دانلود پایان‌نامه ارشد c (3256)

سپاسگزاری بر خود لازم میدانم که از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر صوفی کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که در پله پلهی این راه، هیچ گونه راهنمایی و امید را از من دریغ نداشته و در تمامی راه گام به گام همراهم بودهاند همچنین از جناب آقای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان c (3257)

مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار جنگلشناسی و خاک در دو تودهی طبیعی بلوط ایرانی با شدت دستخوردگی و تخریب متفاوت صورت گرفته است. برای رسیدن به این هدف ابتدا پس از جنگلگردشی در جنگلهای حوزهی شهرستان بویراحمد، دو تودهی جنگلی با وضعیت تخریبیافتگی متفاوت، تودهی با درجهی تخریب بیشتر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل