1-2-2-6 استفادهاز 2،1-دیفنیلاتانون25
1-2-3 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطفراصوت26
1-2-3-1 استفادهاز 3،1-اینداندیاون26
1-2-3-2 استفادهازپیرازولآمین26
فصل دوم
2-1 هدفتحقیق29
2-2 روشتحقیق30
2-2-1 تهیهترکیب 7-آمینو-3،1-دیمتیل-5-(4-کلروفنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)30
2-3 مکانیسمپیشنهادیواکنش33
2-4 بررسیعواملموثردرواکنش34
2-4-1 اثرکاتالیزگرهایمختلفبرواکنش34
2-4-2 اثرمقدارکاتالیزگرK2CO3برپیشرفتواکنش35
2-4-3 بررسیاثردمابرپیشرفتواکنش36
2-4-4 بررسیاثرحلالبرپیشرفتواکنش37
2-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرK2CO337
2-6 نتیجهگیری42
2-7 پیشنهادبرایکارهایآینده42
فصل سوم
3-1 تکنیکهایعمومی44
3-2 روشعمومیتهیهمشتقاتپیریدو]3،2-[dپیریمیدین44
3-3 تهیه.7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)45
3-4 تهیه 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b93(46
3-5 تهیه 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین47
-6-کربونیتریل (c93)47
3-6 تهیه 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (d93)48
3-7 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-پیریمیدین-6-کربونیتریل ((93e) [d49
3-8 تهیه 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93f)50
3-9 تهیه 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93g)51
3-10 تهیه 7-آمینو-4،2-دی.اکسو-5-فنیل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a94)52
3-11 تهیه 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94)53
3-12 تهیه 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94)54
3-13 تهیه 6-آمینو-2-تیو.اکسو-3،2-دی.هیدروپیریمیدین-4(H1)-اون.(27)55
3-14 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (a95)56
3-15 تهیه 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل(95b)57
3-16 تهیه 7-آمینو-4-اکسو-5-فنیل-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(95c)58
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)61
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)62
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)63
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (b93)64
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (b93)65
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (b93)66
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93)67
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93)68
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93)69
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93)70
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93)71
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93)72
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93)73
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93)74
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (e93)75
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (e93)76
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (e93)77
طیف FT-IR7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (f93)78
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (f93)79
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (f93)80
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g93)81
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g93)82
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g93)83
طیفFT-IR 7-آمینو-4،2-دی.اکسو-5-فنیل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل.(a94)84
طیف1H NMR 7-آمـینـو-4،2-دی.اکسـو-5-فنیـل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (a94)86
طیفFT-IR 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94)87
طیف1H NMR 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94)88
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94)89

طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94)90
طیفFT-IR 6-آمینو-2-تیو.اکسو-3،2-دی.هیدروپیریمیدین-4(H1)-اون.(27)91
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل(95a)92
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[d93
پیریمیدین-6-کربونیتریل (a95)93
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[d94
پیریمیدین-6- کربونیتریل (a95)94
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(95b)95
95
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b95)96
طیفFT-IR 7-آمینـو-4-اکسـو-5-فنیل-2-تیـواکسـو-4،3،2،1-تتـراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(95c)97
فهرست جداول
فهرست صفحه
جدول 2-1 اثر کاتالیزگرهای مختلف برای سنتز ترکیب.a93، a94 وa95………………………………………………….35
جدول 2-2 بررسی اثر مقدار کاتالیزگر.K2CO3 بربازده و زمان محصول.a93…………………………………………….36
جدول 2-3 بررسی اثر دما در سنتز ترکیب.a93……………………………………………………………………………………..36
جدول 2-4 اثر حلال های مختلف در تهیه ترکیب.a93با کاتالیزگرK2CO3……………………………………………..37
جدول 2-5 سنتز پیریدو]3،2- [dپیریمیدین ها در شرایط بهینه……………………………………………………………….38

فهرست اشکال
عنوانصفحه
شکل 1-1 ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها3
شکل 1-2 ساختار برخی از پیریدو[3،2-d]پیریمیدین های فعال زیستی4
شمای 1-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی و بدون کاتالیزگر5
شمای 1-2 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی5
شمای 1-3 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی با کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات6
شمای 1-4 استفاده از نانو ذرات اکسید زیرکونیوم در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین6
شمای 1-5 استفاده از کاتالیزگر نانو Fe3O4در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین7
شمای 1-6 استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC) در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین8
شمای 1-7 مکانیسم سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC)
8
شمای 1-8 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از چالکون9
شمای 1-9 سنتز سه جزئی مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا9
شمای 1-10 استفاده از آریلیدین مالو نیتریل در تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین10
شمای 1-11 استفاده از 6-آمینو اوراسیل در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین10
شمای 1-12 استفاده از دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین11
شمای 1-13 مکانیسـم سـنتز مشتقات مشتقات پیریـدو[3،2-d]پیریمیدین با اسـتفاده از دی آلکیل اسـتیلن دی
کربوکسیلات12
شمای 1-14 استفاده از کاتالیزگر پالادیم استات در سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها13
شمای 1-15 استفاده از باربیتوریک اسید در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها14
شمای 1-16 استفاده از آیزاتین در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها14
شمای 1-17 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B115
عنوانصفحه
شمای 1-18 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B116
شمای 1-19 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از 2-آمینو-6-فنیل-4-(تری فلوئورو متیل)نیکو
تینو نیتریل16
شمای 1-20 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-:d5،6-d’]پیریمیدین با کاتالیزگر هیدروکلریک اسید17

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شمای 1-21 سنتز مشتقات پیرازولو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها با استفاده از تیوباربیتوریک اسید
18
شمای 1-22 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با کاتالیزگر ایندیم تری کلرید19
شمای 1-23 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید19
شمای 1-24 مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید20
شمای 1-25 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از مشتقات پیریدین20
شمای 1-26 سنتز دیاستریوگزین مشتقات 6-اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 3،1-دی متیل باربیتوریک
اسید21
شمای 1-27 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون22
شمای 1-24 استفاده از شرایط ریزموج برای تهیه پیریدو[3،2-d]پیریمیدین20
شمای 1-25 سنتز مشتق پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 1-فنیل مالایمید20
شمای 1-26 استفاده از تترونیک اسید در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط ریز موج21
شمای 1-27 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با تترونیک اسید در شرایط ریز موج22
شمای 1-28 استفاده از 2،1-ی فنیل اتانون در سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین هابا شرایط ریز موج23
شمای 1-29 استفاده از 3،1-ایندان دی اون در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط فرا صوت23
شمای 1-30 سـنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 5-آمـینو-3،1-دی فنیـل-H1-پیرازول در شرایط فرا
صوت24
عنوانصفحه
شمای 1-31 مکانیسـم سـنتز مشـتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 5-آمـینو-3،1-دی فنیـل-H1-پیرازول در
شرایط فرا صوت24
شمای 2-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین26
شمای 2-2 تهیه ترکیب 7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دی
اون27
شمای 2-3 مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو]3،2-[dپیریمیدین31
چکیده
یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین
آمنه مصفائی راد
از تراکم سه جزئی 6-آمینواوراسیل، 6-آمینو2-تیواوراسیل یا 6-آمینو-1،3-دی متیل اوراسیل با آریل آلدهید ها و مالونونیتریل، یک دسـته از مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در مجاورت کاتالیزگـرهای بازی با کارایی بالا، در آب به عنوان یک حلال سبز در شرایط رفلاکس تهیه شد.
کلید واژه ها: آمینواوراسیل ها، پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها، کاتالزگر بازی، واکنش چند جزیی

1-1 واکنش های چند جزئی1
واکنش های چند جزئی یک زمینه نوید بخش و اساسی در شیمی آلی محسوب می شوند. واکنش های چند جزئی (MCR)، فرایندی هستند که در آن سه و یا تعداد بیش تری با یکدیگر ترکیب شده و محصولی با خصوصیات تمامی مواد سازنده سنتز می شود. از خصوصیات این واکنش ها می توان به امکان تولید محصولاتی متنوع با ساختار مولکولی متفاوت در مدت زمان کوتاه، اشاره کرد. همچنین مهم ترین معیار برای کارایی و قابلیت های این واکنش ها این است که تا حد امکان تعداد مراحل خالص سازی واکنش ها به حداقل برسد]1[.
1-2 پیریدوپیریمیدین ها
ساخت ترکیبات جدید حاوی پیریدین در شیمی هتروآروماتیک ها2 و بررسی اثرات زیستی آن ها، جایگاه ویژهای داشته و این اسکلت ساختاری در بسیاری از ترکیبات دارویی و طبیعی حضور دارد. پیریدوپیریمیدینها یکی از ساختارهای معروف در طراحی داروها هستند. در شکل 1-1 ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها آمده است]2،3[.
شکل 1-1 ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها
نمونه ای از کاربرد MCRدر داروسازی، سنتز خانواده ی ترکیبات ناجورحلقه (هتروسیکلی)است. ترکیبات هتروسیکلی در سنتز داروهای مختلف نقش کلیدی دارند. سنتز هتروسیکل های پیریـدین و پیریمیـدین جوش
خورده به دلیل اهمیت فزاینده آن در شیمی دارویی به عنوان ضد سرطان3، ضد ویروس2، ضد باکتری3، ضد قارچ4، ضد فشار خون5 و ضد هپاتیت6 توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در شکل 1-2 ساختار بعضی از مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین های فعال زیستی آمده است ]4،5[.
شکل 1-2 ساختار برخی ازپیریدو[3،2-d]پیریمیدین های فعال زیستی
1-2-1 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها
1-2-1-1سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین هادر محیط آبی و بدون کاتالیزگر:
یکی از اصول شیمی سبز این است که از حلال های بی خطر در واکنش های شیمیایی استفاده کنیم. از مزایای آب، غیرسمی، ارزان و در دسترس بودن، غیرخورندگی، غیرقابل اشتعال بودن می باشد و به عنوان یک حلال سبز شناخته می شود. در گزارشی طی یک واکنش دو جزئی در محیط آبی، از واکنش مشتق آمینواوراسیل 9 با دی اتیل2-اتوکسی مالئات (10)، مشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدین 11 سنتز شد (شمای 1-1) ]6،7[.
شمای 1-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی و بدون کاتالیزگر
رحمتی و همکارانش در محیط آبی طی یک واکنش سه جزئی از بنزیل استونیتریل (12)، آلدهیدهای آروماتیک و آمینو اوراسیل 13، مشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدین 14 را سنتز کردند (شمای 1-2) ]8[.
شمای 1-2 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی
برای سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 16 با بازده بالا، از واکنش سه جزئی 6-آمینو-2-مرکاپتوپیریمیدین-4-ال (15)، مالونونیتریل و آلدهیدهای آروماتیک با کاتالیزگر.سدیم.لوریل.سولفات در محیط آبی استفاده شد (شمای 1-3) ]9[.
شمای 1-3 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی با کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات
1-2-1-2 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از نانو کاتالیزگر ZrO2
میل به کاهش اثرات مضر مواد شیمیایی ما را به سمت شیمی سبز که طراحی واکنش های جدید با تولید محصولات بی خطر و کاهش مصرف ماده و انرژی است سوق می دهد. بخشی از این هدف با استفاده از کاتالیزگرهای دوستدار محیط زیست نظیر نانو ZrO2تامین می شود. در این گزارش برای سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 19، از واکنش متیل سیانو استات (17)، آمینو اوراسیل 18 و آلدهیدهای آروماتیک در مجاورت نانو کاتالیزگر ZrO2و شرایط بدون حلال استفاده شد. از مزایای روش فوق می توان به سازگاری با محیط زیست، تسریع زمان واکنش و افزایش بازده اشاره کرد (شمای 1-4) ]10[.
شمای 1-4 استفاده از نانو ذرات اکسید زیرکونیوم در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-3 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe3O4
در سال های اخیر استفاده از نانو ذرات اکسید فلزی به عنوان کاتالیزگر در زمینه های مختلف علمی با توجه به افزایش چشمگیر سرعت واکنش، قابلیت استفاده مجدد از کاتالیزگر و سازگاری خوب آن با محیط زیست افزایش یافته است. دکتر مامقانی و همکاران، از واکنش 3-(آمینو-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تترا هیدرو پیریمیدین-5-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل (20) با آلدهیدهای مختلف در حلال دی متیل فرمامید و دمای oC 120 مشتقات 21 را سنتز کردند (شمای1-5) ]11[.
شمای 1-5 استفاده از کاتالیزگر نانو Fe3O4در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-4 سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از کاتالیزگر تریاتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)
از واکنش تک ظرفی و سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون (22) و ملدرم اسید (23) در حلال آب و با کاتالیزگر تری اتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)، مشتقات 2-آمینو-5-آریل-6،5-دی هیدرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-7،4(H3،H8)-دی اون (24) با بازده بالا سنتز شدند (شمای 1-6)]12[.
شمای 1-6 استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلراید (TEBAC) در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
مکانیسم پیشنهادی برای سنتز مشتقات فوق به این صورت است که در ابتدا از تراکم نووناگل بین آلدهید و ملدرم اسید، حدواسط 25 حاصل می شود.در ادامه افزایش 6،2-دی آمینو پیریمیدین 22 به این حدواسط و سپس حلقه سازی ترکیب 26 را تولید می کند که در انتها این ترکیب با حذف یک مولکول دی اکسید کربن و استون، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 24 را تولید می کند (شمای 1-7).
شمای 1-7 مکانیسم سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با استفاده از تری اتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)
1-2-1-5 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازچالکون4
کایروگا5 و همکارانش از واکنش سه جزئی 6-آمینو تیواوراسیل (27) و کتون آروماتیک سیرنشده-α،β28، در حلال دی متیل فرمامید مشتقات 29 را تولید کردند (شمای1-8) ]13[.
شمای 1-8 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از چالکون
1-2-1-6 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از4-آمینو-6،2-دی هیدروکسیل پیریدین
وانگ6 و همکارانش، از واکنش تک ظرفی متیلسیانواستات (17) و 4-آمینو-2،6-دی هیدروکسیل پیریدین (30) در حلال اتانول و کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 31 تهیه کردند (شمای1-9) ]14[.
شمای 1-9 سنتز سه جزئی مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر پتاسیم فلوئورید-آلومینا
1-2-1-7 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازآریلیدین مالونونیتریل
گازار7وهمکارانش ترکیبات جدید دارویی پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 34 را از واکنش مشتقات آریلیدین مالونونیتریل 32 و 6-آمینو تیو اوراسیل 27 با حلال دی متیل فرمامید سنتز کردند (شمای 1-10) ]15[.
شمای 1-10 استفاده از آریلیدین مالونونیتریل در تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-8 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از6-آمینو اوراسیل
با استفاده از انامین های غنی از الکترون 35 و 6-آمینو اوراسیل 18 مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 36 تهیه شد (شمای 1-11) ]16[.
شمای 1-11 استفاده از 6-آمینو اوراسیل در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-1-9 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازواکنش دیلز آلدر
در سال 2008 از واکنش سه جزئی 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل 37، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات 38
و آلدهیدهای آروماتیک در مجاورت کاتالیزگر L-پرولین، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 40 سنتز شدند (شمای 1-12)]17[.
شمای 1-12 استفاده از دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
مکانیسم پیشنهادی این واکنش به این صورت است که از تراکم نووناگل بین آلدهید و 3،1-دی متیل آمینو اوراسیل با کاتالیزگر L-پرولین، حدواسط 39 تشکیل می شود. سپس طی یک فرایند حلقه سازی ]2+4[ با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات، پیریدو[3،2-d]پیریمیدین مورد نظر تولید می شود (شمای 1-13).
شمای 1-13 مکانیسم سنتز مشتقات مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات
1-2-1-10 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازکاتالیزگر پالادیم استات و پتاسیم کربنات
در سال 2000 وو8 و همکارانش از واکنش یدو اوراسیل دارای فرمامیدین یا استامیدین 41 با اولفین 42 در حلال دی متیل فرمامید و با کاتالیزگر پالادیم استات دو محصول پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 43 و 44 را به ترتیب با بازده 67 و %27 سنتز کردند (شمای 1-14) ]18[.
شمای 1-14 استفاده از کاتالیزگر پالادیم استات در سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها
1-2-1-11 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازباربیتوریک اسید
طی واکنش سـه جزئی تک ظرفی آیزاتین 45، باربیتوریک اسید 46 و H1-پیرازول-5-آمــین 47 و با حلال آب و تحــت شرایط رفلاکـس با کاتالیزگـر p-TSA مشتقات اسـپایـرو]ایندولین-پیرازو]’4،43: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدین 48 با بازده %98-78 و زمان 24 ساعت سنتز شد (شمای 1-15) ]19[.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شمای 1-15 استفاده از باربیتوریک اسید در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها
1-2-1-12 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از آیزاتین
از واکنش سه جزئی آیزاتین (45)، 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4(H3)-اون (22) و سیکلو هگزان-3،1-دی اون 49، با کاتالیزگر p-TSA و شرایط آبی محصـول 2-آمینو-28،88-دی متیل-88،89-دی هیدرو-9H3-اسپایرو]ایندولین-3،ا5-پیریمیدو]5،4-[bکیونولین[-2،-4،46(6H7، 7H10)-تری.اون 50 با بازده%92-69تهیه شد (شمای 1-16) ]20[.
شمای 1-16 استفاده از آیزاتین در سنتز مشتقات اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها
1-2-1-13 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازکاتالیزگر ویتامین B1
در سال 2013 سیدیکوی9 و همکارانش مشـتقات جدیدی از پیـریـدو[3،2-d]پیریمیدین 54 را در محـیط آبی با کاتالیزگر ویتامین B1 طی واکنش سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، مالونونیتریل و 6-آمینو-1-متیلاوراسیل(51)
در دمای oC 90 با راندمان بالا سنتز کردند. از مزایای استفاده از این کاتالیزگر می توان به کاربرد آسان، غیرسمی بودن، انحلال پذیری بالا در آب و سازگاری با محیط زیست اشاره کرد (شمای 1-17) ]21[.
شمای 1-17 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B1
مکانیسم پیشنهادی این ترکیب در شمای 1-18 ارائه شده است. ابتدا تراکم بین آلدهید و مالونونیتریل انجام گرفته و ترکیب حدواسط 52 تشکیل می شود. در ادامه افزایش مایکل بین حدواسط 52 و 6-آمینو-1-متیل اوراسیل (51) انجام شده و حدواسط 53 حاصل می شود که در انتها در اثر حلقه سازی و از دست دادن مولکول هیدروژن سنتز کامل می شود.
شمای 1-18 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر ویتامین B1
1-2-1-14 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از2-آمینو-6-فنیل-4-(تریفلوئورومتیل) نیکوتینونیتریل
از واکنش 2-آمینو-6-فنیل-4-(تری فلوئورومتیل)نیکوتینونیتریل (54) و واکنشگر گرینیارد در حلال اتر و دمای محیط و با آلدهیدهای آروماتیک در شرایط رفلاکس، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 55 سنتز شدند (شمای 1-19) ]22[.
شمای 1-19 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از 2-آمینو-6-فنیل-4-(تری فلوئورومتیل)نیکوتینونیتریل
1-2-1-15 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازکاتالیزگر هیدروکلریک اسید
در گزارشی که سال 2004 ارائه شد، از واکنش 6-آمینو-2-تیواکسو-3،2- دی هیدرو-H1-پیریمیدین-4- اون (27) و آلدهیدهای آروماتیک با نسبت مولی (2:1) درحلال متانول جوشان با چند قطره کاتالیزگر هیدروکلریک اسید، مشتقات پیریدو[3،2-:d5،6-d’]دی پیریمیدین 56 سنتز شدند. از مزایای این ترکیبات می توان به خاصیت ضد میکروبی آن ها اشاره کرد (شمای 1-20) ]23[.
شمای 1-20 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-:d5،6-d’]پیریمیدین با کاتالیزگر هیدروکلریک اسید
1-2-1-16 تهیه مشتقات پیرازولو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدین با استفاده ازتیوباربیتوریک اسید
در این بررسی از واکنش تیوباربیتوریک اسید (57)،H1-پیرازول-5-آمین 58 و آلدهیدهای آروماتیک با کاتالیزگـر پارا-تولوئن سـولفونیک اسید و در شرایط بـدون حلال و دمای oC 100، مشـتقات پیـرازولـو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدین 59 با بازده%90-81 به دست آمدند. ترکیبات سنتز شده از لحاظ فعالیت بیولوژیکی دارای خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ و ضد سرطان هستند (شمای 1-21) ]24[.
شمای 1-21 سنتز مشتقات پیرازولو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدین ها با استفاده از تیوباربیتوریک اسید
1-2-1-17 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده ازکاتالیزگر ایندیم تری کلرید
در گزارشی که سال 2012 به ثبت رسید از کاتالیزگر ایندیمتریکلرید برای سنتز مشتقات63، 64 و 65 استفاده شد. به این منظور از آمینواوراسیل 13 در واکنش با 3،1-ایندان دی ان 60، سیکلو هگزان 3،1- دی اون 61 یا 5-متیل سیکلو هگزان-3،1-دی اون 62 استفاده شد (شمای 1-22) ]25[.
شمای 1-22 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با کاتالیزگر ایندیم تری کلرید
1-2-1-18 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید
در این روش از واکنش آمینو اوراسیل 13 و آلدهیدهای آروماتیک با نسبت (2:1) با مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم برمید و پارا-تولوئن سولفونیک اسید برای سنتز مشتقات پیریدو[3،2-:d5،6-d’]دی پیریمیدین 68 با بازده %54-50 استفاده شد (شمای 1-23)]26[.
شمای 1-23تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید
در مکانیسم پیشنهادی این واکنش ابتدا 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (13) با آلدهیدهای آروماتیک حدواسط 66 را تشـکیل می دهـد که در ادامه با از دست دادن یک مولکول آمونیاک و فرآیند حلقه سازی حدواسط 67 تولید می شود که در نهایت در اثر اکسایش، محصول 68 تولید می شود (شمای 1-24).
شمای 1-24 مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با کاتالیزگر پارا-تولوئن سولفونیک اسید
1-2-1-19 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از مشتقات پیریدین
در گزارشی که در سال 2001 منتشر شد، از واکنش دو جزئی بین 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (13) و 2-کلرو-6،4-دیمتیل-پیریدین-3-کربونیتریل (69) در اتانول جوشان و با تری اتیل آمین، مشتقات پیریدوپیریمیدین71 سنتز شدند. در این فرایند ابتدا حدواسط 70 تشکیل شده و در پایان در اثر حلقه سازی مشتقات 71 تولید می شوند (شمای1-25) ]27[.
شمای 1-25تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از مشتقات پیریدین
1-2-2 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدیندر شرایط ریز موج
1-2-2-1 استفاده از 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید
در سال 2009 با استفاده از واکنش 6،2-دی آمینو-پیریمیدین-4-اون (22)، 3،1-دیمتیلباربیتوریک اسید (46) و آلدهیدهای آروماتیک در شرایط ریز موج و حلال آب، سنتز مشتقات 6-اسپایروپیریدو[3،2-d]پیریمیدین 72 گزارش شد (شمای 1-26) ]28[.
شمای 1-26 سنتز دیاستریوگزین مشتقات 6-اسپایرو پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید
1-2-2-2 استفاده از 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون
با استفاده از واکنش آلدهیدهای آروماتیک با 6،2-دیآمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون 22 و ترکیبات دارای گروه متیلن فعال همچون سیانو استات 70، ملدرم اسید (23) و 2-سیانو استامید (71)، در شرایط ریز موج و حلال اتیلن گلیکول، مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 72 و 73 سنتز شدند. از مزایای این روش می توان به مدت زمان واکنش اشاره کرد که نسبت به شرایط کلاسیک سبب کاهش زمان و افزایش بازده می شود. مدت زمان واکنش برای اتیل سیانو استات از 5 ساعت به 6 دقیقه، ملدرم اسید از 4 ساعت به 8 دقیقه و برای 2-سیانو استامید از 4 ساعت و نیم به 8 دقیقه کاهش یافته است (شمای 1-27) ]29[.
شمای 1-27 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون
1-2-2-3 استفاده از مالونونیتریل
تابش ریز موج در مواردی که از یک حلال قطبی (مانند:.آب، الکل ها و…) استفاده شود، در فرایند سـنتزی، کاربرد دارد. این مواد قطبی به خوبی انرژی ریز موج تابیده شده را جذب می کنند. هرچند در این بحث تابش ریز موج به سادگی به عنوان یک منبع انرژی مطرح شده است، اما مکانیسم اثر این پدیده در فرایندهای سنتزی بسیار پیچیده تر است. در این گزارش از واکنش تک ظرفی سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون (22) و مالونونیتریل در غیاب کاتالیزگر، تحت تابش ریز موج مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 77 سنتز شدند (شمای 1-28) ]30[.
شمای 1-28 استفاده از شرایط ریزموج برای تهیه پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
1-2-2-4 استفاده از 1-فنیل مالایمید
بویان10 و همکارانش از واکنش 1-فنیل مالایمید (78) و 6-آمینو-3،1-دی متیل-5-فرمیل اوراسیل (79) با به کارگیری تابش ریز موج در شرایط بدون حلال، ترکیب پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 80 را سنتز کردند (شمای 1-29)]31[.
شمای 1-29 سنتز مشتق پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 1-فنیل مالایمید
1-2-2-5 استفاده از تترونیک اسید
از واکنش تک ظرفی تترونیک اسید (81)، آلدهیدهای آروماتیک و 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4-(H3)-اون (22) به عنوان روش سنتز کارآمدی با استفاده از تابش ریزموج برای سنتز مشتقات 84 استفاده شد (شمای 1-30) ]32[.
شمای 1-30 استفاده از تترونیک اسید در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط ریز موج
مکانیسم واکنش به صورت زیر است. ابتدا تراکم بین آلدهید آروماتیک و تترونیک اسید (81) انجام می شود و سپس ترکیب حدواسط 82 تشکیل می شود. در ادامه بین حدواسط 82 و آمینو پیریمیدین 22 افزایش مایکل انجام شده و حدواسط 83 تولید می شود که در انتها در اثر حلقه سازی و از دست دادن یک مولکول آب سنتز کامل می شود (شمای1-31).
شمای 1-31 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با تترونیک اسید در شرایط ریز موج
1-2-2-6 استفاده از 2،1-دی فنیل اتانون
کاتالیزگر K2CO3 به دلیل کاربرد آسان، غیرسمی بودن، قیمت پایین و انحلال پذیری بالا در آب امروزه بیشتر مورد توجه بوده و در واکنش های گوناگون استفاده می شود. در این گزارش از واکنش تک ظرفی 2،1-دی فنیل اتانون (85)، آلدهیدهای آروماتیک و 6،2-دی.آمینو.پیریمیدین-4-(H3)-اون (22) با کاتالیزگر K2CO3و در حلال گلیکول تحت تابش ریز موج مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین 86 و 87 با بازده بالا سنتز شدند (شمای 1-32) ]33[.
شمای 1-32 استفاده از 2،1-ی فنیل اتانون در سنتز پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها با شرایط ریز موج
1-2-3 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدیندر شرایط فرا صوت
1-2-3-1 استفاده از 3،1-ایندان دی اون
استفاده از امواج فرا صوت در سنتزهای آلی کاربرد گسترده ای یافته است. از مزیت آن می توان به راندمان بالا و زمان کوتاه برای انجام واکنش اشاره کرد. در این بررسی از واکنش سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، 3،1-ایندان دی اون (88) و 6،2-دی آمینو پیریمیدین-4(H3)-اون (22) در حلال اتیلن گلیکول، مشتقات 89 با بازده %94 و در زمان 30 دقیقه سنتز شدند (شمای 1-33) ]34[.
شمای 1-33 استفاده از 3،1-ایندان دی اون در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در شرایط فرا صوت
1-2-3-2 استفاده از پیرازول آمین
در سال 2010، مشتقات پیرازولود]3،34 :6،5[پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-دی اون (91) در مدت یک ساعت با بازده 87-81% از واکنش باربیتوریک اسید (46)، آلدهیدهای آروماتیک و 5-آمینو-3،1-دی فنیل-H1-پیرازول (90) با کاتالیزگر پی پیریدین و محیط آبی تهیه شدند (شمای 1-34) ]35[.
شمای 1-34 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 5-آمینو-3،1-دی فنیل-H1-پیرازول در شرایط فرا صوت
مکانیسم واکنش فوق به این صورت است که از تراکم نووناگل بین آلدهید و باربیتوریک اسید (46) حدواسط 91 تشکیل می شود سپس با افزایش حدواسط 91 به انامین 90، حلقه سازی و با از دست دادن آب، محصول 92 تولید می شود (شمای 1-35).
شمای 1-35 مکانیسم سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با 5-آمینو-3،1-دی فنیل-H1-پیرازول در شرایط فرا صوت
2-1 هدف تحقیق
از آن جائی که محصول بسیاری از واکنش های چندجزئی ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار است و با توجه به کاربرد گسترده ای که این ترکیب ها در تهیه و ساخت دارو دارند، همواره سعی بر آن بوده است که بتوان به وسیله روش های موثر، ملایم و بهینه، این گونه ترکیب ها را تهیه نمود. از ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین به دلیل دارا بودن طیف گسترده ای از فعالیت های بیولوژیکی مانند ضد میکروبی، ضد تومور، ضد حساسیت، ضد التهاب، ضد باکتری و فشار خون اهمیت قابل توجهی دارند. بنابراین استفاده از روشی که به طور ساده و موثر بتواند مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین را تهیه کند حائز اهمیت است. کاتالیزگرهای محدودی برای تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین مانند 11TEBAC و 12DAHP به کار گرفته شده است. زمان طولانی واکنش، جداسازی سخت کاتالیزگرها استفاده از دستگاه ریزموج از جمله معایب برخی از روش های گزارش شده می باشد]36و37[.
هدف این تحقیق مطالعه رفتار، انتخاب گری و کارایی کاتالیزگرهای متنوع و همچنین بررسی اثر حلال و مقدار استوکیومتری کاتالیزگر در سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها می باشد. طی یک واکنش تک ظرفی سه جزئی از واکنش 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (13) یا 6-آمینو.اوراسیل.(18) یا.تیواوراسیل(27)، مالونونیتریل و آریلآلدهیدها با کاتالیزگرهای متنوع مشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدین93، 94 و 95تهیه شد که در ادامه به بحث و بررسی نتایج حاصل می پردازیم (شمای 2-1).
شمای 2-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین
2-2 روش تحقیق
2-2-1 تهیه ترکیب 7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)
در ابتدا واکنش 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (13)، مالونونیتریل و 4-کلرو بنزآلدهید به عنوان مدل انتخاب و امکان انجام واکنش در مجاورت کاتالیزگرK2CO3و حلال آب در دمای رفلاکس بررسی شد. بعد از انجام واکنش، رسوب کرم رنگ a93 به دست آمد که طی چند مرحله شست و شو با آب داغ و اتانول %96 خالص شد. بازده واکنش %90 و دمای ذوب آن بالایoC300 بود، ساختار محصول با طیف سنجی FT-IR،NMR1H
و 13CNMR بررسی شد.
شمای 2-2تهیه ترکیب 7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون
طیف FT-IR این ترکیب به صورت قرص KBr ثبت شد. طیف حاوی ارتعاشات کششی و خمشی مورد نظر بود.طیف (vmax/cm-1) FT-IR ترکیبa93 ارتعاشات کششیNH2 را در 3317 و 3215، ارتعاشات کششی CCNرا در 2214، ارتعاشات کششی C=O را در 1654 و 1714، ارتعاشات کششی C=C آروماتیکی را در 1622،1566 و 1515،ارتعاشات کششی C-H را در 2840 و 2954،ارتعاشات کششی C-Clرا در 750 وارتعاشات خمشی خارج از صفحه ای C-Hآروماتیک را در 659 و 700 نشان داد.
طیف FT-IR7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)
طیف1H NMR(MHz400) فرآورده a93 در حلال DMSO-d6، جابجایی شیمیایی ( ,ppm) پروتون هایNH2 را به صورت یکتایی در 93/7معادل H2، پروتون های Ha را به صورت دوتایی (Hz 4/8=J) در 51/7معادل H2،پروتون هایHb را به صورت دوتایی (Hz4/8=J) در28/7 معادل H2و پروتون های دو گروه CH3 را به صورت یکتایی در 51/3 و 09/3 معادل H6، نشان داد.
طیف 1HNMR 7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)
طیف 13C NMR (MHz100) فرآورده ی a93 در حلال DMSO-d6، جابجایی شیمیایی (،, ppm) کربن هایC=O آمیدی را در 2/160 و 1/160، کربن های دیگر را در 5/158، 0/158، 6/153، 8/150، 1/136، 2/129 و 9/127، (CCN) 2/115، 6/98 و 3/88 و کربن های متصل به گروه های متیل را در 6/29 و 0/28 نشان داد.
طیف13C NMR7-آمینو-3،1-دی متیل-5-(4-کلرو فنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)
2-3 مکانیسم پیشنهادی واکنش
مکانیسم احتمالی برای واکنش در شمای 2-3 نشان داده شده است. در ابتدا از واکنش مالونونیتریل با آلدهید آروماتیک حدواسط Iتولید می شود که در ادامه با واکنش افزایش مایکل مشتقات 2-آمینواوراسیل با حدواسط I، حدواسط II تشکیل می شود و در نهـایت با حلـقه زایی، توتومریزه شدن و آروماتیک شدن، محصـول نهـایی به دسـت می آید. در تمام مراحل واکنش،K2CO3 به عنوان کاتالیزگر بازی ملایم باعث حذف هیدروژن اسیدی شده و در نتیجه واکنش را تسریع می کند.
شمای 2-3 مکانیسم تهیه مشتقات پیریدو]3،2-[dپیریمیدین
2-4 بررسی عوامل موثر در واکنش
2-4-1 اثر کاتالیزگرهای مختلف بر واکنش
برای بررسی اثر کاتالیزگرهای مختلف بر سرعت و بازده واکنش، از کاتالیزگرهای مختلف استفاده شد. نتایج نشان می دهد کاتالیزگرK2CO3محصول را در زمان کمتر و بازده بهتری به دست می دهد (جدول 2-1).
جدول 2-1 اثر کاتالیزگرهای مختلف برای سنتز ترکیب a93، a94 و a95
محصولa95
محصول a94
محصول a93
مقدار کاتالیزگر
(گرم)
کاتالیزگر
شمارهبازده
(%) زمان
(دقیقه)بازده
(%) زمان
(دقیقه)بازده
(%) زمان
(دقیقه) 92 12 95 1090 1506/0K2CO31 88 35 85 3080 3502/0nano-MgO2 89 25 92 1588 2005/0DABCO133 50 55 52 5055 6006/0هپتا مولیبدات آمونیوم 4-آبه4 28 42 25 3520 4505/0nano-ZrO25 32 51 35 4830 5506/0DMAP146 73 45 70 4565 5006/0nano-CuFe2O47 55 70 40 6545 7006/0KHSO48 40 120 45 12050 130 _____بدون کاتالیزگر9
شرایط واکنش: 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل(1 میلی مول) یا 6-آمینو.اوراسیل.(1 میلی مول) یا 6-آمینو.تیوراسیل (1 میلی مول)، مالونونیتریل (1 میلی مول) و 4-کلرو بنزآلدهید (1 میلی مول) در رفلاکس با آب (5 میلی لیتر) و مقدار هر کاتالیزگر(5/0 میلی مول)
2-4-2 اثر مقدار کاتالیزگرK2CO3بر پیشرفت واکنش
برای مقایسه اثر مقدار کاتالیزگر.K2CO3، واکنش مدل با مقادیر متفاوت از آن بررسی شد (جدول 2-2). نتایج این جدول نشان می دهد که استفاده از 25/0 میلی مول از کاتالیزگرK2CO3در زمان و بازدهمناسبمحصولa93را تولید می کند.
جدول 2-2 بررسی اثر مقدار کاتالیزگر.K2CO3 بربازده و زمان محصول a93
بازده (%)زمان (دقیقه)مقدارکاتالیزگر (میلی مول)شماره50601/01782720/02901525/0390155/04
اثر مقدار کاتالیزگر.K2CO3در سنتز مشتقات a94 وa95 مشابه مشتق a93 بوده است، بنابراین استفاده از 25/0 میلی مول از کاتالیزگر.K2CO3در زمان و بازده مناسب محصولات a94 وa95 را تولید می کند.
2-4-3 بررسی اثر دما بر پیشرفت واکنش
واکنش مقادیر یک میلی مول از6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل، مالونونیتریل و 4-کلرو بنزآلدهید در حلال آب و با کاتالیزگر K2CO3(25/0 میلی مول به ازای هر میلی مول سوبسترا) در دماهای مختلف و در شرایط کلاسیک انجام شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما از oC25 به oC100، محصول a93 در زمان کمتر و بازده بیشتر به دست می آید (جدول 2-4).
جدول 2-3 بررسی اثر دما در سنتز ترکیب a93
بازده (%)زمان (دقیقه)دما (oC)شماره9015رفلاکس1405525256306038025804
اثر دما در تهیه مشتقات a94 وa95 مشابه مشتق a93بوده است بنابراین در دمای رفلاکس محصولات a94 و a95 با زمان کمتر و بازده بیشتر به دست می آید.
2-4-4 بررسی اثر حلال بر پیشرفت واکنش
اثر حلال در بازده سنتز ترکیب a93 با استفاده از حلال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده آب را به عنوان مناسب ترین حلال نشان می دهد (جدول 2-5).
جدول 2-4اثر حلال های مختلف در تهیه ترکیب a93 با کاتالیزگرK2CO3
بازده (%)زمان (دقیقه)حلالشماره6330Solvent free13845n-hexan27030EtOH (96%)39015H2O47535MeOH53750EtOAc6اثر حلال در سنتز مشتقات a94 وa95 مشابه مشتقa93بوده است بنابراین از حلال آب به عنوان مناسب ترین حلال استفاده شد.
2-5 سنتز مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین با استفاده از کاتالیزگر K2CO3
بررسی ها نشان داد که در مجاورت25/0 میلی مول کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و در دمای رفلاکس، محصولاتa93، a94 و a95، در کوتاه ترینزمان و بازده بیشتر بدست می آید. بنابراین تمامی مشتقات پیریدوپیریمیدین سنتز شده در این پایان نامه تحت همین شرایط تهیه شدند که بازده، زمان واکنش و خصوصیات فیزیکی آن ها در جدول 2-6 آورده شده است.
جدول 2-5 سنتز پیریدو]3،2- [dپیریمیدین ها در شرایط بهینه
دمای ذوب (oC)
بازده
(%)
زمان (دقیقه)
شکل ظاهری
ساختار محصول
شماره
300<

90
15
جامد کرم
a93

300<

79
20

جامد زرد
b93
300<

81
30
جامد کرم

c93
دمای ذوب (oC)
بازده
(%)
زمان (دقیقه)
شکل ظاهری
ساختار محصول
شماره
300<

84
15
جامد کرم
d93

300<

88
30
جامد زرد
e93

300<

82
25
جامد کرم

f93
دمای ذوب (oC)بازده
(%)زمان
(دقیقه)شکل ظاهریساختار محصولشماره
300<

85
20
جامد زرد
g93
300<
95
10
جامد کرم
a94
300<
87
18
جامد زرد
b94
دمای ذوب (oC)بازده
(%)زمان (دقیقه)شکل ظاهریساختار محصول شماره
300<
90
15
جامد کرم
c94
300<
92
12
جامد کرم
a95
300<
90
16
جامد زرد
b95
300<
88
20
جامد کرم
c95ساختار این فرآورده ها با روش های طیف سنجیFT-IR، 1H NMR و 13C NMR تایید شد.
2-6 نتیجه گیری
این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]3،2- [dپیـریمیدین
می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و 6-آمینو-3،1-دی متیلاوراسیل یا 6-آمینو اوراسیل و یا 6-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.
2-7 پیشنهاد برای کارهای آینده
• استفاده از مشتقات دیگر آمینو اوراسیل
• استفاده از آلدهیدهای آلیفاتیک و هتروآریل آلدهیدهای دیگر
• بررسی تاثیر نانو کاتالیزگرهای دیگر در بازده و زمان واکنش
• استفاده از کاتالیزگرهای مایع یونی بازی و اسیدی و مقایسه آن با نتایج این تحقیق
3-1 تکنیک های عمومی
مواد شیمیایی به کار رفته، از شرکت مرک آلمان تهیه و بدون نیاز به خالص سازی مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت واکنش ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با استفاده از صفحات آلومینیومی پوشیده از سیلیکاژل60، F256مرک15، دنبال شد.
طیف های ریزموج (FT-IR) با طیف سنج مادون قرمز شیمادزو مدل 8900 و طیف های رزونانس مغناطیس هسته ای NMR، با طیف سنج بروکر MHz400 در حلال DMSO-d6 ثبت شدند و از TMS به عنوان مرجع داخلی استفاده شد. دماهای ذوب گزارش شده با دستگاه الکتروترمال مدل 9200 اندازه گیری شده است.
3-2 روش عمومی تهیه مشتقات پیریدو]3،2-[dپیریمیدین
در یک بالن 25 میلی لیتری مجهز به همزن مغناطیسی واکنش سه جزئی از مقادیر یک میلی مولی آلدهید آروماتیک، مالونونیتریل و 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل (برای مشتقات a-g93) یا 6-آمینو اوراسیل (برای مشتقات a-c94) و یا 6-آمینوتیو.اوراسیل (برای مشتقات a-c95) در مجاورت کاتالیزگر K2CO3 (25/0 میلی مول) در حلال آب در دمای رفلاکس انجام شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (اتیل استات: n-هگزان: متانول با نسبت 1: 4: 8) دنبال شد. بعد از اتمام واکنش مخلوط صاف و کاتالیزگر جدا شد. مخلوط زیر صـافی طی چند مرحله شـستشـو با اتانول %96 و آب داغ، خالـص شد. ساختار محصـول با طیف سنجی FT-IR، 1H NMR و 13C NMRبررسی شد.
3-3 تهیه.7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)
پیریدوپیریمیدین a93 با استفاده از واکنش 4-کلروبنزآلدهید، 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل و مالونونیتریل، مطابق روش نمونه بخش 3-2 تهیه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ پس از 15 دقیقه با بازده %90 و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.
ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR (ص57)، 1H NMR(ص58) و 13C NMR (ص59) تایید شد.
FT-IR (KBr): 3317, 3215 (NH2 stretch), 2954 (aromatic C-H stretch), 2840 (C-H stretch CH3), 2214 (C)N stretch), 1714, 1654 (C=O stretch), 1622, 1566, 1515 (aromatic C=C stretch), 976 (C-Cl stretch), 750 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; 3.09 (s, 3H, CH3), 3.51 (s, 3H, CH3), 7.28 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hb), 7.51 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ha), 7.93 (s, 2H, NH2) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ; 160.2 (C=O amide), 160.1 (C=O amide), 158.5, 158.0, 153.6, 150.8, 136.1, 133.0, 129.2, 127.9, 115.2 (CδN), 98.6, 88.3, 29.6 (CH3), 27.7 (CH3) ppm.
3-4 تهیه 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین
-6-کربونیتریل (b93)
پیریدوپیریمیدین b93 با استفاده از واکنش 2-کلروبنزآلدهید، 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل و مالونونیتریل، مطابق روش نمـونه بخش 3-2 تهیه شد. محصـول به صـورت جامد زرد رنگ پس از 20 دقیقه با بازده %78 و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.
ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR (ص60)، 1H NMR (ص61) و 13C NMR(ص62) تایید شد.
FT-IR (KBr): 3315, 3218 (NH2 stretch), 2960 (aromatic C-H stretch), 2210 (C N stretch), 1716, 1658 (C=O stretch), 1620, 1568 (aromatic C=C stretch), 977 (C-Cl stretch), 748 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; 3.10 (s, 3H, CH3), 3.52 (s, 3H, CH3), 7.26 (dd, J = 7.8, 1.2 Hz, 1H, Hd), 7.44 (m, 2H, Hb, Hc), 7.55 (dd, J = 7.8, 1.2 Hz, 1H, Ha), 7.99 (s, 2H, NH2) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ; 160.4 (C=O amide), 160.3 (C=O amide) , 158.2, 156.2, 153.5, 150.7, 136.3, 130.4, 129.9, 128.8, 128.8, 127.0, 114.7 (CδN), 98.7, 88.1, 29.6 (CH3), 27.6 (CH3) ppm.
3-5 تهیه 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین
-6-کربونیتریل (c93)
پیریدوپیریمیدین c93 با استفاده از واکنش 3-نیتروبنزآلدهید، 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل و مالونونیتریل، مطابق روش نمونه بخش 3-2 تهیه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ پس از 30 دقیقه با بازده %81 و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.
ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص63)، 1H NMR (ص64) و 13C NMR(ص66) تایید شد.
FT-IR (KBr): 3313, 3224 (NH2 stretch), 2964 (aromatic C-H stretch), 2848 (C-H stretch CH3), 2206 (C)N stretch), 1664, 1625 (C=O stretch), 1566, 1510 (aromatic C=C stretch), 1440 (NO2 asymmetric stretch), 1363 (NO2 symmetric stretch), 838, 806, 750 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; 3.30 (s, 3H, CH3), 3.68 (s, 3H, CH3), 5.82 (s, 2H, NH2), 7.62 (m, 1H, Hd), 7.71 (t, J = 7.8 Hz, 1H, Hc), 8.17 (t, J = 8.1 Hz, 1H, Hb), 8.39 (m, 1H, Ha) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ; 159.9 (C=O, amide), 159.0 (C=O, amide), 157.1, 154.1, 151.0, 148.0, 137.7, 133.1, 129.5, 124.0, 122.7, 114.6 (CδN), 100.2, 89.7, 30.3 (CH3), 28.4 (CH3) ppm.
3-6 تهیه 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین
-6-کربونیتریل (d93)
پیریدوپیریمیدینd93 با استفاده از واکنش 3-برموبنزآلدهید، 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل و مالونونیتریل، مطابق روش نمـونه بخش 3-2 تهیه شد. محصـول به صـورت جامد کرم رنگ پس از 15 دقیقه با بازده %84 و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.
ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR (ص67)، 1H NMR (ص68) و 13C NMR (ص70) تایید شد.
FT-IR (KBr): 3309, 3213 (NH2 stretch), 2970 (aromatic C-H stretch), 2210 (C N stretch), 1712, 1662 (C=O stretch), 1623, 1554 (aromatic C=C stretch), 1083 (C-Br stretch), 750 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; 3.32 (s, 3H, CH3), 3.70 (s, 3H, CH3), 5.74 (s, 2H, NH2), 7.38 (s, 1H, Ha), 7.40 (m, 2H, Hc, Hd), 7.64 (m, 1H, Hb) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ; 159.8 (C=O, amide), 158.9 (C=O, amide), 158.3, 154.0, 151.1, 148.1, 138.1, 134.9, 132.2, 130.0, 129.9, 125.6, 122.3, 114.8 (C(N), 90.0, 30.2 (CH3), 28.4 (CH3) ppm.
3-7 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[d
پیریمیدین-6-کربونیتریل (e93)
پیریدوپیریمیدین e93 با استفاده از واکنش 4-فلوئوروبنزآلدهید، 6-آمینو-3،1-دی متیل اوراسیل و مالونونیتریل،
مطابق روش نمونه بخش 3-2 تهیه شد. محصول به صورت جامد زرد رنگ پس از 30 دقیقه با بازده %88 و دمای

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید