پایان‌نامه رایگان c (3258)

1-2-9- روش‌های آماری در آنالیز پوشش گیاهی141-2-9-1- روش طبقه‌بندی141-2-9-2-روش رسته‌بندی15فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های انجام شده2-1- مطالعات صورت گرفته در زمینه گروه گونه‌های اکولوژیک و ارتباط آن با عوامل محیطی172-2- مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع زیستی232-3- مطالعات صورت گرفته در زمینه فلور252-4- مطالعات صورت گرفته در زمینه زادآوری27 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود c (3248)

1-7-آنتی کنسر(ضدسرطان)…………………………………………………………………………………………………………………………181-7-1-تاریخچه سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………181-7-2-تعریف سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………….191-7-3-نحوه پیدایش سرطان ………………………………………………………………………………………………………………………..19 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله رایگان c (3260)

1-7-2- محدوده زمانیپژوهش حاضر به لحاظ زمانی محدود به 6 ماهه دوم سال 1392 می باشد. 1-7-3- محدوده مکانی شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید این پژوهش از نظر مکانی، روستاهای جنگل نشین حوزه رویشی کبیرکوه (شهرستان دره شهر) را ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله c (3249)

2-5-6 رطوبت پیوندی …………………………………………………………………………..182-5-7 رطوبت غیرپیوندی……………………………………………………………………….182-5-8 رطوبت نمودار بیشینه…………………………………………………………………….192-5-9 رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………192-5-10 رطوبت نهایی……………………………………………………………………………192-6 پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..212-6-1 مشخصات مواد……………………………………………………………………………212-6-2 خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..212-6-3 وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..222-6-4 نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….222-7 تعیین تجربی سرعت خشک کردن………………………………………………………….242-8 مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات………………………………………………………..282-9 دسته بندی خشک کن ها……………………………………………………………………..372-10 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله c (3250)

1-8-2. کاهش:201-8-3. سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها211-9. کاربرد کینوکسالین ها221-9-1. فعالیت آنتی باکتریایی221-9-2. فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها23 فصل دوم: بحث و بررسی2-1. روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها252-2. روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]2و3-[b پیرازین ها272-2-1. سنتز 3-فنیل پیریدو]2و3-[b پیرازین282-2-2. سنتز 3-(4-نیتروفنیل) پیریدو]2و3-[b پیرازین282-2-3. سنتز3-(4-کلرو فنیل) ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه c (3251)

1-9-5. ایندول -3- کربینول (I3C) 221-9-6. دی ایندولیل متان23فصل دوم: بحث و بررسی2-1. روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها252-2. روش کلیسنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها272-3. مکانیسم سنتز مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها272-4. شناسایی مشتقات جدید مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5) -اون ها282-4-1. 3-هیدروکسی-2-فنیل-6و7-دی هیدرو-H1-ایندول-4(H5)-اون282-4-2. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله c (3252)

1-2-2-6 استفادهاز 2،1-دیفنیلاتانون251-2-3 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطفراصوت261-2-3-1 استفادهاز 3،1-اینداندیاون261-2-3-2 استفادهازپیرازولآمین26فصل دوم2-1 هدفتحقیق292-2 روشتحقیق302-2-1 تهیهترکیب 7-آمینو-3،1-دیمتیل-5-(4-کلروفنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93)302-3 مکانیسمپیشنهادیواکنش332-4 بررسیعواملموثردرواکنش342-4-1 اثرکاتالیزگرهایمختلفبرواکنش342-4-2 اثرمقدارکاتالیزگرK2CO3برپیشرفتواکنش352-4-3 بررسیاثردمابرپیشرفتواکنش362-4-4 بررسیاثرحلالبرپیشرفتواکنش372-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرK2CO3372-6 نتیجهگیری422-7 پیشنهادبرایکارهایآینده42فصل سوم3-1 تکنیکهایعمومی443-2 روشعمومیتهیهمشتقاتپیریدو]3،2-[dپیریمیدین443-3 تهیه.7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93)453-4 تهیه 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b93(463-5 تهیه 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین47-6-کربونیتریل (c93)473-6 تهیه 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (d93)483-7 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-پیریمیدین-6-کربونیتریل ((93e) [d493-8 تهیه 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93f)503-9 تهیه 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93g)513-10 تهیه 7-آمینو-4،2-دی.اکسو-5-فنیل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a94)523-11 تهیه 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94)533-12 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه c (3253)

2-3-7-نرم افزارهای مورد استفاده392-3-8-تئوری اکسایتون کاشا402-3-9-روش کلی برای تحلیل دادهها403فصل سوم : بحث ونتایج423-1آنالیز FT-IR423-1-1-آنالیز FT-IR مواد اولیه423-1-2-آنالیز FT-IR برای اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان RF443-1-3-آنالیز FT-IR برای اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی تابان DC523-2-آنالیز UV/VIS61 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق c (3254)

1-2-6-5- اساس غنی سازی خوب……………………………………………………..15 1-2-6-6- انواع رژیم های غذایی برای غنی سازی اسیدهای چرب آرتمیا ……………………161-2-6-6- 1- غنی سازی با امولسیون چربی و اسیدهای چرب……………………………171-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق دانلود c (3255)

2-4-11 روشهای تطبیقی332-4-12 شبکهها Networks332-4-13 تجزیه و تحلیل مکانی- سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS342-5 انتخاب روش مناسب CEA352-5-1 نکات کلیدی برای انتخاب روشها352-5-2 ویژگیهای روشهای CEA362-6 فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)362-6-1 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی372-6-2 مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی372-6-2-1 ساختن سلسله مراتبی382-6-2-2 محاسبه وزن382-6-3روشهای محاسبه وزن نسبی392-6-4 مزایای فرایند تحلیل سلسله ادامه مطلب…

توسط 92، قبل