آریل پیرازین-3،2–دی کربونیتریل55
3-2-3. روش کلی سنتز2-آریل کینوکسالینها59
3-2-4. روش کلی سنتز2-آریل 6-نیتروکینوکسالینها67
فصل چهارم ضمیمه طیف72
منابع و مآخذ89
فصل اول
مقدمه
صل اول: مقدمه
پیرازین ها :
پیرازین ها دسته ای از دیازین ها بوده و دیازین ها نیز از مشتقات بنزن به شمار می روند که به جای دو اتم کربن دارای دو اتم نیترو‍ژن می باشند. دیازین ها دارای سه ساختار ایزومری ممکن می باشند که بسته به موقعیت های (1و2)، (1و3)و (1و4) اتم های نیتروﮋن در حلقه به ترتیب پیریدازین (1)، پیریمیدین (2) و پیرازین (3) نامیده می شوند.

ساختار پیرازین ها :
ساختار پیرازین (3) به وسیله آنالیز اشعه X و پراش الکترون تعیین شده است. پیرازین حلقه شش عضوی مسطح دارای دو اتم نیتروﮋن با تقارن D2h است که این اتمها در حلقه نسبت به هم در موقعیت (1و4) قرارگرفته اند.
پیرازین دارای نقطه ذوب ℃ 57 بوده و در دمای oC 116 به جوش می آید. ظرفیت گرمایی اندازه گیری شده برای پیرازین کریستالی در محدودهی oC40-20 است [1]
طیف 1H-NMR شامل یک پیک برای چهار هیدروژن معادل می باشد که در ppm63/8=δ در حلال کلروفرم دوتریه ظاهر می شود:
همچنین دارای یک پیک کربن 13C-NMR در ppm9/144=δ برای چهار کربن معادل می باشد:
ترکیبات پیرازینی خواص بیولوژیکی و دارویی دارند که در بسیاری از موارد برای درمان بیماری های پیشرفته مانند سرطان استفاده می شوند. پیرازین دارای مشتقات فراوانی است که از آن جمله می توان به پیریدوپیرازین ها (4) و (5) اشاره کرد.
وجود یک حلقه ی پیریدینی چسبیده به پیرازین نه تنها ویژگی های فیزیکی آن از جمله دمای ذوب و جوش را تغییر می دهد بلکه روی خواص شیمیایی آن نیز تأثیرگذار است.
در سال های اخیر تعدادی از پیریدوپیرازین ها به عنوان ترکیبات دارای خواص بیولوژیکی در برخی از مجلات و منابع پزشکی و شیمی معرفی شده اند. برای مثال دو نمونه از این ترکیبات مانندپیریدو ]2و3-[b پیرازین(4) و پیریدو ]3و4- [b پیرازین (5) برای تومورهای بدخیم ودرمان بیماری های مرتبط با تکثیر سلولی آسیب رساننده مورد استفاده قرار می گیرند]2[.

پیریدو ]2و3-[b پیرازین می تواند به عنوان پایه ی اصلی ترکیبات تولید شده برای جلوگیری از عروق سازی توسط سلول های سرطانی در قسمت سرطانی شده عمل کند ]3[. همچنین مشتقاتپیریدو ]3و4-[b پیرازین نیز علاوه برکاربردهای دارویی، به عنوان بازدارنده برای پلیمریزاسیون در محدوده ی ماکرومولکول ها عمل می کنند]4[.
سنتز پیرازین ها:
پیشگویی سنتز پیرازین به روش گسستن سیستم بر پایه ساختار اصلی دیگر آزین‌هاست. شکستن پیوند در گروه ایمین (سنتز یک مرحلهای) منجر به تشکیل ترکیبات 2،1-دیکربونیل (6) و 2،1-دیایمینواتین(7) بعنوان مواد اولیه می ‌شود که برای سنتز پیرازین مشخصی بوسیله تراکم حلقوی شدن بکار می‌رود.دی هیدروپیرازین ‌های (8) و (9) (از گسستن روش ‌های b و c) مواد اولیه متفاوتی که از 2،1-دیآمینواتان ‌های (10) و (6) یا از )-آمینوکتون (11) بدست می‌ آیند[5].
استفاده از ترکیبات 1و2-دی آمینها با ترکیبات 1و2-دی کربونیلدار:
در این روش سنتزی که بهترین راه برای ساختن پیرازین می باشد گروه های آمین یک ترکیب با حمله به گروه های کربونیل ترکیب دی کربونیلدار(12)، ترکیب حلقوی را ایجاد میکنند که به حذف دو مولکول آب و تولید محصول نهایی منجر می شود. در صورت استفاده از 1و2-دی آمینو آلکن (13)، نیازی به وجود اکسنده برای تولید پیرازین نیست:

اما اگر از 1و2-دی آمینو آلکان (14) استفاده شود، حضور اکسنده برای هیدروژن گیری و ایجاد ترکیب آروماتیک ضروری است تا 2و3-دی هیدرو پیرازین (15) تولید شده در مرحله اول را به محصول نهایی تبدیل کند:
از بهترین اکسنده های ملایم برای واکنش بالا می توان به MnO2در EtOH/KOHاشاره کردکه فقط سبب هیدروژن زدایی می گردد]6[.
استفاده ازترکیبα-آمینو کربونیل:
در واکنش دو مولکول α-آمینو کربونیل (16) با حملهی گروههای آمین مولکول اول به گروههای کربونیل مولکول دوم پیرازین مورد نظر ایجاد میشود که برای بدست آوردن ترکیب آروماتیک نیاز به حضور اکسنده برای تبدیل 2و5-دی هیدروپیرازین (17) به پیرازین وجود دارد ]5[.
استفاده از α- آمینو هیدروکسیلها:
این واکنش با استفاده از دو مولکول α-آمینو هیدروکسیل (18) اولیه در حضور اکسنده انجام می شود که توأم با حمله گروههای آمین می باشد. می توان از Cr2O3به عنوان اکسنده ملایم استفاده کرد ]7[.
استفاده از اکسیم ها:
مشتقات پیرازین از واکنش α-هیدروکسی کتون و α-کتواکسیم ها در حضور مقدار کاتالیزوری از سریک آمونیوم نیترات(CAN) سنتز شده اند.[8]
استفاده از اتیلن دی آمین:
پیرازین ها از اتیلن دی آمین در حضور کاتالیزور مس اکسید⁄ مس کرومیت سنتز می شوند. [9]
استفاده از α-هالوکتون ها در حضور مایکروویو:
α-هالوکتون ها در محلول 7% آمونیاک، تحت تابش مایکروویو تولید مشتقات پیرازینی را می کند.
واکنش درون مولکولی :
علاوه بر واکنش های فوق، می توان از واکنش های درون مولکولی نیز برای تولید پیرازین ها استفاده کرد. انجام این نوع واکنش منوط بر وجود و یا ایجاد گروه های حمله کننده وحمله شونده مناسب است. ]10[
سنتز پیریدو]3و4-[b پیرازین
واکنش3و4-دی آمینوپیریدین با ترکیبات 1و2-دی کربونیل دار:
در سنتز مشتقات پیرازین همانند خود پیرازین واکنش ترکیبات دی آمینو دارای گروه های استخلافی مختلف با ترکیبات دی کربونیلدار با گروه های استخلافی متنوع، بهترین راه سنتز این دسته از ترکیبات می باشد]11[ و ]12[.
واکنش 5-برومو-3و4- دی آمینو پیریدین با 2-(متیل تیو)-1-فنیل اتانون:
این روش به اندازه روش قبلی متداول نیست با این وجود جزء واکنش های تولید پیریدو ]3و4-[b پیرازین می باشد ]12[.
واکنش های پیرازین‌ ها :
مانند دی آزین ‌های دیگر اتم ‌های نیتروژن فعال حلقه، تعیین کننده واکنش‌ های حلقه پیرازین است. آن ها مورد حمله واکنش‌ های الکتروفیلی (الکتروندوستی) قرار می‌گیرند. بعنوان مثال پروتون ‌دار شدن و اکسایش، که بشدت از فعالیت حلقه می ‌کاهند. از این رو تعداد بسیار کمی از واکنش ‌های جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی را انجام می ‌دهند. بعنوان مثال اگر برمدار شدن رخ دهد، محصول فقط در بازده متوسطی ایجاد می‌ شود.
استخلاف‌ های الکترون دهنده، مثل گروه های آمینو موقعیت‌ های ارتو- وپارا- هترو آرن ها را فعال می ‌کنند. این بستگی به وجود استخلاف‌ های دیگر نیز دارد. بعنوان مثال 2-آمینوپیرازین (19) به آسانی طی هالوژندار شدن به (20) تبدیل می‌ شود. 3-آمینوپیرازین-2-کربوکسیلیکاسید (21) دستخوش N-هالوژندار شدن می شود و هیچ جایگزینی هسته دوستی انجام نمی‌دهد [5].

پیرازین نسبت به پیریدین در واکنش‌ های هسته دوستی واکنش پذیرتر است. جانشینی هالوژن در 2-هالوپیرازین‌ ها به آسانی با آمونیاک، آمین ها و آمیدها و سیانید ها، آلکوکسیدها و تیولات‌ ها رخ می‌ دهد. لازم به ذکر است که این واکنش جانشینی اغلب با الگوی ساده افزایش-حذف صورت نمی‌گیرد.
مانند دی آزین‌ها و پیریدین ها، آلکیل پیرازین ‌ها می توانند تحت کاتالیزور بازی واکنش ‌های تشکیل پیوندC-C را روی گروه‌ های CH- مجاور به هترواتم را انجام دهند. 2-متیل پیرازین بعد از پروتون زدایی با NaNH2 در آمونیاک مایع از طریق آنیون (23) ، آسیل‌دار، آلکیل‌دار ونیتروزو‌دار می ‌شود.
آنیوندار شدن با ترکیبات اورگانولیتیم مشکل است زیرا با واکنش ‌های افزایشی در حلقه رقابت می کنند. [13]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کینوکسالین ها:
در شیمی آلی به ترکیبات هتروسیکلی شامل حلقه پیچیده متشکل از یک حلقه بنزن و یک حلقه پیرازین، بنزو پیرازین یا کینوکسالین گفته می شود. کینوکسالین ها کاربرد گسترده ای در صنایع رنگ و داروسازی دارند.
روش های سنتز کینوکسالین ها:
تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار:
تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار یک روش متداول برای سنتز کینوکسالین ها می باشد.(24)
از تراکم مزواگزالیک اسید و اورتوفنیلن دی آمین محصول 2-هیدروکسی کینولین-3-کربوکسیلیک اسید تولید می شود(25)، بااین حال، باسدیم مزواگزالات یک واکنش غیر عادی روی می دهد.محصولات اولیه 2-هیدروکسی کینولین-3-کربوکسیلیک اسید( 25) و1و2دی هیدروبنزیمیدازول-2و2-دی کربوکسیلیک اسید (26) دستخوش یک انتقال هیدروژن بین ملکولی می شود که منجر به تولید محصول 1،2،3،4 -تتراهیدرو-2-اکسوکینوکسالین-3-کربوکسیلیک اسید (27) و بنزیمیدازول-2-کربوکسیلیک اسید(28) می شود.
کینوکسالین-2-اون ها (29) با بازده بالااز تراکم n-بوتیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین ها به دست می آیند.
مشتقات کینوکسالین همچنین از تراکم اورتوفنیلن دی آمین، هیدرازون و L-آسکوربیک اسید تولید می شوند.در اینجا کربوهیدرات به عنوان ترکیب کربونیل دار عمل می کند.گلوکز با اورتوفنیلن دی آمین متراکم شده و تولید محصول (30) را می دهد.
حلقه زایی درون ملکولی:
حلقه زایی حدواسط حاصل از α-آمینواسید و – oنیتروهالوژنوبنزن (31) روشی برای سنتز کینوکسالین-2-اون می باشد.
تجزیه حلقه:
کینوکسالین ها همچنین از طریق تجزیه حلقه های بزرگتر سنتز می شوند. 1و2-دی هیدرو-2-اکسوکینوکسالین-3-کربوکسیلیک اسید (32) از هیدرولیز آلاکسازین سنتز می شود.
1و5-بنزودیازپین تحت تابش UV تبدیل به 2-بنزوئیل-3-متوکسی کینوکسالین می شود.
سنتز کینوکسالین های جوش خورده:
درسال 1895 اسچونک و مارچلوسک کینوکسالین های (33) را از واکنش 3،2-ایندولین دی اونها (ایزاتینها) با o-فنیلن دی آمین، در حلال اسید استیک بدست آوردند[14] .

واکنش 3،2-ایندولین دی اون ها با o-فنیلن دی آمین، بسته به نوع حلال انتخاب شده محصولات ایندوفنازین (38)، 3-ایمینوایزاتین) 36( یا اسپیروبنزوایلیدازولین (35) را می دهد.
از واکنش 3،2- ایندولین دی اون ها با o- فنیلن دی آمین در حلال اسید استیک، محصول ایندوفنازین (38) با راندمان 89% بدست می آید.[17-15] در صورت استفاده از حلال های THF و بنزن راندمان 90% و با حلال متانول، راندمان 50% خواهد شد.
ایزاتین -3- آمین (36) در حلال اسید استیک به ایندوفنازین (38) متناظر تبدیل میشود[18] که به عنوان رنگ مو مورد استفاده قرار می گیرد. [19] با بکاربردن حلال های غیر قطبی مانند N,N-دی متیل استامید (DMA) در دمای بالا، محصول اسپیروبنزوایلیدازولین (63) به دست میآید [20].
این یافته ها به یک حد واسط کربینول آمین (34) نسبت داده می شود. حدواسط این توانائی را دارد که تحت تاثیر واکنش جایگزینی قرار بگیرد، که طی واکنش یونیزاسیون در دمای بالا به کمک جفت الکترون های آزاد نیتروژن انجام شده و ترکیب اسپیرو در حلال دی متیل استامید تشکیل می دهد. همچنین حدواسط می تواند متحمل واکنش آب زدایی در حلال های غیرقطبی شده و ایزاتین-3-آمین (36) متناظر را تشکیل بدهد. ایمین حاصل می تواند در حلال اسید استیک طی واکنش پروتوناسیون و ایزومریزاسیون syn-anti، مشتقات ایندولوکینوکسالین را تشکیل دهد[21]. تعدادی از ایندوفنازین ها (38) به عنوان پلیمرهای هدایتگر نور بکار رفته اند[22].
واکنش 5-ازاستین با o- فنیلن دی آمین، محصول پیریدوپیرولوکینوکسالین (67) را می دهد.[23]
در سال 2001، کلنز طی تحقیقاتی واکنش o-فنیل دی آمین با 1-دی فنیل دی آمینو-5،4،3،2-تترا هیدرو-1H-بنزو[g] ایندول-2و3-دی اون را در حلال دی کلرومتان، به مدت 48ساعت و در دمای oC20 مورد بررسی قرار داده و تشکیل محصول (40) را با راندمان 48% گزارش کرد.[24]
در سال 1984، دروشلیاک و همکارانش موفق شدند از واکنش 2و3-ایندولین دی اون و 4-نیترو-1و2-بنزو دی آمین محصول 3-o -آمینوفنیل-6-نیترو-2 (H1)-کینوکسالینون (41) را با راندمان 65%تولید کنند.[25]در صورت استفاده از حلال EtOH/HCl محصول با راندمان 46% تهیه شد
استفاده از کینوکسالین-آلفاکتول یا دی اون:
برادرانی و همکارانش در سال 2008، با اکسیداسیون ترکیب (42) موفق به سنتز کینوکسالین α-کتول (44) و دی اون (43) شدند.[26]
هردو ترکیب (43) و (44) برای انجام واکنش های تراکمی با 1و2-دی آمین ها مفید می باشند. شمای زیر نشان دهنده روند انجام این نوع واکنش های تراکمی می باشد.[27]
در سال2011 ، برادرانی و همکارانش موفق شدند ترکیبات کینوکسالینی (50) و (51) را از طریق حلقه زایی دی اون (49) سنتز کنند[28]
با استفاده از گلی اکسال آزاد به عنوان سینتن:
3و6-دی برمو-1و2- دی آمینوبنزن (52) و گلی اکسال (53) تحت شرایط (H2O-EtOH، رفلاکس و، 3 ساعت: 71٪)؛ [29] منجربه تولید 5،8-دی بروموکینوکسالین (54) می گردد. مواد اولیه مناسب همچنین منجر به تولید 5-کلرو-6-نیترو (55) (به ترتیب، 1 ساعت با راندمان: 96٪)، 147 6- فلوئورو-7-نیترو (56) (به ترتیب، 1 ساعت: 81٪)، [30] و 6-نیتروکینوکسالین (57) (MeCN-H2O، C° 50 ، 12 ساعت: 62٪) می گردد.[31]
استفاده از دی کتون یا سینتن مربوطه:
دی کتون ها، مانند دی استیل ها و سینتن های آنها، آماده واکنش با اورتو- فنیلن دی آمین ها یا سابستریت های کاهش یافته(احیا شده) مرتبط هستند. فقط زمانی که هر دو سینتن یا سابستریت نا متقارن باشند، مخلوطی از دو محصول ایزومری تشکیل می شود.
استفاده از دی کتون ها برای تولید یک محصول:
در سال 1983، پالمر و همکارانش موفق شدند تا واکنش تشکیل کینوکسالین را تحت شرایط (حلال EtOH، رفلاکس، 2h، راندمان93%) انجام دهند. واکنش اورتو- فنیلن دی آمین و m,m’- دی متیل بنزیل (58)، محصول 2و3-دی- متا- تولیل- کینوکسالین (59) را تولید می نماید[32]

و به طور مشابه، واکنش 1و2-دی آمینو سیکلوهگزان و p’,p –دی متوکسی بنزیل، محصول 3،2-بیس(پارامتوکسی فنیل)-8،7،6،5-تترا هیدرو کینوکسالین (60) را از طریق اکسیداسیون گونه جداسازی نشده a4،8،7،6،5،a8-هگزا هیدرو، تحت شرایط (حلال MeOH/ رفلاکس/ 1h/ °C140/ راندمان 36%) تولید می کند‍[33].
از واکنش2،1- دی آمینوبنزن ، محصول 3،2– بیس (برومو متیل) کینوکسالین (R’ = R = H) را تحت شرایط (BrH2CCOCOCH2Br/EtOH/ C°0/ 30دقیقه/ راندمان81% )[34و35] واز واکنش 5،4-دی متیل- بنزن دی آمین محصول 3،2– بیس (برومو متیل) 6،7- دی متیل کینوکسالین ((R’ = R = Me (61) را تحت شرایط مشابه بالا با راندمان 70% [36] ودر شرایطphH) /reflux /40 دقیقه) با راندمان75%]37]و3- نیترو-1و2 – بنزن دی آمین، محصول 3،2–بیس (برومو متیل)-5-نیتروکینوکسالین ((R’= NO2 , R= H را در شرایطBrH2CCOCOCH2Br) / حلالMeOH/ C°20) با راندمان88% حاصل می کند.[38]
استفاده از دی کتون برای تولید دو محصول ایزومری:
در سال 1985، گریواس موفق شد تا کینوکسالین های (63و64) غیر قابل جداسازی از هم را سنتز کند. 4- فلوئورو-5- متیل-1،2- بنزن دی آمین (63) تحت شرایط (AcCHO، (H2O، رفلاکس ظاهرا یک مخلوط غیر قابل جداسازی از 6-فلوئورو-2،7- دی متیل کینوکسالین (64) و 6- فلوئورو-3،7- دی متیل کینوکسالین (63) را ، با، راندمان75% تولید می کند]39 [
4-نیترو-1،2-بنزن دی آمین و 1-متیل-2-فنیل گلی اکسال، مخلوطی از 2-متیل-7-نیترو-3-فنیل کینوکسالین (65) و 2-متیل-6-نیترو-3-فنیل کینوکسالین (66) را بوجود می آورند. شرایط واکنش حلال MeOHو رفلاکس و راندمان70% می باشد که در ادامه جداسازی این دو از طریق کروماتوگرافی با هدر رفت بالا صورت گرفته است. [40و41]
واکنش های کینوکسالین ها
واکنش های جایگزینی:
پیریدین به طور کلی تمایلی به شرکت در واکنش های جانشینی الکتروفیلی ندارد بنابراین افزایش یک نیتروژن بیشتر، مشتق کینوکسالین را نسبت به واکنش جانشینی الکتروفیلی بی میل تر می کند. کینوکسالین ها به راحتی توسط نوکلوفیل ها وارد واکنش می شوند، برای مثال دو ملکول از معرف گرینیارد را می توان به ملکول کینوکسالین اضافه کرد.
6-نیترو کینوکسالین ها تحت واکنش های غیرمعمول بانوکلوفیل ها وارد واکنش می شوند. بنابراین 2و3-دی فنیل-6-نیتروکینوکسالین با KCN در متانول در موقعیت 5 جایگزینی انجام می دهد.
کاهش:
کاهش کاتالیزوری 2-استیل-3-متیل کینوکسالین در حلال متانول تولید 2-استیل-1و4-دی هیدرو-3-متیل کینوکسالین را می کند. کاهش کینوکسالین ها با سدیم در حلال THF، منجر به تولید 1و4-دی هیدروکینوکسالین ها می شود.
وقتی کینوکسالین باLıALH4 در اتانول کاهش داده می شود 1و2و3و4-تتراهیدروکینولین (67 ) تولید می شود. سدیم بوروهیدرید در استیک اسید و هیدروژن در حضور Pt برای کاهش 6-کینوکسالین ها به ترکیبات 1و2و3و4-تراهیدرو استفاده می شود.
سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها:
Flavazole اولین بار توسط Ohle و همکارانش [42] از واکنش 3-(D-آرابینو- تتراهیدروکسی بوتیل) کینوکسالین (68) با فنیل هیدرازین در استیک اسید سنتز شد. 1-فنیل-3-(D-اریترو-1،2،3- تری هیدروکسی پروپیل)-1H-پیرازولو [b4،3] کینوکسالین (69) با بازده 97 % سنتز شد.
ترکیب (70) با استفاده ازکرومیک انیدرید در استیک اسید به 1-فنیل-1-H-پیرازولو [b4،3] کینوکسالین-3-کربوکسیلیک اسید(71) اکسید می شود. کربوکسیلیک اسید مربوطه همچنین از واکنش اورتوفنیلن دی آمین با 1-فنیل-4و5-دی اکسو-2-پیرازولین-3-کربوکسیلیک اسید(72) سنتز می شود.
کاربرد کینوکسالین ها
طی بررسی های انجام شده، مشتقات کینوکسالین ها دارای فعالیت های پزشکی مختلفی می باشند. برخی از این فعالیت های گزارش شده شامل فعالیت های آنتی باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد مالاریا، ضد سرطان، ضد استرس و … بوده است.در زیر مثال هایی در این مورد آورده شده است.
فعالیت آنتی باکتریایی:
اکسا دیازول ها، پیرازین آمید، پیریدازینو و تیازول ایدینون، کینوکسالین های کاملا مستندی هستند. در سال 2004 ترکیباتی ازاکسا دیازول کینوکسالین ها (73) تهیه شده و فعالیت آنتی باکتریایی آنها مورد بررسی قرار گرفت [43]
مشتقات زیادی از 1و4-دی-ان-اکسی کینوکسالین در نقش ضد باکتری عمل می کنند. در این بین، ترکیباتی مانند 2- هیدروکسی متیل-3-متیل- 1و4-دی-ان-اکسی کینوکسالین و 2و3-دی متیل- 1و4-دی-ان-اکسی کینوکسالین (74) فعالیت زیادی در مقابل باکتری ها از خود نشان می دهند[44]
کاربادوکس (75) ترکیب مهمی بوده و به عنوان ضد باکتری عمل می کند. همچنین کربوکسالدئید (76) فعالیت بسیار عالی در مقابل گسترش بیماری در موش ها از خود نشان داده است.[45و46]
در سال 2004، سری جدید از مشتقات 2- آلکیل کربونیل و 2- بنزیل-3- تری فلوئورومتیل کینوکسالین 1و4-دی- ان- اکسید(77) سنتز و به عنوان عامل بازدارنده رشد تومورهای سرطان سینه معرفی شد. طبق بررسی های انجام شده، ترکیبات (77) فعالیت ضد باکتریایی زیادی داشته و تمامی این مطالعات برای جلوگیری از رشد سلول انجام گرفته است.[47]

فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها:
درسال 2007، مشتقات جدیدی سنتز شده و برروی سلول های سرطانی انسان مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد، ترکیبات (78) فعالیت های ضد سرطانی در مقابل سلول های کلونی و ترکیبات (79) فعالیت زیادی در مقابل تمام سلول سرطانی از خود نشان می دهند.[48]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل دوم
بحث و بررسی
فصل دوم: بحث و بررسی
روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها
روشهای متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال وجود دارد، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال- اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد. .[49]
شارما و چاندلیا [50] اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO3(aq) ) در حضور SeO2 به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.
فلودی و همکارانش[51] سنتز آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب ( HBr(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) بیان کردند.
از واکنش متیل بنزوات ها با KHCH2S(O)CH3ابتدا ترکیب ArC(O)CH(SCH3)(OH)تولید میشود سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)2 آریل گلی اکسال سنتز میشود. [52]
یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %95 -48 میباشد. [53]
از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با (PhSe) 2 در مقدار اضافی از (NH4)2S2O8 در متانول و در شریط رفلاکس، آریل گلی اکسال- استال ها با راندمان 95- 60 % سنتزمیشود. [54]
کورنبلام و همکارانش[55] سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان%86- 82 گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست میآید ودر ادامه با استفاده از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل میشود.
فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال ها از قبیل 2- فوریل- ، 2- تیونیل- ، 2- پیریدیل- و 3- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان 100-85% بدست میآیند. [56]
همچنین آریل گلی اکسال ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برمایدها با N,N – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان %90-55 بدست میآیند. [57]
یک روش ساده ترجهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، استفاده از α- پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی است. [58]
پارا دی متیل آمینو فنیل گلی اکسال از طریق هیدرولیز دی اتیل استال های مربوطه قابل تهیه می باشند که بوسیله واکنش P- (Me2N)C6H4Li با دی اتوکسی استیل پی پیریدین [59] بدست میآید.
همچنین بوسیله اکسیداسیون فنیل استیلن با کمپلکس فلز- پراکسید (HMPA)MoO(O2)2 در حضور Hg(OAc)2در DCE در 0 oC ، یا بوسیله NBS در دی متیل سولفوکسید ( DMSO ) ، فنیل گلی اکسال تولید میشود. [60]
آریل گلی اکسال همی استال بوسیله اکسیداسیون آلکن های انتهایی با استفاده از(NH4)2S2O8 و (PhSe) 2 بعنوان کاتالیزور در حلال آب در دمای oC60 و سپس با خالص سازی با کروماتوگرافی در سیلیکاژل با استفاده از مخلوطی از 1:99 دی کلرومتان و اتانول شسته میشود. [61]
اکسیداسیون آریل متیل کتون ها به آریل گلی اکسال بوسیله سلنیک اسید( H2SeO3) نیز انجام شده است [62] اما اکسیداسیون آریل متیل کتون ها بوسیله SeO2 که توسط رایلی وهمکارانش [63] انجام شد مهم ترین روش های سنتز آریل گلی اکسال می باشد. وما نیز از این روش برای سنتز گلی اکسال استفاده نمودیم که در ادامه روش کار را به اختصار توضیح داده می شود:
روش کار:
روش کار بدین صورت است که سلنیم دی اکسید (1/11 گرم، 1/0 مول) در مخلوط حلال دیوکسان (60 میلی لیتر) و آب (2 میلی لیتر) ریخته شده و تا دمای oC 55-50 تا حل شدن کامل SeO2 ضمن حرارت دادن به هم زده شد. سپس مشتق استوفنون (1/0 مول) به این محلول اضافه گردید. مخلوط واکنش به مدت چهار ساعت رفلاکس شد. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن صاف گردید و زیر صافی به صورت مایع زرد رنگی جمع آوری شد. این مایع حاوی آریل گلی اکسال، آب و دیوکسان می‌باشد که حلال محلول با دستگاه تبخیر در خلا گردان حلال‌زدایی شد، آریل گلی اکسال بصورت مایع ویسکوز زرد رنگ در ته بالن باقی ماند. گلی اکسال با گذشت زمان روغنی شده و پلیمریزه می‌شود و نگهداری آن شرایط ویژه ای را می‌طلبد لذا این مایعات روغنی در حلال آب جوشان نوبلور شده و به ترکیبات آریل گلی اکسال مونو هیدرات به صورت جامدات سفید رنگ پایدار تبدیل شدند.
مکانیسم انجام واکنش به قرار زیر است:
روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]2و3-[b پیرازین ها:
سنتز مشتقات گوناگون آریل پیریدو]2و3-[b پیرازینها را میتوان با شمای کلی زیر بیان کرد که حاصل واکنش تراکمی تک ظرفی بین 2و3-دی آمینو پیریدین با آریل گلی اکسال تهیه شده به روش زیر می‌باشد.
واکنش بالا میتواند از مسیر مکانیسمی زیر پیش رود:
جالب توجه است است که گروه 3-آمینو آزاد فعال با عامل کربونیل آلدئیدی ، گروه 2-آمینو غیر فعال در حال رزونانس با اتم N پیریدین با عامل کربونیل کتونی وارد واکنش تراکمی می گردد.
سنتز 3-فنیل پیریدو]2و3-[b پیرازین
این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 90 و راندمان %93 حاصل شد (شمای 2-1).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1589 و cm-1 1442، باند جذبی مربوط به حلقه تک استخلاف را در cm-1 686 ، باند جذبی مربوط کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13052 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1761 نشان می‌دهد.
سنتز 3-(4-نیتروفنیل) پیریدو]2و3-[b پیرازین
این ترکیب از واکنش 4-نیترو فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC206 و راندمان %89 حاصل شد (شمای 2-2).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1600 و cm-1 1483، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 855 ، باند جذبی مربوط به کششی متقارن NO2 را در cm-1 1353 و کششی نامتقارن NO2 را درcm-1 1510، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13068 و خمشی هیدروژن آروماتیک را درcm-1 787 نشان می‌دهد.

سنتز3-(4-کلرو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش 4-کلرو فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد سبز رنگ با نقطه ذوب oC 170 و راندمان %93 حاصل شد (شمای 2-3).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1593 و cm-1 1479، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 837 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را درcm-1 3061 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1788 نشان می‌دهد.
سنتز 3-(4-فلوئور فنیل) پیریدو]2و3- [bپیرازین
این ترکیب از واکنش4-فلوئور فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 95% و نقطه ذوب oC 143 حاصل شد (شمای2-4).
طیف 1HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm 45/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 21/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی درppm 52/8 =δ با Hz4/8J= برای یک پروتون آروماتیک، یک سه خطی پهن در ppm 38/8 =δ با Hz4/8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی دوخطی در ppm 74/7 =δ باHz 1/8 J1= و Hz 2/4 J2= برای یک پروتون آروماتیک و یک دوخطی ppm 30/7 =δ با Hz 7/8J= برای دو پروتون آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1545 و cm-11484، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 840 نشان می‌دهد.
سنتز3- (3-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش 3-متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 97 و راندمان %92 حاصل شد (شمای 2-5).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1600 و cm-11465، باند جذبی مربوط به استخلاف متا را در cm-1 793 و cm-1 681 ، باند جذبی مربوط به کششی C-Oرا در cm-11300، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13050 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1830 نشان می‌دهد.
سنتز 3-(4-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش4-متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو بصورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 93% ونقطه ذوب oC 136 حاصل شد (شمای2-6).
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-12924، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدودهی cm-1 1606و cm-11454، باند جذبی C-O اتری در cm-11254 و cm-11022و باند جذبی مربوط به حلقه ی دو استخلاف پارا را درcm-1840 نشان می دهد.
سنتز3-(3و4-دی متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش3و4-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 96% و نقطه ذوب oC 141 حاصل شد (شمای2-7).
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12998، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11597 و cm-11453، باندهای جذبی C-O اتری درcm-11250و cm-1 1230و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1841 نشان می دهد.
سنتز 3-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش 4-فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 95% و نقطه ذوب oC 180حاصل شد (شمای2-8).
طیف 1HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm 55/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 24/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی پهن درppm 54/8 =δ با Hz 6/7J= برای یک پروتون آروماتیک، یک دو خطی در ppm 49/8 =δ با Hz8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی در ppm 86/7 =δ باHz 8 J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی ppm 73/7 =δ با Hz 6/7J= برای سه پروتون آروماتیک، یک سه خطی در ppm 53/7=δ با Hz 2/7 J= برای دو هیدروژن آروماتیک و یک دو خطی در ppm 45/7=δ با Hz 2/7 = Jبرای یک هیدروژن آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13055، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدودهی cm-11563و cm-11453و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 842 نشان می دهد.
سنتز مشتقات 5-آریل پیرازین-2و3-دی کربونیتریل
سنتز 5-فنیل پیرازین-3،2–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب oC158 و با راندمان %87 حاصل شد (شمای 2-9).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-1 1598 و cm-11434، باند جذبی مربوط به حلقه تک استخلاف را در cm-1 690 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3066 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1766 ، باندجذبی مربوط به گروه CN را در cm-12238 نشان می‌دهد.
سنتز 5-( 4-کلروفنیل) پیرازین-3،2–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش 4-کلرو فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب oC190 و راندمان %89 حاصل شد (شمای 2-10).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-1 1592 و cm-11435، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1843 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3097 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1780، باند جذبی مربوط به گروه CN را در cm-1 2238 نشان می‌دهد.
سنتز 5-( 4-متوکسی فنیل) پیرازین-3،2–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش 4-متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان درحلالEtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد کرم رنگ با نقطه ذوب oC163 و راندمان %88 حاصل شد (شمای 2-11).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1602 و cm-11432، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1822 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3105 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1730، باندجذبی مربوط به گروه CN را در cm-1 2238 نشان می‌دهد.
سنتز5-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیرازین-3،2–دی کربونیتریل
این ترکیب از واکنش 4-فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو مالو نیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH⁄H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای زرد رنگ با راندمان 72% ونقطه ذوب oC 137 حاصل شد(شمای2-12).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-1 1605 و cm-11436 ، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1844 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 2924 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1772 ، باندجذبی مربوط به گروه های CN را در cm-12237 نشان می‌دهد.
سنتز 3-(4-برومو فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش 4-برومو فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب oC185 و راندمان %92 حاصل شد (شمای 2-13).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm-11586 و cm-11479، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 840 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 3060 و مربوط به خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 788 نشان می دهد.
سنتز2-آریل کینوکسالینها
این دسته از ترکیبات طی واکنش آریل گلی اکسالها با مشتقات 1 و2-دی آمینوبنزن در حلال اتانول وآب تحت شرایط مایکروویو حاصل میشوند.
مکانیسم کلی واکنش مشتقات های حاصل به قرار زیر می باشد:
سنتز 2-فنیل کینوکسالی
از واکنش فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومر به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 92% و نقطه ذوب oC 153 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-14)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-13060، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11542 و cm-11417 و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1767 نشان می دهد.
سنتز2-(4-نیتروفنیل) کینوکسالین
از واکنش 4-نیترو فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 89% و نقطه ذوب oC184 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-15)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12924، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11598 و cm-11486، باند جذبی C-NO2در cm-1 1343 و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1762 نشان می دهد.
سنتز2-(4-فلوئوروفنیل) کینوکسالین
از واکنش4-فلوئورو فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 96 % و نقطه ذوب oC112 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-16)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12926، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11602 و cm-11423، باند جذبی C-F در cm-11229 و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1756 نشان می دهد.
سنتز2-(3-متوکسی فنیل) کینوکسالین
از واکنش3-متوکسی فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 75% و نقطه ذوب oC 74 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-17)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12935، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11605 و cm-11430، باند جذبی C-O اتری در cm-11250و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1754 نشان می دهد.
سنتز2-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)-کینوکسالین
از واکنش4-فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 78% و نقطه ذوب oC 103 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-18)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12925، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11605 و cm-11420و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1766 نشان می دهد.
سنتز2-متوکسی-4-(کینوکسالین-2-ایل) فنل
از واکنش 3-متوکسی-4-هیدروکسی فنیل گلی اکسال با ارتو-فنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 95% و نقطه ذوب oC133 بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-19)
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12924، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11520 و cm-11431، باند جذبی C-O اتری در cm-11250و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1766 نشان می دهد.
سنتز2-(3و4-دی متوکسی فنیل)کینوکسالین
از واکنش 3و4-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین در حلال اتانول و آب تحت شرایط مایکروویو تنها یک ایزومربه صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 94% و نقطه ذوب oC100بعنوان محصول تراکمی تولید کرد. (شمای2-20)

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید